April 24 2019 19:12:22
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP aicina LTV risinât situâciju ar valodu lietojumu
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) nosûtîjusi vçstuli VSIA ´Latvijas Televîzija¡ (LTV) vadîbai, kurâ aicina nodroðinât raidîjumu krievu valodâ tulkojumu valsts valodâ. Ðis aicinâjums attiecas uz tâdiem gadîjumiem, kad raidîjuma dalîbnieku prasmes krievu valodâ nav pietiekamâ lîmenî vai citu iemeslu dçï, lai izteiktos krievu valodâ. NEPLP uzskata, ka ðis lûgums ïautu raidîjumos iesaistît plaðâku cilvçku skaitu, kuru viedoklis ir nozîmîgs un tas neradîtu ierobeþojumus kvalitatîvai komunikâcijai ar krievvalodîgo auditoriju par valstij un sabiedrîbai aktuâlâm problçmâm.

NEPLP vçstule tapusi atbildot uz kâdas valsts iestâdes iesniegumu saistîbâ ar LTV7 raidîjumu ´Toèki nad i¡ (Точкu над i), kurâ tâs pârstâvjiem tika atteikta dalîba raidîjumâ, jo viòi vçlçjâs runât latviski. Atteikums bija pamatots ar apstâkli, ka tehniski nav iespçjams nodroðinât tulkojumu raidîjuma laikâ, jo tas prasa papildu lîdzekïus.

«Televîzijas raidîjumu veidoðana ir tehniski komplicçts process, it îpaði, ja raidîjumi tiek demonstrçti tieðraidç. Tomçr NEPLP ieskatâ nav pieïaujamas situâcijas, kad raidîjumos krievu valodâ tiek atteikta LTV uzrunâto institûciju pârstâvju dalîba krievu valodas nelietoðanas dçï. Veidojas situâcijas, kurâs tiek ietekmçta raidîjumu saturiskâ kvalitâte, kâ arî tiek ierobeþots valsts valodas lietojums sabiedriskajâ elektroniskajâ plaðsaziòas lîdzeklî,» vçstulç LTV valdes priekðsçdçtâjam Ivaram Beltem norâda NEPLP priekðsçdçtâja Aija Dulevska.

NEPLP vçrð LTV uzmanîbu uz Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumâ noteikto, ka elektronisko plaðsaziòa lîdzekïu mçríis ir veicinât sabiedrîbas integrâciju uz latvieðu valodas pamata, tostarp, rûpçties, lai tâ kalpo par visu Latvijas iedzîvotâju kopçjo savstarpçjâs saziòas valodu.

Kâ savâ skaidrojumâ norâda LTV, tâ speciâli ir izveidojusi diskusijas raidîjumu ´Toèki nad i¡, lai nodroðinâtu kvalitatîvu komunikâciju ar krievvalodîgo auditoriju par valstij un sabiedrîbai aktuâlâm problçmâm. Visi raidîjuma potenciâlie viesi vienmçr tiek informçti par to, ka diskusijas notiek krievu valodâ un, apzinoties komunikâcijas ar krievvalodîgo auditoriju nepiecieðamîbu, valsts iestâdes un ministrijas parasti nav atteikuðas savu dalîbu, piedâvâjot kompetentus speciâlistus, kas pârvalda krievu valodu.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LTV 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.