December 13 2018 13:19:12
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija par NEPLP sçdi 24. novembrî
NEPLP ziņasRe:TV un RîgaTV 24 piedâvâjumi uzvar bezmaksas virszemes apraides konkursos

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 24. novembra sçdç apstiprinâja konkursa rezultâtus par sabiedriskâ pasûtîjuma daïas nodoðanu komerciâlajiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem, kas veido TV programmas un nodroðina to apraidi.

Konkursâ par reìionâlâs tematikas raidîjumu veidoðanu no 2107. gada lîdz 2019. gadam uzvarçja SIA "Vidzemes televîzija" (programma Re:TV). Televîzija sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros nâkamajâ gadâ piedâvâ veidot trîs raidîjumus: "Latvijas stâsti. Personîbas" (102 raidîjumi), "100 recepðu Latvijas simtgadei" (28 raidîjumi) un "Nedçïa Latvijâ" (24 raidîjumi).

Konkursâ par informatîvi dokumentâlâs tematikas raidîjumu veidoðanu no 2107. gada lîdz 2019. gadam uzvarçja AS "TV Latvija" (programma RîgaTV 24). Televîzija sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros nâkamajâ gadâ piedâvâ veidot èetrus raidîjumus: 'Globuss´ (51 raidîjums), "Preses klubs" (144 raidîjumi), dokumentâlo filmu cikls "Kas te tik laikmetîgs?" (20 filmas), kâ arî raidîjumi "Patriotiskâ nedçïa".

Lîgums ar konkursa uzvarçtâjiem tiks pârskatîts katru gadu, òemot vçrâ sabiedriskâ pasûtîjuma izpildes rezultâtus.

Katra konkursa finansçjums ir 348 603 eiro nâkamajâ gadâ un ne lielâks kâ 348 603 eiro 2018. gadâ un 2019. gadâ. Finansçjums var tikt samazinâts, òemot vçrâ sabiedriskâ pasûtîjuma izpildei atvçlçtajam budþetam katra gada valsts budþetâ. Saskaòâ ar konkursu nolikumu, pretendentiem apraide ir jâveic galvenokârt valsts valodâ, vismaz 51% no raidlaika ir jâbût ES, tai skaitâ Latvijâ, veidotâm programmâm, tiem ir jâapliecina savas darbîbas ilgtspçja.

Konkurss izsludinâts, lai Latvijas iedzîvotâjiem virszemes apraidç bez maksas tiktu nodroðinâta iespçja skatîties daudzveidîgas tematikas TV raidîjumus. Ðobrîd virszemes apraidç bez maksas Latvijâ ir skatâmi pieci televîzijas kanâli: LTV1, LTV7, Re:TV, RîgaTV 24 un Sportacentrs.com TV (lîgums ir spçkâ lîdz 2018. gadam).

NEPLP ievieð elektronisko reìistrâciju kabeïtelevîzijâm

NEPLP 24. novembra sçdç apstiprinâja kârtîbu, kâdâ tiek izsniegtas retranslâcijas atïaujas un elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem tiek pieðíirtas tiesîbas retranslçt audio un audiovizuâlas programmas. Jaunâ kârtîba paredz, ka kabeïtelevîzijâs retranslçtâs programmas no 2017. gada 1. janvâra NEPLP uzturçs elektroniskâ reìistrâcijas sistçmâ. Informâciju jaunajâ sistçmâ kabeïoperatoriem ir jâizvieto lîdz ðâ gada beigâm. Jaunajâ sistçmâ bûs ietvertas visas programmas, kuru retranslâciju Latvijâ atïâvusi NEPLP.

Jaunajâ sistçmâ tiks atspoguïota informâcija gan par elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem (nosaukums, reìistrâcijas numurs, adrese, kontaktinformâcija u.c. ziòas), gan par Latvijâ retranslçtajâm programmâm (nosaukums, programmas valoda, tematiskâ ievirze, informâcija par licenci). Izsniedzot retranslâcijas atïauju, NEPLP attiecîgajam kabeïoperatoram pieðíirs paroli, lai piekïûtu reìistram. Izmaiòas attiecîbâ uz tâm programmâm, kuru retranslâcijai ir saòemta NEPLP atïauja, varçs veikt pats kabeïoperators. Lai retranslçjamo programmu sarakstam pievienotu jaunu programmu, kabeïoperatoram bûs jâsaòem NEPLP atïauja.

Izsludina konkursu par novadu ziòu veidoðanu

NEPLP 24. novembra sçdç izsludinâja konkursu "Par novadu televîzijas ziòu siþetu veidoðanu 2017. gadâ´ un apstiprinâja konkursa nolikumu. Konkursa mçríis ir pasûtît ziòu siþetus no Latvijas novadiem sabiedriskâ pasûtîjuma realizâcijai valsts SIA "Latvijas Televîzija". Konkursa finansçjums ir 244 259 eiro.

Novadu TV ziòu siþeti tiek veidoti par Kurzemi, Zemgali, Vidzemi un Latgali (nodroðinot latgalieðu valodas lietoðanu). Konkursa finansçjums ir paredzçts kopumâ 301 siþeta izveidei vidçji 2 minûðu garumâ.

Pretendentiem piedâvâjumi jâiesniedz lîdz 7. decembrim, bet to izvçrtçðanu NEPLP veiks lîdz 15. decembrim. Konkursa uzvarçtâji tiks noteikti ar NEPLP balsojumu.

Konkursa nolikums bûs pieejams ðeit.

Pagâjuðâ gada konkursâ par uzvarçtâjiem NEPLP atzina SIA ´Skrundas TV¡ (Kurzemç), SIA ´Valmieras TV¡ (Vidzemç), SIA ´Latgales Reìionâlâ televîzija¡ (Latgalç) un SIA ´Televîzijas studija ´TV Spektrs"¡ (Zemgalç) piedâvâjumus.

AVOTS; www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.