April 24 2019 19:18:08
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Uz amatiem NEPLP padomç kandidç arî Gunta Lîdaka, Ansis Pûpols un Ivars Âboliòð.
NEPLP ziņasDarbam Nacionâlajâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomç (NEPLP) ir izvirzîti kopumâ 12 kandidâti, tostarp Latvijas Raidorganizâciju asociâcijas izpilddirektore Gunta Lîdaka, þurnâlists Ansis Pûpols un VSIA "Latvijas televîzija" bijuðais Programmu daïas satura redaktors Ivars Âboliòð, sacîja Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijas priekðsçdçtâjs Ritvars Jansons (VL-TB/LNNK).

iòð pastâstîja, ka Latvijas Þurnâlistu savienîba, nodibinâjums "Nâkotnes fonds" un Latvijas Tirdzniecîbas un rûpniecîbas kamera darbam NEPLP padomç izvirzîja bijuðo Latvijas televîzijas Programmu daïas satura redaktoru Âboliòu, kurð ðo amatu ieòçma lîdz 2016.g.februârim. Savukârt biedrîba "Eizenðteins un dçli" kâ kandidâti darbam NEPLP padomç izvirzîja SIA "Platforma Filma" valdes priekðsçdçtâju, filmu producenti, TV reklâmu producenti un kampaòu vadîtâju Aiju Ansoni.

SIA "Randala" valdes locekle, Latvijas Universitâtes Sociâlo zinâtòu fakultâtes (SZF) pasniedzçja Ieva Beitika kâ kandidâti darbam NEPLP izvirzîja sevi, biedrîba "Par legâlu saturu" - producçðanas un marketinga kompânijas "´beach lv" dibinâtâju, producentu - Patriku Grîvu un NEPLP Monitoringa centra vadîtâju Jâni Lielpçteri, bet nodibinâjums "Ekumçniskais Mediju padomes fonds" darbam NEPLP padomç izvirzîja Rîgas 95.vidusskolas skolotâju Þannu Helmani.

Latvijas Komerciâlo radiostaciju asociâcija darbam NEPLP padomç izvirzîja SIA "HIC (Hansa Investment Club") valdes priekðsçdçtâju Nikolaju Lâci, Latvijas Raidorganizâciju asociâcija - Latvijas Raidorganizâcijas asociâcijas izpilddirektori Lîdaku, bet Latgales plânoðanas reìions - NEPLP locekli - Daini Mjartânu.

Savukârt TV3 raidîjuma "Nekâ personîga" izmeklçjoðais þurnâlists Ansis Pûpols darbam NEPLP padomç pieteicâs pats, bet Latvijas Þurnâlistu asociâcija - Politikas centru apvienîbas atvçrtai sabiedrîbai direktor Vitu Andu Tçraudu un þurnâla un portâla "Ir" ârðtata autori - Sanitu Upleju-Jegermani.

NEPLP locekïa amata kandidâti bija jâiesniedz lîdz 2016. gada 9. decembra plkst. 17, bet, òemot vçrâ, ka dokumenti minçtajâ laikâ vçl varçja bût aprites procesâ, oficiâlos rezultâtus Saeimas Preses dienests paziòos 12. decembrî.

Jau ziòots, ka atbilstoði Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumam 2017.gada 2.februârî beidzas NEPLP locekïu amata pilnvaras.

Tostarp NEPLP priekðsçdçtâja Aija Dulevska paziòojusi, ka atkârtoti uz amatu nekandidçs. Iepriekð Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijâ izskançja rosinâjums pagarinât esoðâs NEPLP funkcijas par diviem trijiem mçneðiem, kamçr netiks îstenota jaunâ sabiedrisko mediju pârvaldîbas reforma.

Avots: www.delfi.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.