April 22 2019 21:25:37
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija par NEPLP sçdi 15. septembrî
NEPLP ziņasApstiprina grozîjumus "Balticom" retranslâcijas atïaujâ

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 15. septembra sçdç apstiprinâja grozîjumus AS "Balticom" izsniegtajâ retranslâcijas atïaujâ papildinot retranslçjamo programmu sarakstu ar Krievijas TV programmu "RTR Planeta".

Kâ jau ziòots, NEPLP ðâ gada augustâ nosûtîja brîdinâjuma vçstules Latvijas kabeïtelevîziju operatoriem par likuma prasîbâm attiecîbâ uz ârpus ES jurisdikcijas reìistrçtu TV programmu retranslâciju un atbildîbu, kas skar kabeïopertatorus attiecîbâ uz ðo programmu saturu.

Òemot vçrâ, ka ¥RTR Planeta´ nav ES valstu jurisdikcijas TV kanâls, uz to attiecas Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma (EPLL) nosacîjums, ka par ðâdu programmu satura atbilstîbu likuma prasîbâm atbildîgs ir kabeïoperators, kurð retranslç attiecîgo programmu (EPLL 19. panta ceturtâ daïa). NEPLP atkârtoti brîdina Latvijas kabeïoperatorus un aicina pievçrst uzmanîbu retranslçto programmu satura atbilstîbai likuma prasîbâm.

Apstiprina komerctelevîziju sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi augustâ

NEPLP 15. septembra sçdç apstiprinâja televîziju Re:TV (SIA "Vidzemes Televîzija"), Sportacentrs.com TV (SIA "4.vara") un Rîga TV24 (AS "TV Latvija") saistîbu izpildi ðâ gada augustâ. NEPLP iepazinâs ar televîziju iesniegtajiem finanðu dokumentiem un atskaitçm par sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi.

Re:TV sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros ðâ gada augustâ izveidojusi astoòus raidîjumus "Latvijas stâsti. Personîbas", divus raidîjumus "Re:TV Intervija" un divus raidîjumus "100 recepðu Latvijas simtgadei´ (sabiedriskâ pasûtîjuma apjoms – 28 108 eiro).

Sportacentrs.com TV augustâ sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros pârraidîjusi 15 tieðraides no daþâdiem sporta pasâkumiem (sabiedriskâ pasûtîjuma apjoms – 20 930 eiro).

Rîga TV24 ðâ gada augustâ sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros pârraidîjusi 12 raidîjumus "Preses klubs", tieðraides "Svçtceïojums uz Aglonu", èetrus raidîjumus "Globuss", kâ arî dokumentâlâs filmas "Marta Skulme" un "Rîgas mâkslinieku grupa" (sabiedriskâ pasûtîjuma apjoms – 30 859 eiro).

Groza nolikumu par sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi komercmedijos

NEPLP apstiprinâja grozîjumus nolikumâ par sabiedriskâ pasûtîjuma daïas, kuru pilda komerciâlie elektroniskie plaðsaziòas lîdzekïi, izlietojuma principiem. Cita starpâ, nolikumâ fiksçts nosacîjums, ka komersanti bez atseviðías vienoðanâs NEPLP izsludinâto konkursu ietvaros var samazinât vai palielinât NEPLP apstiprinâtâ finansçjuma izlietoðanas plânâ noteiktâs izmaksas budþeta kopsummas ietvaros, nepârsniedzot 20% no katras pozîcijas izmaksâm. Proti, izmaksu pozîcijas var mainîties gada ietvaros, taèu nedrîkst pârsniegt apstiprinâtâ budþeta kopsummu.

Nolikums pieejams ðeit.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.