July 16 2019 13:23:19
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Miltaine
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Izsludina divus konkursus par sabiedriskâ pasûtîjuma nodoðanu komerctelevîzijâm
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 6. oktobra sçdç izsludinâja divus konkursus par sabiedriskâ pasûtîjuma daïas nodoðanu komerciâlajiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem, kas veido TV programmas un nodroðina to apraidi. NEPLP izsludinâja konkursu par reìionâlâs tematikas raidîjumu veidoðanu 2017. gadâ un par informatîvi dokumentâlo raidîjumu veidoðanu 2017. gadâ.

Katra konkursa finansçjums ir 348 603 eiro nâkamajâ gadâ un ne lielâks kâ 348 603 eiro 2018. gadâ un 2019. gadâ. Finansçjums var tikt samazinâts, òemot vçrâ sabiedriskâ pasûtîjuma izpildei atvçlçtajam budþetam katra gada valsts budþetâ. Saskaòâ ar konkursu nolikumu, pretendentiem apraide ir jâveic galvenokârt valsts valodâ, vismaz 51% no raidlaika ir jâbût ES, tai skaitâ Latvijâ, veidotâm programmâm, tiem ir jâapliecina savas darbîbas ilgtspçja.

Pretendentiem savi piedâvâjumi jâiesniedz lîdz ðâ gada 7. novembrim. Konkursa komisiju veido pieci NEPL padomes locekïi, ar padomdevçja tiesîbâm tajâ darbojas divi Sabiedriskâs konsultatîvâs padomes locekïi. NEPLP piedâvâjumu izvçrtçðanu veiks lîdz 1. decembrim. Konkursa nolikums bûs pieejams NEPLP mâjas lapâ (www.neplpadome.lv) sâkot ar 7.oktobri.

Izsludina konkursus par radio frekvencçm Valkâ

NEPLP izbeidza konkursu bez rezultâta par apraides tiesîbu pieðíirðanu radio programmas veidoðanai Valkâ 104,5 MHz frekvencç (latvieðu valodâ) un izsludinâja uz ðo frekvenci jaunu konkursu. NEPLP izsludinâja arî konkursu par apraides tiesîbu pieðíirðanu radio programmas veidoðanai Valkâ 93,2 MHz frekvencç (latvieðu valodâ).

Grozîjumi apraides un retranslâcijas atïaujâs

NEPLP apstiprinâja grozîjumus ¥Radio Capital FM´ (SIA ¥Solergo´) izsniegtajâ apraides atïaujâ, kâ arî SIA ¥LIVAS KTV´ izsniegtajâ retranslâcijas atïaujâ. NEPLP apstiprinâja grozîjumus SIA ¥Namsaimnieks´ izsniegtajâ retranslâcijas atïaujâ, papildinot retranslçjamo programmu sarakstu. Vienlaikus, NEPLP neapstiprinâja programmas ¥RTR Planeta´ iekïauðanu retranslçjamo programmu sarakstâ un pieprasîja papildu dokumentus par komersanta tiesîbâm programmas retranslçðanai Latvijâ.

Uzklausa Monitoringa centra atskaiti par ðâ gada treðo ceturksni

NEPLP Monitoringa centrs ðâ gada treðajâ ceturksnî ir veicis radio un TV raidîjumu monitoringu 1163 stundu apjomâ, sagatavojot kopumâ 73 pârbaudes un monitoringa ziòojumus. Ðajâ laikâ konstatçti 9 daþâda veida pârkâpumi, sankcijas piemçrotas SIA ¥Olaines KTV´ (piemçrots administratîvais naudas sods par programmu retranslâciju bez retranslâcijas atïaujas 2500 eiro apmçrâ), SIA ¥Infonet Sistçmas´ (piemçrots administratîvais naudas sods par programmu retranslâciju bez retranslâcijas atïaujas 2000 eiro apmçrâ), bet 22 kabeïtelevîzijas operatoriem izteikts brîdinâjums par programmâ ¥Rossija 24´ konstatçtajiem pârkâpumiem.

Avots: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· DAB + Radio dipoli.
· Nu skumji sakarīgs r...
· Suns zin ko ēdis...
· Skats tāds, ka NEPLP...
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 6

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
DAB + Radio dipoli.
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
Jaunākās Bildes

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM

Bauska - TET (Lattel...

Bauska - TET (Lattel...

Bauska - TET (Lattel...

Wisbech(e) transmitt...

Wisbech(e) transmitt...
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.