May 27 2020 09:28:12
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Veidojot Latvijas sabiedrisko mediju pârvaldes modeli, KM analizçs Vâcijas pieredzi
ZiņasLai izstrâdâtu veiksmîgu Latvijas sabiedrisko mediju pârvaldes modeli, Kultûras ministrija (KM) analizçs Vâcijas pieredzi, pavçstîja KM Mediju politikas nodaïas vadîtâjs Roberts Putnis.

Komentçjot ðonedçï Saeimâ notikuðo diskusiju par Vâcijas sabiedrisko raidorganizâciju pârvaldîbas pieredzes iespçjamo pâròemðanu Latvijâ, Putnis pauda gandarîjumu par saòemtajiem starptautisko organizâciju un Vâcijas mediju jomas speciâlistu priekðlikumiem un viòu izteiktajâm pozitîvajâm atsauksmçm jau lîdz ðim paveiktajam darbam.

«Eksperti no Vâcijas ieteica samazinât redakcionâlo padomju un ombuda kompetences. Tas saskan ar Eiropas Droðîbas un sadarbîbas organizâcija (EDSO) priekðlikumu vienkârðot priekðlikuma sistçmu, izvçrtçjot iespçju atteikties no sabiedriski konsultatîvajâm padomçm. EDSO arî iesaka nemazinât Saeimas pârstâvju balsu svaru iepretim citu izvirzoðo institûciju noteiktajiem locekïiem, norâdot, ka politiskâ pârstâvniecîba sabiedrisko raidorganizâciju pârvaldîbâ kopumâ ir atzîstama par atbilstoðu starptautiskiem standartiem, ja tiek nodroðinâta politiskâ paritâte ar opozîcijas pârstâvîbu,» pauda Putnis.

KM pârstâvis arî klâstîja, ka vâcu kolçìi bijuði patîkami izbrînîti par paredzçto þurnâlistu autonomijas modeli, norâdot, ka, piemçram, vadoðos redaktorus Vâcijas praksç amatos ieceï mediju padome. Tâpat redaktori tiekot iecelti tikai uz noteiktu laiku.

Ministrijâ paredzçts saòemt atzinumus no Vâcijas un Zviedrijas mediju jomas speciâlistiem, kuru ieteikumi tiks izvçrtçti un iestrâdâti KM sagatavotajos priekðlikumos sabiedriskâ medija normatîvo aktu grozîðanâ.

Jau ziòots, ka Saeimâ ðonedçï norisinâjâs seminârs par sabiedrisko mediju pârvaldîbas reformu "Vâcijas sabiedrisko raidorganizâciju pârvaldîbas pieredze Latvijas reformas priekðlikumu gaismâ. Latvijas reformas atseviðíi aspekti". Tajâ piedalîjâs Saeimas priekðsçdçtâja Inâra Mûrniece (NA), Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijas priekðsçdçtâjas biedrs Boriss Cileviès ("Saskaòa"), Konrâda Adenauera fonda vadîtâja Rîgâ Elizabete Bauere, kâ arî Vâcijas sabiedrisko mediju pârvaldîbu dalîsies tieslietu profesors un þurnâlists Pçters Ðivijs, Hannoveres Mûzikas, teâtra un mediju augstskolas komunikâcijas un mediju zinâtòu profesore Beâte Ðneidere un pretkorupcijas eksperte Inese Voika.

AVOTS: www.delfi.lv
Ziņas birkas:
Tags: Politika 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 7

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM