November 27 2020 05:25:34
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

Igaunija un Lietuva no ðâ tehnoloìijas brînuma atteikuðâs, taèu Latvija grasâs ieviest digitâlo radio.
Radio ziņasIespçjams, ka nâkotnç mums nâksies mainît radioaparâtus, lai tos pielâgotu ciparu apraidei, novecojoðajiem radio pievienot ¥dekoderu kastes¡ vai iegâdâties jaunus. Tâpat kâ, ievieðot ciparu televîziju, mums nâcâs iegâdâties dekoderus, arî radio vajadzçs jaunas tehnoloìijas.Decembrî Rîgâ sâks testçt radio ciparu apraidi un apsvçrt iespçjas, vai mums nâkotnç vajadzçtu atteikties no analogâ radio signâla? Tâpat kâ pagâjuðâ gadsimta sâkumâ mums vajadzçja mainît radioaparâtus, lai no vidçjiem un garajiem viïòiem pârietu uz FM skalu, arî turpmâk vajadzçs pârbûvçt vecos radioaparâtus vai iegâdâties jaunus. Vai mums tas ir vajadzîgs?

Radioklausîtâju ieguvums bûs tâds, ka turpmâk varçsim klausîties simtiem radiostaciju. Bet tas varçtu nozîmçt to, ka savas pozîcijas tirgû zaudçs vietçjâs radiostacijas. Domas par digitâlâ radio nepiecieðamîbu dalâs. Piemçram, mûsu kaimiòvalstis - Lietuva un Igaunija no digitâlâ radio atteikuðâs. Tagad Latvijas valsts televîzijas un radio centrs (LVTRC) un Latvijas Radio (LR) tomçr nolçmis veikt digitâlâ radio testu.

Vienkârði sakot: digitâlais radio piedâvâs praktiski neierobeþotu radiostaciju skaitu - frekvencç, kurâ tagad dzirdam vienu radiostaciju, varçs ¥iebâzt¡ 18 stacijas.

¥Tas saistîts arî ar milzîgiem tirgus riskiem¡
Latvijas Raidorganizâciju asociâcijas izpilddirektore Gunta Lîdaka sarunâ ar portâlu Kasjauns.lv izteica pamatotas ðaubas, vai Latvijai bûtu nepiecieðams digitâlais radio.


¥Manuprât, digitâlâ radio ievieðana Latvijâ bûtu ïoti nepamatota. Jau tagad mums ir diezgan liels frekvenèu spektrs, kas Rîgâ, ja skatâmies no tirgus viedokïa, jau neiztur slodzi. Man ðis digitâlâ radio tests izskatâs pçc tâ, ka kâdam vienkârði vajag ienâkt Rîgas frekvencçs un tâdçï esam gatavi ðî mçría labad ziedot kaut kâdas lielâkas lietas, pakârtot Latvijas mediju attîstîbu kaut kâdâm sîkâkâm lietâm.

Kad radio tirgus bûs vaïâ, valsts akciju sabiedrîbâ ¥Elektroniskie sakari¡ jebkurð sev varçs pieprasît radio frekvenci. Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) rîkos konkursu un pieðíirs radiofrekvenci. Jautâjums - vai mûsu tirgum tas ir vajadzîgs? Neviens nepadomâ par to, ka ðî tehnoloìija jau ir novecojusi. To sâka ieviest Norvçìijâ pagâjuðâ gadsimta deviòdesmitajos gados, bet viòiem ir pavisam cita situâcija. Norvçìijâ ir ïoti kalnains apvidus, un tur ne visur varçja ievilkt interneta kabeïus. Lai viòi varçtu nodroðinât radioapraidi, tur vajadzçja ieviest digitâlo radio. Bet tagad situâcija ir mainîjusies un mums ir ïoti, ïoti attîstîts internets.

Igaunijâ un Lietuvâ ciparu radio jau iztestçja un viòi no tâ atteicâs. Kâpçc mçs to neòemam vçrâ? Kâpçc ðî testçðana notiek tik haotiski un steidzîgi, kâpçc LVRTC un LR to bîda bez oficiâlas politikas saskaòoðanas ar Satiksmes un Kultûras ministrijâm? Mçs pret digitâlâ radio ievieðanu iebilstam, jo tas saistîts arî ar milzîgiem tirgus riskiem.

Saprotu, ka ir iepirktas kaut kâdas iekârtas, ar kurâm ðo testu veikt.
LVRTC saka, ka to veiks par saviem lîdzekïiem. Bet mçs ïoti labi zinâm, ka nekas nenotiek par ¥saviem lîdzekïiem¡. Ja paðlaik radio komercstacijas LVRTC maksâ par apraidi, tad ðî testçðana, visdrîzâk, notiks uz komerciâlo radio rçíina. Tâ vietâ, lai samazinâtu apraides tarifus, mçs darâm pavisam citu lietu.

Ne tikai Lietuva un Igaunija ir atteikuðâs no digitâlâ radio, bet arî Îrija. Mazajâm valstîm, kâda esam arî mçs, no ðîs tehnoloìijas ir jâatsakâs, lai savu tirgu aizsargâtu no lielajiem, globâlajiem spçlçtâjiem. Palielinot frekvenèu skaitu, mûsu tirgû varçtu ienâkt arî sveðas ideoloìijas,¡ saka Lîdaka.

Latvijas Raidorganizâciju asociâcija, neizpratnç par digitâlâ radio ievieðanas nepiecieðamîbu, NEPLP aicinâjusi skaidrot, kâda ir tâs pozîcija nepiecieðamîbâ ieviest zemes ciparu radio apraidi Latvijâ, apzinoties riskus, kâdus tâ varçtu radît Latvijas radio tirgum un cik efektîva tâ varçtu bût nodokïu maksâtâju lîdzekïu izlietojuma aspektâ.

Latvijas Radio aizstâv digitâlâ radio ievieðanu
Viens no digitâlâ radio ievieðanas aizstâvjiem ir sabiedriskais medijs - Latvijas Radio. LR preses sekretâre Ilze Zvaigzne Kasjauns.lv par to, kâ LR vçrtç to, ka mûsu kaimiòvalstis atteikuðâs no digitâlâ radio, bilda:

¥Lietuva un Igaunija no digitâlâs apraides ir atteikuðâs uz ðo brîdi, pçc apraides testçðanas savâs teritorijâs. Tas nenozîmç, ka ðîs valstis vispâr negrasâs nâkotnç izmantot digitâlo apraidi, bet gan ðobrîd nav pieòçmuðas atbilstoðus lçmumus, lai pârietu uz ciparu apraidi tuvâkajâ laikâ.¡

Avots: www.kasjauns.lv
Ziņas birkas:
Tags: DAB 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
2 #1 princ_fm
on November 09 2016 09:32:07
Tik neprecîzi uzrakstîta ziòa!!! Lîdakas kundze raksta kad Îrija ateikusies no DAB... Patiesîbâ Îrijâ ir 3 MUX no kuriem viens ir DAB+

Tâpat runa iet par testiem Lietuvâ, kur tika testçta DAB aparatûra un tornî vienkârði iejâja zibens.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es nezinu...No viena...
· Biju pagaišgad Vācij...
· Protams. Daļai cilvē...
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 11

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM