August 08 2020 03:32:39
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP rosina diskusiju par bezmaksas apraides finansçðanu
NEPLP ziņasPçc Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) rosinâjuma, 29. augustâ NEPLP notika diskusija ar Kultûras ministrijas un Satiksmes ministrijas pârstâvjiem, lai diskutçtu par bezmaksas televîzijas apraides finansçðanu, kas veicinâtu daudzveidîga mediju satura pieejamîbu un mazinâtu apraides finansçðanas administratîvo slogu.

«Par to, ka TV skatîtâji Latvijâ bez maksas var skatîties LTV vai komerctelevîziju veidotus raidîjumus, ir jâsamaksâ par virszemes apraides pakalpojumu Latvijas Valsts radio un televîzijas centram (LVRTC). Neatkarîgi no TV kanâlu skaita, LVRTC par apraidi ir jâsamaksâ nemainîga naudas summa un ðo mediju platformu, mûsuprât, bûtu loìiski finansçt tieði no valsts budþeta, nevis caur sabiedrisko pasûtîjumu medijiem,» norâda NEPLP priekðsçdçtâja Aija Dulevska.

NEPLP rosina pârskatît esoðo sistçmu, kurâ elektroniskie plaðsaziòas lîdzekïi, pârvarot virkni birokrâtisku ðíçrðïu, maksâ par apraidi un veikt izmaiòas nepiecieðamajos tiesîbu aktos, lai vienkârðotu apraides finansçðanas kârtîbu. Apraides finansçðanas apjomu jaunâ kârtîba nekâdâ veidâ neietekmç un nemaina.

Ðobrîd bez maksas Latvijâ ir skatâmi divi sabiedriskâ medija TV kanâli (LTV1 un LTV7), kâ arî trîs komercmediji (Re:TV, Rîga TV24 un Sportacentrs.com). Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likums nosaka, ka valsts akciju sabiedrîba ´Latvijas Valsts radio un televîzijas centrs¡ nodroðina sabiedriskâ elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa televîzijas programmu, komerciâlo nacionâlo un reìionâlo plaðsaziòas lîdzekïu bezmaksas televîzijas programmu nepastarpinâtu izplatîðanu visâ valsts teritorijâ ar zemes raidîtâjiem, slçdzot lîgumus ar attiecîgajiem nacionâlajiem un reìionâlajiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem.

AVOTS: www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LVRTC Finanses 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 10

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM