December 13 2018 13:26:34
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Ar radio nozari diskutç par digitâlâ radio testçðanu Latvijâ
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 8. novembrî rîkoja diskusiju par digitâlâ radio apraides testçðanu Latvijâ. Diskusijâ piedalîjâs privâto radiostaciju, Latvijas Raidorganizâciju asociâcijas, Latvijas Valsts radio un televîzijas centra (LVRTC), VISA ´Latvijas Radio¡ (LR), Kultûras un Satiksmes ministriju, kâ arî NEPLP pârstâvji. Radio nozares pârstâvji tika iepazîstinâti ar NEPLP lçmumu par digitâlâs radio apraides testu, ko nâkamâ gada laikâ veiks LR un LVRTC.

Kâ diskusijâ uzsvçra LVRTC valdes priekðsçdçtâjs Jânis Bokta, testa rezultâti par digitâlâs radio apraides tehnoloìiskajâm iespçjâm un ekonomiskajiem apsvçrumiem bûs pieejami visai nozarei. Testa ietvaros LVRTC uz esoðâ raidîtâja platformas digitâlâ reþîmâ (digital audio broadcasting, jeb DAB+ tehnoloìijâ) gada garumâ raidîs LR programmas. Testu veikðanai nav nepiecieðamas papildu investîcijas no valsts budþeta, visus testa izdevumus segs LVRTC no saviem lîdzekïiem.

«Tests ir sava veida priekðizpçte tam, lai valsts varçtu pieòemt jebkâdus lçmumus par digitâlo radio apraidi Latvijâ,» norâdîja J. Bokta. Arî LR valdes loceklis Uldis Lavrinoviès diskusijâ uzsvçra, ka testa veikðana nenozîmç, ka radio nozari ðobrîd skartu jebkâdas pârmaiòas, jo tâ rezultâtâ var izrâdîties, ka digitâlâ radio ievieðana Latvijai nav piemçrota.

Radio nozares pârstâvji diskusijâ pauda visai piesardzîgu attieksmi pret digitâlâ radio ievieðanu, uzsverot, ka paðlaik nav saprotami nedz iespçjamie guvumi radio klausîtâjiem, nedz valsts iespçjas vienlaikus uzturçt divus apraides reþîmus un digitâlâ radio potenciâlâ ietekme uz reklâmas tirgu.

Kâ jau ziòots NEPLP ir lçmusi digitâlo radio apraidi testa veikðanas laikâ nepiedâvât komerciâlajiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem. DAB+ tehnoloìija pçdçjâs desmitgadçs ir ieviesta vairâkâs Eiropas valstîs, bet Latvijâ lîdz ðim nav apzinâti potenciâlie ieguvumi, ko ðî tehnoloìija varçtu sniegt sabiedrîbai un radio nozarei.

«Pirms pieòemt jebkâdus tâlâkus lçmumus par digitâlâ radio ievieðanu vai neievieðanu, ðî tehnoloìija ir jâpârbauda, noskaidrojot gan ietekmi uz klausîtâjiem, gan radio nozari kopumâ,» uzsver NEPLP priekðsçdçtâja Aija Dulevska.

Ðobrîd digitâlo apraidi lîdztekus ar analogo radio, kas saglabâ̄ savu lîdzðinçjo pozîciju, izmanto vairâk nekâ 20 pasaules valstis. DAB un DAB+ lietotâju skaits pieaug Dânijâ, Norvçìijâ, Vâcijâ, Beïìijâ un Ðveicē. DAB pârraidi Eiropā testa reþîmâ̄ pirmâs uzsâka Lielbritânija, Norvçìija un Zviedrija 1995. gadā, Somija un Beïìija – 1998. gadā, un Dânija – 2002. gadā. Viena no valstîm, ko uzskata par lîderi ðajâ jomâ ir Norvçgija, kur digitâlais radio aptver 99,5% iedzîvotâju, to izmantoja aptuveni 39% mâjsaimniecîbu (2014. gada dati). Vairâkas valstis pçc digitâlâ radio tehnoloìijas testiem no pârejas uz DAB un DAB+ ir atteikuðâs, tajâ skaitâ – Lietuva un Igaunija.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LR LVRTC DAB 
Komentāri
10 #1 Sarkangalvīte
on November 09 2016 15:22:18
Vairâkas valstis pçc digitâlâ radio tehnoloìijas testiem no pârejas uz DAB un DAB+ ir atteikuðâs, tajâ skaitâ – Lietuva un Igaunija.

