December 13 2018 14:07:20
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Saeima neatbalsta TB/LNNK un ZZS kandidâtu iecelðanu NRTP
NEPLP ziņas
Saeima neatbalsta TB/LNNK un ZZS kandidâtu iecelðanu NRTP.

Saeima ceturtdien Nacionâlajâ radio un televîzijas padomç (NRTP) iecçla èetrus koalîcijas partiju pârstâvjus, kâ arî pa vienam pârstâvim no opozîcijâ esoðâ "Jaunâ laika" un "Saskaòas centra". Koalîcijas partiju - ZZS un TB/LNNK kandidatûras ðim amatam tika noraidîtas.

Par NRTP locekïiem, Saeimas deputâtiem aizklâti balsojot, atkârtoti ievçlçts Imants Skrastiòð, kuru virzîja Zaïo un zemnieku savienîba, un Tautas partijas izvirzîtâ Ingrîda Brigita Stroda, padomç ievçlçts arî "Saskaòas centra" virzîtais Âbrams Kleckins, Latvijas Pirmâs partijas un "Latvijas ceïa" virzîtais Sergejs Kârîtis, kâ arî koalîcijas partiju kopîgi virzîtâ Dace Buceniece.

Vçlçðanu pirmajâ kârtâ Saeimas deputâtiem neizdevâs ievçlçt visus seðus kandidâtus, tâdçï tika organizçta otrâ vçlçðanu kârta, kurâ deputâtiem bija jâpauþ atbalsts vai nu ZZS virzîtajam lîdzðinçjam NRTP priekðsçdçtâjam Aivaram Beríim, vai TB/LNNK virzîtajam Jânim Tomelim, vai arî JL virzîtajai Dzintrai Gekai. Ðajâ kârtâ balsu vairâkumu neguva neviens kandidâts, tâdçï tika organizçta treðâ kârta, kurâ ar balsu vairâkumu tika ievçlçta Geka.

Padomç turpinâs darbu Dârija Juðkevièa, Andris Mellakauls un Andris Jakubâns, kuri NRTP tika ievçlçti 2005.gadâ.

ZZS Saeimas frakcijas vadîtâjs Augusts Brigmanis portâlam 'Delfi" uzsvçra, ka Saeimas deputâtu balsojums bija slçgts un parlamentârieði varçja brîvi paust savu viedokïi. Brigmanis notikuðo nevçlçjâs traktçt kâ signâlu apvienîbai saistîbâ ar gaidâmajâm pârmaiòâm valdîbâ. Arî koalîcijas partneriem kritiku par notikuðo viòð nevçloties veltît.

Savukârt TB/LNNK preses sekretârs Rolands Pçtersons portâlam "Delfi" atzina, ka apvienîba ir izbrînîta par ðî jautâjuma pçkðòu iekïauðanu Saeimas darba kârtîbâ un balsojuma rezultâtiem ? to, ka ievçlçti opozîcijas partiju kandidâti, bet nav ievçlçts TB/LNNK virzîtais Tomels.

"Koalîciju tas nekâdi nestiprinâs," sacîja Pçtersons.

Padomi izveido Saeima, ievçlot tâs sastâvâ deviòus locekïus, kuru pilnvaru laiks ir èetri gadi. Ik pçc diviem gadiem padomes sastâvs tiek atjauninâts, nomainot tos NRTP locekïus, kas nostrâdâjuði èetrus gadus.

www.delfi.lv
Komentāri
53 #1 relay
on October 04 2007 23:12:34
WTF
19 #2 Yahoo
on October 06 2007 18:48:56
Visi citi politikâ veco labo beríi noliek GrinGrinGrinGrin
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 6

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.