October 21 2019 18:17:06
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija par NEPLP sçdi 10. novembrî
NEPLP ziņasApstiprina instrukcijas par reklâmas apjomu komercmedijos un pakalpojumiem pçc pieprasîjuma

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 10. novembra sçdç apstiprinâja NEPLP instrukciju par reklâmas un televîzijas vai radio veikala apjoma aprçíinâðanu komerciâlo elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros veidotajos raidîjumos. Instrukcija atspoguïo NEPLP viedokli par Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma (EPLL) piemçroðanu, aprçíinot reklâmas un TV vai radio veikala apjomu raidstundâ komercmedijos, kuri veido raidîjumus sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros. Atbilstoði EPLL nosacîjumiem, sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros tapuðos raidîjumos komercmedijos reklâmas apjoms nedrîkst pârsniegt 10% no kopçjâ raidstundas apjoma.

Ar nolikumu var iepazîties ðeit.

NEPLP apstiprinâja instrukciju elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu pakalpojuma pçc pieprasîjuma klasificçðanai. Òemot vçrâ, ka elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu pakalpojumi pçc pieprasîjuma ir tehnoloìiski jauns pakalpojuma veids, NEPLP izdevusi instrukciju, lai veicinâtu vienotu izpratni par normatîvo aktu piemçroðanu ðajâ jomâ.

Ar nolikumu var iepazîties ðeit.

Apstiprina granta pieðíirðanu mediju lietotprasmes veicinâðanai

NEPLP 10. novembra sçdç apstiprinâja VSIA "Latvijas Radio" (LR) iniciatîvu par lîguma parakstîðanu starp LR un Britu Padomi Latvijâ par granta saòemðanu 25 120 eiro apmçrâ. Grants paredzçts radio programmu par plaðsaziòas lîdzekïu lietotprasmi veidoðanai.

Radio TEV soda par administratîvo pârkâpumu

NEPLP 10. novembra sçdç pieòçma lçmumu ar naudas sodu 1000 eiro apmçrâ sodît elektronisko plaðsaziòas lîdzekli SIA "Mans Radio" par reklâmas izplatîðanu ârpus reklâmas blokiem programmâ "Radio TEV" (kopumâ konstatçtas 47 epizodes, kurâs reklâma izplatîta ârpus reklâmas blokiem). Elektroniskais plaðsaziòas lîdzeklis reklâmu izplatîjis konkursa laikâ, tâdâ veidâ pârkâpjot Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumâ (EPLL) noteikto reklâmas izvietoðanas kârtîbu. NEPLP savâ lçmumâ konstatç, ka "Mans Radio" pârkâpis EPLL 35. panta trîspadsmito daïu un izdarîjis administratîvo pârkâpumu, pârkâpjot noteikto kârtîbu reklâmas izplatîðanâ. Atbildîba par ðâdu pârkâpumu paredzçta Latvijas Administratîvo pârkâpumu kodeksa 201.5 pantâ.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LR Radio Tev BPL Sodi 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Pareizi ir, ka sodu ...
· Nja, 500eiri par max...
· Tas "pakalpojums" iz...
· Cik man stāstīja eso...
· Pārāk maz info lai e...
· Nu prats raidit ,ja ...
· Tad nu gan loms :)
· Star FM visā pilsētā...
· Pateicoties torņa at...
· Šī ir otra (pirmā vi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Star FM visā pilsētā u...
Pateicoties torņa atra...
Šī ir otra (pirmā viet...
Teikšu godīgi, no visā...
Paldies! 73!
Jaunākās Bildes

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.