December 10 2018 17:33:22
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Uzklausa ekspertu vçrtçjumu par sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi komercmedijos
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 25. augusta sçdç uzklausîja revîzijas komisijas un piesaistîto elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu nozares ekspertu vçrtçjumu par televîziju Re:TV (SIA "Vidzemes Televîzija") un Rîga TV24 (AS "TV Latvija"), radio SWH+ (AS "Radio SWH"), Ef-Ei (SIA "EF-EI"), Alise Plus (SIA radiokompânija "Alise Plus´), kâ arî producentu grupu "Lietiðíâ Latgale" un "Studija 3KM" sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi 2016. gada pirmajâ pusgadâ. NEPLP uzklausîja ekspertu vçrtçjumu par raidîjumu saturu, kâ arî iepazinâs ar finanðu izpildi.

Vçrtçjot Rîga TV24 darbîbu, SIA "HansaMedia" valdes locekle Gundega Tabaka uzsvçra raidîjuma "Globuss" vadîtâja Anða Bogustova profesionalitâti, kâ arî ðî raidîjuma nozîmi, vçstot par ârpolitikas aktualitâtçm. «"Globuss" ir vienîgais nacionâlo debaðu raidîjums par ârpolitiku, nesadrumstalots un pamatîgs,» savâ vçrtçjumâ norâda G. Tabaka. Recenzente pozitîvi vçrtç arî raidîjumus "Preses klubs" un televîzijas veidotâs tieðraides, kâ arî sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros tapuðâs dokumentâlâs filmas par Latvijas mâksliniekiem. Viòasprât, Rîga TV24 kopumâ pilda sabiedriskâ pasûtîjuma uzdevumu – informç sabiedrîbu par globâla un lokâla mçroga notikumiem.

Vçrtçjot Re:TV sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros tapuðos raidîjumus, mediju eksperts Rolands Tjarve uzsver, ka raidîjumos "Latvijas stâsti. Personîbas" uzteicama personîbu izvçle un saturiski vçrtîgâs intervijas. «Skatîtâjiem tiek piedâvâti daudzveidîgi iedvesmas un daþâdas pieredzes stâsti no visiem Latvijas reìioniem,» recenzijâ norâda R. Tjarve. Viòð rosina pilnveidot intervçtâja stilu, kâ arî domât par dinamiskâkiem risinâjumiem, kas noturçtu skatîtâju uzmanîbu. R. Tjarve uzsaka raidîjumus "100 recepðu Latvijas simtgadei," kas ïauj ieraudzît Latvijas daudzveidîbu. Recenzents uzskata, ka televîzijas veidotais saturs atbilst sabiedriskâ pasûtîjuma mçríiem un uzdevumiem.

Radio SWH+ sabiedriskais pasûtîjums (radio uzvarçja NEPLP konkursâ par raidîjumu veidoðanu krievu valodâ Latgalç) paredz veidot reìiona notikumu apskatus un iknedçïas aktuâlâs intervijas. Raidîjumu recenzente, Latvijas Raidorganizâciju asociâcijas vadîtâja Gunta Lîdaka, novçrtçjot kopð ðâ gada marta tapuðos raidîjumus, kopumâ tos vçrtç pozitîvi un iesaka palielinât radio producentu lomu aktuâlu notikumu definçðanâ un viesu izvçlç, izvçrtçjot nozîmîgâkos nedçïas notikumus Latgalç.

Radio Ef-Ei sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros no ðâ gada marta veido raidîjumus krievu valodâ – "Kultûras ziòas", "Jurista bezmaksas konsultâcijas" un "Latvija – mûsu valsts" (Ef-Ei ir viens no konkursa par radio raidîjumu veidoðanu krievu valodâ 2016.gadâ Latgalç uzvarçtâjiem). Radîjumu recenzente, Rçzeknes Tehnoloìiju akadçmijas Reìionâlistikas institûta pçtniece Sandra Murinska-Gaile recenzijâ visus trîs raidîjumus kopumâ novçrtçjusi pozitîvi. Raidîjumam "Latvija – mûsu valsts" viòa iesaka pârdomât raidîjuma garumu, spilgtinât to ar muzikâliem iestarpinâjumiem, iedzîvotâju un ekspertu viedokïiem.

Radio Alise Plus sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros no ðâ gada aprîïa krievu valodâ veido raidîjumus "Latvija ðodien" un "Latvijas pulss" (Alise Plus ir viens no konkursa par radio raidîjumu veidoðanu krievu valodâ 2016.gadâ Latgalç uzvarçtâjiem). Vçrtçjot raidîjumus "Latvija ðodien", to recenzents filoloìijas maìistrs, þurnâlists Juris Saukâns norâda, ka raidîjumi sagatavoti kvalitatîvi un iesaka ziòas veidot vieglâk uztveramâ valodâ. Vçrtçjot interviju raidîjumus ("Latvijas pulss"), recenzents norâda, ka tie bijuði gana saistoði un veidoti atbilstoði programmas koncepcijai. J.Saukâns iesaka intervijas papildinât ar muzikâlâm pauzçm.

Producentu grupa "Lietiðíâ Latgale" sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros no ðâ gada marta latgaliski veido radio raidîjumu ciklu "Pi myusim Latgolâ". Raidîjumu recenzents, þurnâlists, producents un raidîjumu vadîtâjs Voldemârs Ivdris uzskata, ka "Pi myusim Latgolâ" ir stabila klausîtâju auditorija, raidîjumam ir izveidojusies sava atpazîstamîba, raidîjumos izvçlçto tçmu saturiskais diapazons ir plaðs un daudzveidîgs. «"Pi myusim Latgolâ" ir kvalitatîvs autorraidîjumu lîderis,» norâda V. Ivdris. Recenzents uzsaka to, ka raidîjumos ir iekïauti atðíirîgi viedokïi, pozitîvi vçrtç raidîjumu veidotâju objektîvo, neitrâlo skatu uz apskatâmajâm tçmâm. «Saturiskajâ spektrâ veiksmîgi veidoti etnisko integrâciju veicinoði raidîjumi, izvçloties svaigas tçmas ar nestereotipisku ievirzi,» recenzijâ saka V.Ivdris. Viòð iesaka raidîjumu þurnâlistiem aktîvâk iesaistîties un vadît intervijas, pârdomât atseviðíu raidîjumu formâtus.

Producentu grupa "Studija 3KM TV", kas uzvarçja NEPLP konkursâ par TV raidîjumu veidoðanu Latgalç, veido 15 raidîjumu ciklu ¥Latgalieðu valodas statuss´. Raidîjumi çterâ bûs skatâmi TV kanâlos Re:TV, LTV1 un LTV7 no septembra. Raidîjumi tiek producçti latgalieðu valodâ, to mçríis ir skaidrot latgalieðu valodas lomu Latvijas laikmetîgajâ kultûrâ un tâs lietojuma juridiskos, çtiskos un komunikatîvos aspektus. «Raidîjums nodroðina aktualizçtâs tçmas objektîvu un neatkarîgu tvçrumu un atspoguïo iesaistîtâs sabiedrîbas viedokïu daudzveidîbas atainojumu,» norâda raidîjumu cikla recenzents Rîgas Stradiòa universitâtes Komunikâcijas studiju katedras pasniedzçjs Alnis Stakle.

Izsludinot èetrus konkursus par radio un TV programmu veidoðanu Latgalç, NEPLP ðâ gada sâkumâ uzsâka ieviest ´Latgales elektronisko mediju programmu,¡ kuras mçríis ir stiprinât Latgales informatîvo sasaisti ar pârçjiem Latvijas apgabaliem un garantçt, ka pierobeþâ dzîvojoðie Latvijas iedzîvotâji tiek informçti par valstî notiekoðajiem procesiem un starptautisko notikumu attîstîbu.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.