October 24 2020 17:04:20
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP izmeklç iespçjamo radio "Sputnik" maskçto atskaòoðanu
Radio ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) izmeklç radiostacijas "Avto radio" çtera saturu saistîbâ ar baþâm par maskçtu Krievijas radio «Sputnik» raidîjumu fragmentu atskaòoðanu, taèu sîkâk izmeklçðanu nekomentç, teica NEPLP monitoringa centra vadîtâjs Jânis Lielpçteris.

«NEPLP redzeslokâ ðis jautâjums ir nonâcis, bet sîkâkus komentârus mçs nevaram sniegt, jo izmeklçðanas stadijâ mçs nevaram sîkâk komentçt, kâdâ veidâ mçs ðo izmeklçðanu veicam, vai to, kâdâ stadijâ tâ ir,» teica Lielpçteris. Viòð piebilda, ka NEPLP izmeklçðanas rezultâti, kâ arî tas, vai un kâds sods bûs «Avto radio», atkarîgs no tâ, kâ radiostacija sadarbosies ar NEPLP. Par ieraksta neiesniegðanu likumâ noteiktajâ kârtîbâ pienâkas administratîvais sods, lîdz ar to parasti komersanti sadarbojas ar NEPLP, nemçìinot izvairîties no ierakstu iesniegðanas.

Pçc Lielpçtera teiktâ, ikviens ðâds juridisks process prasa atbilstoði noformçtus pierâdîjumus, tostarp NEPLP ir jâpieprasa oriìinâlâs programmas ieraksti no "Avto radio", dodot "Avto radio" ierakstu sagatavoðanas termiòu, kâ arî NEPLP jâieraksta «Avto radio» çterâ translçtâs oriìinâlâs programmas, kamdçï izmeklçðanas process ir laikietilpîgs un nevar noslçgties ne nedçïas, ne, ïoti iespçjams, mçneða laikâ.

NEPLP monitoringa centra vadîtâjs sacîja, ka «Avto radio» piemçrotais sods bûs atkarîgs no tâ, kâda veida pârkâpums tiks konstatçts. Par apraides atïaujas noteikumu pârkâpumiem soda nauda juridiskâm personâm piemçrojama lîdz 10 000 eiro. Ja konstatçti programmu veidoðanas noteikumu pârkâpumi, soda nauda var bût lîdz 10 000 eiro. Soda apmçrs ir atkarîgs no konkrçtâ pârkâpuma kvalifikâcijas, ko NEPLP ðobrîd nevar komentçt.

Lielpçteris sacîja, ka "Sputnik" radiostacijas raidîjumus var klausîties, ieejot attiecîgâ plaðsaziòas lîdzekïa mâjaslapâ, lîdz ar to tas nav vienîgais veids, kâ ðî informâcija nonâk Latvijas mediju telpâ. Vienlaikus svarîgi, lai "Avto radio" bûtu sakârtota licence, atbilstoði likumâ noteiktajam.

Saskaòâ ar TV3 raidîjuma "Nekâ personîga" svçtdien sniegto informâciju, Latvijâ maskçti skan viena no Krievijas valsts finansçta mediju koncerna - aìentûras "Rossija Segodnja" - sastâvdaïâm Krievijas radio "Sputnik". Aìentûras vadîtâjs Dmitrijs Kiseïovs pagâjuðâ gada vasarâ gribçja reìistrçt pârstâvniecîbu arî Latvijâ, ko Uzòçmumu reìistrs neïâva, tâpçc Latvijâ darbu sâcis "Sputnik" informâcijas portâls latvieðu valodâ. Lai gan tâ darbîbu ar domçnu "sputnik.lv" aizliedza, paðlaik portâls reìistrçts ar citu adresi un turpina darboties. Radiostacijas "Avto radio" çterâ daþas stundas katru dienu dzirdami raidîjumu fragmenti, kas ir lîdzîgi Krievijas ziòu aìentûras "Rossija Segodnja" radio "Sputnik" pârraidîtajiem.

Droðîbas policija televîzijas raidîjumam norâdîja, ka radio "Sputnik" un citi aìentûras "Rossija Segodnja" veidotie produkti nedarbojas atbilstoði Rietumu demokrâtisko valstu izpratnei par objektîviem sabiedrîbas informçðanas principiem un lîdzinâs propagandas instrumentiem. Radio "Sputnik" darbîba neatbilst Latvijas informatîvâs telpas droðîbas interesçm un ir vçrsta uz Krievijas Federâcijas intereðu realizçðanu, nevis uz Latvijas sabiedrîbas nodroðinâðanu ar objektîvu un vispusîgu informâciju.

Saskaòâ ar NEPLP pausto "Avto radio" nav ïauts Latvijâ regulâri atskaòot "Sputnik" vai kâdas citas ârvalstu radiostacijas raidîjumus vai raidîjumu fragmentus. Saskaòâ NEPLP vadîtâjas Aija Dulevskas pausto problçma ir lîdz perfekcijai noslîpçtajâ juridiskajâ formulçjumâ, ar kâdu "Avto radio" attaisno ðo raidîjumu pastâvçðanu. Paðlaik notiek juridiskas diskusijas par to, kas ir tas, ko "Avto radio" pârraida, jo viòi neatzîst sadarbîbu ar "Sputnik".

Radiostacija "Avto radio" bâzçjas Zaíusalâ, lîdzâs Latvijas Televîzijai. Radio pârstâvji "Nekâ personîga" komentârus nesniedza.

Kâ vçsta raidîjums, starp "Avto radio" îpaðniekiem savulaik bijis Aleksanrs Mirskis. Droðîbas policija 2014.gada pârskatâ minçjusi, ka Mirskis nodarbojas ar "Sputnik" radio projekta virzîðanu Latvijâ.

AVOTS: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es nezinu...No viena...
· Biju pagaišgad Vācij...
· Protams. Daļai cilvē...
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 6

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM