August 08 2020 02:45:56
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Pçtîjumi
NEPLP ziņasTV auditorijas pçtîjums
Fokusa grupu diskusiju kopsavilkums 2016.gada oktobris - novembris

LTV sabiedriskâ labuma izvçrtçjums par 2013.-2015. gadu
Pçtnieka Dr. sc. comm. Jâòa Buholca neatkarîgas ekspertîzes atzinums, ietverot aptveroðu un salîdzinoðu LTV sabiedriskâ labuma izvçrtçjumu par 2013.-2015. gadu, balstoties uz: 1) LTV sabiedriskâ pasûtîjuma gada plâniem un izpildes pârskatiem; 2) NEPLP apstiprinâtajiem LTV valdes ikgadçjiem mçríiem un uzdevumiem attiecîbâ uz sabiedrisko pasûtîjumu un to izpildes novçrtçjumu; 3) NEPLP iniciçtajiem LTV ikgadçjiem zîmolu, raidîjumu un auditorijas pçtîjumiem, it îpaði par auditorijas apmierinâtîbu un uzticçðanos.
(2016. gada februâris)

Stiprinât Latviju hibrîdkara apstâkïos: sabiedriskâ medija pienâkums

LTV krievvalodîgâ kanâla kâ multimediâlas platformas attîstîba
(2015. gada jûnijs)

Radio apraide Latvijâ - ekonomiskâ analîze
Gala ziòojums (2015.gada janvâris)

Raidîjumos fiksçto valodas un domâðanas stratçìiju analîze
Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes Monitoringa centra 2014. gada 4. marta ziòojumos Nr. 15, 16, 5. marta ziòojumos Nr. 17, 18, 19, 7. marta ziòojumâ Nr. 21, 11. marta ziòojumâ Nr. 22, 12. marta ziòojumos Nr. 23, 24, 25, 17. marta ziòojumos Nr. 26, 27, 18. marta ziòojumâ Nr. 28, 20. marta ziòojumâ Nr. 29, 24. marta ziòojumâ Nr. 32, 25. marta ziòojumâ Nr. 33 raidîjumos fiksçto valodas un domâðanas stratçìiju analîze (Prof., Dr. phil. Daina Teters, 02.04.2014.)

Mediju apraide Latvijâ
Nacionâlo mediju apraides stratçìija Latvijâ. Kopsavilkums. (2012-12-27)

Prezentâcija "Tendences patçrçtâju lietoðanas paradumos. Mediju industrijas prioritâtes" (2012-12-27)

Prezentâcija "Mediju apraide Latvijâ" (2012-12-07)

Pçtîjumi par mediju lietoðanas paradumiem
SIA "Factum" Mediju lietoðanas paradumu pçtîjums Latgales reìionâ. Galvenie rezultâti. (NEPLP, Latgale 2012)

SIA "Factum" Sabiedribas vajadzibu un mediju lietoðanas paradumu izpçte. Galvenie rezultâti. (NEPLP, 2012)

Atzinums

J.Dombura atzinums saskaòâ ar 2012.gada 27.februâra lîgumâ noteiktajiem NEPLP padomnieka pienâkumiem

Saistîbu izpildes akts

Pçtîjums

Situâcijas izpçte elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu nozares attîstîbas Nacionâlâs stratçìijas 2012. – 2017. gadam izstrâdei

Pçtîjums

Socioloìiskais pçtîjums
Nacionâlâs radio un televîzijas padomes pasûtîtais socioloìiskais pçtîjums par Latvijas televîziju raidorganizâciju programmâm (vietçjâm, reìionâlajâm, nacionâlajâm, sabiedriskajâm) un Latvijas radio raidorganizâciju programmâm (vietçjâm, reìionâlajâm, nacionâlajâm, sabiedriskajâm).

Radio

Televîzija

Ziòas Latvijas televîzijâs
Sergejs Kruks, Jânis Juzefoviès, Elena Kikuste un Gusts Kikusts "Ziòas Latvijas televîzijâs" (LTV1, LTV7, TV3, LNT, TV5 un PBK ziòu raidîjumu satura analîze 2007. gada 16.-27. aprîlis).

Pçtîjums

Vidzemes augstskolas pçtîjums
Gunitas Beríes un Vinetas Silkânes pçtîjums "Ziòu atlases un ziòu izlaiduma veidoðana Latvijas nacionâlajâs televîzijâs" (Valmiera 2005).

Pçtîjums

Pçtîjums

AVOTS: www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM