April 25 2019 21:31:26
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Latvijas Televîzija prasa 'Labvakar TV' maksâtnespçju
Latvijas TelevīzijaLatvijas Televîzija ir vçrsusies Ogres rajona tiesâ ar maksâtnespçjas pieteikumu pret SIA "Labvakar TV", liecina Maksâtnespçjas administrâcijas mâjaslapa.

"Labvakar TV" maksâtnespçjas lieta Ogres rajona tiesâ ierosinâta 25. oktobrî.

"Labvakar TV" îpaðnieks Kârlis Karlsbergs sacîja, ka Latvijas Televîzijas ieskatâ "Labvakar TV" savos Latvijas Televîzijas çtera laikâ râdîtajos raidîjumos 2013. gadâ pârkâpis Priekðvçlçðanu aìitâcijas likumu, kur noteikts, cik ilgi televîzijas çterâ pirms paðvaldîbu vçlçðanâm drîkst parâdîties deputâta amata kandidâti. "Labvakar TV" kâ producentiem bijuði vairâki raidîjumi, kuru nosaukumus viòð vairs neatceroties. Ðî iemesla dçï Latvijas Televîzija ir uzlikusi uzòçmumam soda naudu. Taèu "Labvakar TV" uzskata, ka ir ievçrojis Priekðvçlçðanu aìitâcijas likumâ noteiktos termiòus, un soda naudu negrasâs maksât.

«Mçs uzskatâm, ka neesam viòiem neko parâdâ, jo pçc bûtîbas Latvijas Televîzija izveidoja savus iekðçjos noteikumus un termiòu pagarinâja divas reizes,» sacîja Karlsbergs, piebilstot, ka saskaòâ ar Priekðvçlçðanu aìitâcijas likumu termiòð, cik ilgi priekðvçlçðanu laikâ varçja râdît deputâtu amata kandidâtus, bija cits, un, tâ kâ tolaik raidîjumu dalîbnieki vçl nebija vçlçðanu kandidâti, "Labvakar TV" likumu nav pârkâpis.

Vienlaikus viòð atzina, ka "Labvakar TV" ir neapmaksâti rçíini par çtera laiku Latvijas Televîzijâ, taèu kompânija tos atmaksâs tad, kad Latvijas Televîzija atsauks iepriekðminçto nepamatoto sodu, kuru kompânija negrasâs maksât. «Ja mçs nepiekrîtam, bet viòi uzskata, ka ir tiesîgi prasît soda naudu, tad viòiem ir jâdodas uz tiesu, un tiesa noskaidros, kuram ir taisnîba,» rosinâja Karlsbergs.

Latvijas Televîzijas komunikâcijas speciâliste Agita Pudule sacîja, ka "Labvakar TV" Latvijas Televîzijai ir parâdâ vairâk nekâ 30 000 eiro par sniegtajiem reklâmas pakalpojumiem un lîgumsodiem. «Ðîs parâdsaistîbas ir ilgstoðas. Ar "Labvakar TV" tika veikta gan oficiâla sarakste vçstuïu formâ, gan elektroniskâ sarakste, gan veiktas telefonsarunas. Izòemot pâris rçíinus par lîgumsodu, pârçjo parâda daïu "Labvakar TV" atzîst un arî solîja samaksât, taèu diemþçl ðie solîjumi nav pildîti,» sacîja Pudule, piebilstot, ka par maksâtnespçjas pieteikuma iesniegðanu Latvijas Televîzija "Labvakar TV" likumâ noteiktajâ kârtîbâ iepriekð brîdinâjusi.

"Labvakar TV" apgrozîjums 2015.gadâ bija 18 840 eiro, kas ir 4,8 reizes mazâk nekâ gadu iepriekð, bet zaudçjumi pieauga par 11,5% un bija 13 636 eiro.

"Labvakar TV" ir reìistrçts 2011.gadâ, un kompânijas apmaksâtais pamatkapitâls ir 1000 latu (1,423 eiro). Kompânijas vienîgais îpaðnieks ir Kârlis Karlsbergs.

AVOTS: www.delfi.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.