December 13 2018 13:10:46
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP ârkârtas sçdç aicina Saeimu neatbalstît ierosinâjumu par lîdzekïu samazinâjumu Latvijas Radio
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 21. novembra ârkârtas sçdç iepazinâs ar Saeimas Budþeta un finanðu (nodokïu) komisijas priekðlikumiem 2017. gada sabiedriskâ pasûtîjuma budþeta pârdalei. NEPLP uzskata, ka Saeimas komisijas rekomendâcija sabiedriskajai radiostacijai LR 5Pieci.lv paredzçtos 130 tûkstoðus eiro nâkamâ gada budþetâ pieðíirt komerciâlajâm radiostacijâm neatbilst Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumam (EPLL). NEPLP ârkârtas sçdç pieòçma lçmumu nosûtît oficiâlu vçstuli Saeimas Prezidijam, Budþeta un finanðu (nodokïu), kâ arî Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijâm, kurâ aicina Saeimu neatbalstît ierosinâjumu par lîdzekïu samazinâjumu Latvijas Radio.

EPLL paredz, ka sabiedrisko elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu (Latvijas Televîzijas un Latvijas Radio) finansiâlâ nodroðinâjuma avoti ir valsts budþeta dotâcija sabiedriskâ pasûtîjuma îstenoðanai, turklât tâ nedrîkst bût mazâka nekâ iepriekðçjâ gadâ (likuma 70. panta 1. daïa). Likums nosaka, ka no valsts budþeta tiek nodroðinâta ikgadçjâ sabiedriskâ pasûtîjuma izpilde (likuma 71. pants), programmu izplatîðana visâ valsts teritorijâ, kâ arî mçríauditorijai ârpus valsts robeþâm un darbinieku algoðana.

NEPLP uzsver, LR 5pieci.lv ir veidota kâ multimediâla platforma jaunieðu auditorijai, kas paredz ne vien mûzikas, bet arî cita satura komunicçðanu. NEPLP uzskata, ka LR 5Pieci.lv kopumâ sasniedz sabiedriskâ pasûtîjuma mçríi, jaunieðu îpatsvars LR 5Pieci.lv auditorijâ ir lielâkais visâs LR radiostacijâs. NEPLP ik gadu vçrtç sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi, un lemðana par sabiedriskâ pasûtîjuma izmaiòâm ir NEPLP atbildîba.

LR 5Pieci.lv ir sabiedriskais medijs, kurð pilda sabiedrisko pasûtîjumu gan FM apraidç, gan internetâ. Atbilstoði EPLL 67. panta 2. daïai: ´Sabiedriskajiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem ir tiesîbas pârraidît programmas jebkurâ tehniskâ veidâ.¡

«NEPLP nosaka sabiedrisko mediju programmu politiku un attîstîbu, protams, konsultçjoties ar sabiedrisko mediju vadîbu un Sabiedrisko konsultatîvo padomi. Plânojot programmu saturu un sabiedriskâ pasûtîjuma uzdevumus, tiek veidots sabiedrisko mediju ikgadçjais budþets. Sabiedrîbas interesçm un vajadzîbâm atbilstoðs, sabalansçts budþets ir NEPLP uzdevums un atbildîba,» norâda NEPL padomes priekðsçdçtâja Aija Dulevska.

EPLL 64. panta pirmâ daïa noteic, ka sabiedriskie mediji ir redakcionâli neatkarîgi, finansiâli patstâvîgi un darbojas sabiedrîbas interesçs. Tâtad likumdevçjs kâ principu ir nostiprinâjis sabiedrisko mediju finansiâlo patstâvîbu un neatkarîbu. Likums nosaka, ka NEPLP, konsultçjoties ar sabiedriskajiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem, sagatavo priekðlikumus gadskârtçjâ valsts budþeta likuma projektam par sabiedrisko plaðsaziòas lîdzekïu programmu gada plânu izpildei nepiecieðamajiem finanðu lîdzekïiem, kâ arî pçc gadskârtçjâ valsts budþeta likuma un tâ grozîjumu pieòemðanas lemj par pieðíirto lîdzekïu sadalîjumu atbilstoði apstiprinâtajiem sabiedrisko plaðsaziòas lîdzekïu programmu gada plâniem.

NEPLP uzver, ka komercmedijiem paredzçtais sabiedriskais pasûtîjums tiek pieðíirts tikai konkursa kârtîbâ, òemot vçrâ sabiedriskâ pasûtîjuma mçríus un mediju piedâvâjumus ðo mçríu izpildei.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 5

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.