May 31 2020 19:54:06
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
wily
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Aizturçtâ propagandas TV "Russia Today" producente, visticamâk, izraidîta no Latvijas
ZiņasLatvijas robeþsargi piektdien, 21.oktobrî, aizturçjuði Krievijas kara propagandas mediju grupas "Russia Today" ("Россия сегодня") galveno producenti Ellu Taranovu, kas bija ieradusies Rîgâ, lai piedalîtos "Baltijas forumâ". Neoficiâli zinâms, ka Ella Taranova ir iekïauta Latvijas Ârlietu ministrijas "melnajâ sarakstâ" un visticamâk jau ir izraidîta no Latvijas.

"Baltijas forums", kurâ tiek apspriestas Baltijas valstu un Eiropas Savienîbas attiecîbas ar Krieviju, notiek 22. oktobrî. Tomçr jau piektdien, 21.oktobrî, foruma ietvaros notika saskaòieða Jâòa Urbanovièa un citu autoru kopîgi izdotâs grâmatas "Nâkotnes melnraksti" reprezentâcija. Taranova, pçc ziòu aìentûras RIA Novosti vçstîtâ, esot aizturçta tieði ðîs reprezentâcijas laikâ, kaut arî iepriekð viòa «bez jelkâdâm grûtîbâm iebraukusi Latvijâ», apgalvo Aleksandrs Vasiïjevs.

Aizturçðana esot saistîta ar to, ka Ella Taranova it kâ esot iekïauta Latvijas Ârlietu ministrijas "melnajâ sarakstâ". «Latvijâ viòa ieradâs ar Ðengenas vîzu, bet pçc tam divi robeþapsardzîbas dienesta darbinieki ieraduðies, lai viòu nogâdâtu Jûrmalas nodaïâ,» aìentûrai RIA Novosti sacîja Vasiïjevs.

«Nekâdas politiskas darbîbas neesmu veikusi un negatavojos to darît,» teikusi "Rossija segodòa" darbiniece, piebilstot, ka neesot zinâjusi par to, ka iekïauta Latvijai nevçlamo personu sarakstâ jau no 2014.gada 5.augusta. Lîdz 2014.gadam viòa vairâkkârt ieradusies uz "Baltijas forumu" Latvijâ.

«Man vairâkas reizes ar aizdomâm pajautâja, vai es zinu, ka esmu nevçlamo personu sarakstâ, un teica, ka, pçc idejas, man par to vajadzçja zinât,» viòas teikto citç "RIA-Novosti".

Pçc foruma rîkotâja Aleksandra Vasiïjeva rîcîbâ esoðajâm ziòâm, lîdz plkst.19.00 robeþsargi gatavoðot dokumentus, bet ap plkst. 21.00 Taranova tikðot iesçdinâta lidmaðînâ Rîga – Maskava.

Valsts robeþsardzes preses pârstâve Jevgçnija Pozòaka aìentûrai LETA apstiprinâja, ka ðodien aizturçta Ella Taranova, taèu to, vai viòa aizturçta tâdçï, ka iekïauta Latvijai nevçlamo personu sarakstâ, VRS nekomentç. VRS arî nekomentç, vai sieviete tiks izraidîta no Latvijas.

Krievijas Ârlietu ministrija (ÂM), komentçjot Taranovas aizturçðanu un gaidâmo izraidîðanu no Latvijas, paziòojusi, ka «kârtçjo reizi esam spiesti konstatçt kliedzoðu Krievijas þurnâlistu tiesîbu pârkâpumu no Latvijas varas iestâþu puses».

AVOTS: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM