December 10 2018 17:33:15
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija par NEPLP sçdi 22. decembrî
NEPLP ziņasApstiprina ziòojumu par sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi komercmedijos

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 22. decembra sçdç apstiprinâja NEPLP Revîzijas komisijas ziòojumu par sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi komercmedijos ðâ gada trîs ceturkðòos. Ziòojumâ tika izvçrtçti "Studija 3KM", "Alise Plus", "Dautkom TV", "Ef-Ei", "IMLO Lat-Ireland", "Latgales Reìionâlâ televîzija", "Lietiðíâ Latgale", "Radio SWH", "Skrundas TV", "TV studija Spektrs" un "Valmieras TV" sabiedriskâ pasûtîjuma izpildes finanðu rezultâti 2016. gada deviòos mçneðos.

Saskaòâ ar ziòojumu, 2016. gadâ komercmediji veido:
  • ziòu siþetus ´Latvijas Televîzijai¡ par aktuâlâm norisçm Latgalç ("Latgales Reìionâlâ televîzija", "Skrundas TV", "TV studija Spektrs", "Valmieras TV" lîdz 30. septembrim kopumâ izveidojuðas 902 siþetus);

  • siþetus sabiedrîbas saliedçðanas, nacionâlâs identitâtes un valsts valodas pozîcijas nostiprinâðanas pasâkumu ietvaros, iesaistot Latgales reìiona pârstâvjus kâ mediju satura veidotâjus un izplatîtâjus ("Lietiðíâ Latgale" un "Studija 3KM" kopumâ izveidojuðas 67 raidîjumus);

  • radio programmas un raidîjumus krievu valodâ Latgales medijos ("Ef-Ei", "Alise Plus", "Radio SWH" izveidojuðas kopumâ 323 raidîjumus);

  • TV siþetus un raidîjumus krievu valodâ Latgales medijos ("Dautkom TV" izveidojusi 13 raidîjumus);

  • TV siþetus un raidîjumus par aktualitâtçm diasporas mîtnes zemçs nolûkâ padarît tos pieejamus diasporai un Latvijas sabiedrîbai ("IMLO Lat-Ireland" lîdz oktobrim ir izveidojusi èetrus raidîjumus).


Soda par pârkâpumiem radio un TV programmâs

NEPLP 22. decembra sçdç pieòçma lçmumu ar naudas sodu 1000 eiro apmçrâ sodît elektronisko plaðsaziòas lîdzekli SIA "Radio Rçzekne". Sods piemçrots par Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumâ noteiktâ reklâmas apjoma raidstundâ pârkâpumiem, kas konstatçti vairâkos apmaksâtos raidîjumos ´Rçzeknes pilsçtas ziòas¡ un ´Vârds priekðsçdçtâjam¡ ðâ gada aprîlî. Likums nosaka, ka reklâmai atvçlçtais laiks radio programmâs katrâ raidstundâ nedrîkst pârsniegt 20 procentus (sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros veidotajos raidîjumos – 10 procentus).

NEPLP pieòçma lçmumu ar naudas sodu 2000 eiro apmçrâ sodît SIA ´Voxell Baltic¡ par Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma un apraides atïaujas pârkâpumiem, nenodroðinot latvieðu valodas apjomu programmâ ´Multimania¡ 70% apjomâ (atbilstoði apraides atïaujas darbîbas pamatnosacîjumiem). Pârkâpumi konstatçti no ðâ gada 18. lîdz 24. jûlijam.

Apstiprina Sportacentrs.com TV sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi novembrî

NEPLP 22. decembra sçdç apstiprinâja televîzijas Sportacentrs.com TV (SIA "4.vara") saistîbu izpildi ðâ gada novembrî. NEPLP iepazinâs ar televîzijas iesniegtajiem finanðu dokumentiem un atskaitçm par sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi. Sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros Sportacentrs.com TV novembrî pârraidîja 22 tieðraides no daþâdiem sporta pasâkumiem (sabiedriskâ pasûtîjuma apjoms – 30 520 eiro).

Palielina LTV valdes atlîdzîbu

NEPLP 22. decembra sçdç pieòçma lçmumu no 2017. gada 1. februâra par 25% palielinât vienoto mçneða atlîdzîbas apmçru valsts SIA "Latvijas Televîzija" (LTV) valdes locekïiem. Ðâds lçmums pieòemts balstoties uz Ministru kabineta noteikumiem "Par publiskas personas kapitâlsabiedrîbu un publiski privâto kapitâlsabiedrîbu valdes un padomes locekïu skaitu atbilstoði kapitâlsabiedrîbas lielumu raksturojoðiem râdîtâjiem, valdes un padomes locekïu mçneða atlîdzîbas maksimâlo apmçru". Papildu budþets ðim mçríim nebûs nepiecieðams.

Lemjot par LTV atalgojumu, NEPLP vadîjâs no MK noteikumiem un Publiskas personas kapitâla daïu un kapitâlsabiedrîbu pârvaldîbas likuma, kas paredz pârskatît valsts kapitâlsabiedrîbu valdes locekïu atlîdzîbu, òemot vçrâ atalgojumu, ko saòem lîdzîgu kapitâlsabiedrîbu valdes locekïi. Saskaòâ ar SIA "Fontes Vadîbas konsultâcijas" 2016. gadâ veikto pçtîjumu par valdes locekïu atalgojumu Latvijâ ("Top Executive Compensation Survey"), paðreizçjâ LTV valdes locekïu atlîdzîba ir aptuveni 45% lîmenî no vidçjâ vadoðu darbinieku atalgojuma lîdzîga izmçra uzòçmumos.

NEPLP un LTV valdes locekïu noslçgtajos darba lîgumos noteikts, ka atalgojuma lîmenis tiek pârskatîts vienu reizi gadâ, òemot vçrâ likumu izmaiòas, kas regulç atalgojuma lîmeni.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.