Igaunija atteicâs pirms gadiem 10, kad atjçdzâs, ka nepiecieðams tik pat daudz toròu un retranslâtoru, kâ mobîlo bâzes stacijâm. Tiem bija sirsnîgs aplauziens.
Bet vismaz tolaik vel bija saprotams, kapçc vispâr tâdi testi vajadzîgi, bet ne jau ðodien.

Par to ievieðanu, cik saprotams - no 2020 - 2025. gadam, tâtad bûs jâmaina aparâti (no bçniòiem) un jâklausâs laikam piespiedu kârtâ, jo nevaru iedomâties citu vajadzîbu pec jebkâda veida radioaparâta jau ðogad, kur nu pec 8 gadiem.... Cool

Ja reiz jâslçdz ârâ to FM, nu ta izslçdziet, bet kapçc ir jâelpina mironi?
2 #2 princ_fm
on November 09 2016 20:19:56
Nu par tâm bâzes stacijâm daudzajâm nepiekritîðu! 174-240 Mhz ïoti labi izplatâs (kâdreiz analogâ tv 7-12Kanâlam) Igaunija testus veica reizç ar Somiem vçl vecajâ DAB 1.1 versijas standartâ, tad nebija vçl DAB+, kas ïoti krasi atðíirâs no vecâ DAB dinazaura laikmetâ.
231 #3 Minivat
on November 10 2016 08:27:54
DAB bija pilnîgs ieberziens un DAB+ noteikti ir daudz labâks, bet papildus toròus VRTC vienalga vajadzçs.Nu nevar ar DAB+ noklât Latviju ar esoðajiem toròiem. Tos bûvçja analogâs televîzijas ziedu laikos, kad gaisâ gâza desmitiem kilovatu jaudu, bet tagad jaudas par kârtu mazâkas. Brînumi radiotehnikâ nenotiek. Leiði savu digitâlo televîziju izveidoja ar daudziem mazjaudas raidîtâjiem un bieþi novietotiem apraides toròiem. Kamçr ''torni redz'' bilde ir, kâ tas aiz mazâkâ ðíçrðïa vai tâlâk no toròa, tâ èuð no bildes. Ar DAB+ nav nekas savâdâk. Ja zviedru FM radio es varu uztvert praktiski katru dienu, tad viòu digitâlo radio dzirdçju tikai pie ideâliem tâluztverðanas apstâkïiem. DAB+ vienîgâ priekðrocîba ir tâ, ka vienâ MUX var sabâzt daudz programas, bet ar zemu skaòas kvalitâti.
10 #4 Sarkangalvīte
on November 10 2016 11:32:00
Jâ, tas bija parastais DAB ko Igauòi testçja, bet viòi vismaz testçja laikos, kad jçdziens radioaparâts vel bija ar nozîmi cilvçku ikdienâ. Mûsdienu radioaparâtus sauc par - telefoniem, datoriem.... saraksts garð, bet atseviðía radio vería tajâ sarakstâ 100% nav.

Ieviesçji varçtu DAB+ pa brîvu izdalît radioamatieriem un tiem kam ir padziïinâta interese vçstures pçtîðanâ.

Starp citu, tas bûtu bijis labs diapazons amatieriem, bet aizíçzîs ar kaut kâdiem draòía radio.
81 #5 marsinsh
on November 10 2016 14:15:50
Tas DAB+ paðreiz ir kâ piektais ritenis, nafig nevienam nevajadzîgs, varbût tikai LVRTC kâ potenciâlais naudas slaukðanas objekts. Man kâ parastam radio klausîtâjam bûs jâmaina visa tehnika, ieskaitot integrçto autoradio, ko darît negribu!
10 #6 Sarkangalvīte
on November 10 2016 15:18:16
+1marsinsh, pie tam - maðînas maìi bieþi ir vienlaicîgi savienoti ar borta kompjiem, ar kuriem kaut elementâri jâievada ID kodi pec aía nomaiòas. Katreiz arî tos aparâtus varçs pârspraust.

VASES, lûdzu atdodiet to diapazonu radioamatieriem, viòiem tas diapazons bûs lietderîgâks, nekâ kaut kâdai komercapraidei - tie ir izdevumi tautai (par ko?) un pieíçzîts diapzaons pilnîgi nekam, ar sprâguðu standartu.

Kâds nav dzirdçjis, vai gadijumâ DRM+ pie mums neieviesîs? Cool
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.