April 22 2019 23:18:34
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Vadims Jeroðenko: Latvijas Televîzija - "sanatorija" par dârgu naudu
Latvijas TelevīzijaPçdçjo mçneðu laikâ publiskoti daþâdi izteikumi par medijiem Latvijâ, par to, cik latvieði un nelatvieði atrodas vienâ vai otrâ informatîvajâ telpâ, cik labi vai slikti strâdâ tie vai citi sabiedriskie un komerciâlie mediji.

Ðajâs diskusijâs pietrûkst skaitïu, kâ arî sasniegto mçríu izvçrtçjuma un skatîjuma ilgtermiòâ. Es aicinu diskusijâ ienest vairâk skaitïu un piedâvâju daþus acîmredzamus secinâjumus, ko ikviens var izdarît, kaut vai pârðíirstot Latvijas Televîzijas (LTV) pçdçjos trîs gada pârskatus.

Centrâlais secinâjums – karalis tomçr ir diezgan pliks... Neòemos uzreiz atbildçt, kurð ir vairâk vainîgs vai atbildîgs – LTV vadîba vai NEPLP kâ kapitâla daïu turçtâja vai finanðu ministre, kuras uzdevums ir raudzîties uz maksimâli efektîvu budþeta lîdzekïu tçrçðanu, vai arî Valsts kontrole, kura mçìinâjusi publiski norâdît uz vairâkâm nepilnîbâm sabiedrisko mediju darbîbâ. Tomçr kâ finanðu eksperts vçlos norâdît uz valsts budþeta lîdzekïu tçrçðanas neefektivitâti, kas pat valsts uzòçmumam ir pârâk augsta. Ko es ar to domâju?

Iepazîstoties ar LTV gada pârskatiem par pçdçjiem trim gadiem (2013-2015), galvenais novçrojums ir tâds, ka uzòçmumam acîmredzami trûkst ilgtermiòa stratçìijas. Tas, protams, neattiecas tikai uz Latvijas Televîziju, bet lielâko daïu valstij vai paðvaldîbâm piederoðu uzòçmumu. Latvijas Televîzija dzîvo no gada uz gadu, gaidot, kâds sabiedriskais pasûtîjums, kâds budþets tiks apstiprinâts. Tas neïauj plânot darbîbas ilgtermiòâ un normâli attîstîties. Lîdz ar to paðreizçjais finansçðanas modelis, kad daïu finansçjuma uzòçmums saòem kâ ikgadçju valsts dotâciju (kas katru gadu tiek apstiprinâta no jauna), bet otru daïu – kopâ ar komercmedijiem, cînoties par ierobeþotajiem lîdzekïiem, konkurçjot reklâmas tirgû, ir acîmredzami neadekvâts un nav nodokïu maksâtâju interesçs.

Cik efektîvi pie paðreizçjâ finansçðanas modeïa tad tiek tçrçta nodokïu maksâtâju nauda?

Minçsim atseviðíus piemçrus. 2015.gada pârskatâ vçrojams bûtisks raþoðanas izmaksu pieaugums, kas jâskata kontekstâ ar personâla izmaksu kâpumu, vçrtçjot vidçjo bruto algu. Saskaòâ ar aprçíiniem sanâk, ka vidçjâ bruto alga Latvijas Televîzijâ 2015.gadâ bija 1375 EUR un tieði tikpat bija 2014.gadâ.

Rodas jautâjums, kâpçc vidçjâ bruto alga tik lielâ uzòçmumâ (489 darbinieki) ir tik ïoti virs vidçjâ bruto algas lîmeòa valstî (765 EUR 2014.gadâ un 818 EUR 2015.gadâ). Izskatâs, ka LTV strâdâ bez komercstruktûrai raksturîga ''iespringuma'', bez reâlas motivâcijas pelnît, lîdz ar to, tâ ir kâ laba sanatorija par valsts naudu lielam skaitam darbinieku. Protams, es nekâdâ veidâ neapðaubu ðo darbinieku profesionalitâti un þurnâlistikas prasmes. Ðeit runa ir tikai un vienîgi par to, kâda mçría vârdâ lîdzekïi tiek ieguldîti un kâda tam ir atdeve, jo îpaði, ja ir runa par valsts budþeta lîdzekïu tçriòiem.

Izpçtes vçrts ir arî veikto ieguldîjumu salîdzinâjums ar skatîtâju auditorijas pieaugumu. 2014.gadâ par 2,9 miljoniem eiro jeb 20% tika palielinâti ieguldîjumi saturâ, kâ arî par 18% pieauga pârdoðanas izmaksas (mârketings), bet auditorijas skatîðanâs daïa auditorijâ 4+ 2014.gadâ ir pieaugusi tikai par 3% (pçc valdes ziòojuma atspoguïo LTV ieguldîjumu oriìinâlsatura raþoðanâ un sabiedrîbas raidîjumu kvalitâtes un daudzveidîbas nostiprinâðanâ). Rodas liels jautâjums par ðo papildu 2,9 miljonu eiro efektivitâti, ja 20% pieaugums izmaksâs devis tikai 3% pieaugumu reitingos. Arî ðis ir uzskatâms piemçrs skaidru sasniedzamo mçríu un stratçìijas trûkumam. Protams, ikviens iegûts skatîtâja acu pâris ir svarîgs, taèu nepamet sajûta, ka ''par visu maksâju es dârgi''. Jâjautâ, cik maksâs reitingu turpmâka palielinâðana?

Latvijas Televîzijas darbîbas efektivitâti var apskatît vçl vienâ griezumâ – pçc tâs auditorijas struktûras. Saskaòâ ar jaunâkajiem TNS datiem, sabiedriskâ TV 65% nelatvieðu nesasniedz vispâr (bet jaunieðus – vispâr nemaz), bet 77% LTV auditorijas ir vecumâ virs 55 gadiem. Pieaugoðs skatîtâju skaits ir tikai vecumâ pçc 55 gadiem, kas nozîmç, ka LTV skatîtâjs dramatiski noveco. Tâtad LTV auditoriju nevar uzskatît par kvalitatîvu, un tâ ir strauji novecojoða. Tas nozîmç, ka gados jaunâkie skatîtâji konsekventi pârceïas uz citiem TV kanâliem, tostarp krievu kanâliem. Jûlijâ skatîtâko kanâlu lîderpozîcijâs izvirzîjuðies TV kanâli PBK un NTV Mir Baltic. Lîdz ar to ir grûti uzskatît, ka reitingu kvalitâte ceïas, drîzâk otrâdi – tâ krîtas.

Ðie ir tikai daþi, taèu pietiekami skaidri situâciju raksturojoði argumenti tam, ka paðreizçjais Latvijas Televîzijas darbîbas modelis nenodroðina efektîvu saimniekoðanu un mçríu sasniegðanu ilgtermiòâ. Izòemot situâciju, ja NEPLP kâ kapitâldaïu turçtâjs (ar deputâtu un MK piekriðanu) definçjis mçríi – iekarot tikai pensionâru auditoriju, ignorçjot nelatvieðus, kâ arî jaunieðus un vidçja vecuma skatîtâjus. Kam tas ir izdevîgi? No finanðu un lîdzekïu tçrçðanas viedokïa raugoties, ðâdu ''leiputriju'' var atïauties vienîgi valsts dotçti uzòçmumi. Privâtie to nevarçtu pieïaut, jo bankrotçtu. Ðis ir viens no galvenajiem iemesliem, kâpçc valstij ir jâmaina vadoðâ sabiedriskâ medija – Latvijas Televîzijas - saimniekoðanas modelis. Paðreizçjais modelis labus rezultâtus diemþçl nav nesis – sabiedriskais medijs ir kïuvis par ïoti ierobeþotas skatîtâju auditorijas (galvenokârt vecâka gadagâjuma cilvçku) mediju, lîdz ar to ir grûti saukt par sabiedrisko mediju. Ja nav ilgtermiòa mçríu, nav arî rezultâtu. Un atbildîba par to vispirmâm kârtâm ir jâuzòemas politiíiem, kuriem ðobrîd ir iespçja uzlabot situâciju Latvijas mediju politikas, tostarp sabiedriskâs televîzijas nâkotnes jomâ.

Es neðaubos, ka situâciju ir iespçjams labot. Atzîstot, ka ir daudz neizdarîtâ, sagatavojot darbîbas stratçìiju turpmâkajiem 3-5 gadiem ar skaidriem atskaites punktiem (gan finanðu, gan nefinanðu) un pieprasot atbildîbu no ikviena uzòçmumâ strâdâjoðâ tâ, it kâ viòð strâdâtu komercstruktûrâ, tas jau bûtu labs sâkums. Sâkums tâdai LTV, kâdu mçs visi to vçlamies redzçt un skatîties.

AVOTS: www.delfi.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.