January 21 2020 19:05:31
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Pçtîjumi
NEPLP ziņasTV auditorijas pçtîjums
Fokusa grupu diskusiju kopsavilkums 2016.gada oktobris - novembris

LTV sabiedriskâ labuma izvçrtçjums par 2013.-2015. gadu
Pçtnieka Dr. sc. comm. Jâòa Buholca neatkarîgas ekspertîzes atzinums, ietverot aptveroðu un salîdzinoðu LTV sabiedriskâ labuma izvçrtçjumu par 2013.-2015. gadu, balstoties uz: 1) LTV sabiedriskâ pasûtîjuma gada plâniem un izpildes pârskatiem; 2) NEPLP apstiprinâtajiem LTV valdes ikgadçjiem mçríiem un uzdevumiem attiecîbâ uz sabiedrisko pasûtîjumu un to izpildes novçrtçjumu; 3) NEPLP iniciçtajiem LTV ikgadçjiem zîmolu, raidîjumu un auditorijas pçtîjumiem, it îpaði par auditorijas apmierinâtîbu un uzticçðanos.
(2016. gada februâris)

Stiprinât Latviju hibrîdkara apstâkïos: sabiedriskâ medija pienâkums

LTV krievvalodîgâ kanâla kâ multimediâlas platformas attîstîba
(2015. gada jûnijs)

Radio apraide Latvijâ - ekonomiskâ analîze
Gala ziòojums (2015.gada janvâris)

Raidîjumos fiksçto valodas un domâðanas stratçìiju analîze
Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes Monitoringa centra 2014. gada 4. marta ziòojumos Nr. 15, 16, 5. marta ziòojumos Nr. 17, 18, 19, 7. marta ziòojumâ Nr. 21, 11. marta ziòojumâ Nr. 22, 12. marta ziòojumos Nr. 23, 24, 25, 17. marta ziòojumos Nr. 26, 27, 18. marta ziòojumâ Nr. 28, 20. marta ziòojumâ Nr. 29, 24. marta ziòojumâ Nr. 32, 25. marta ziòojumâ Nr. 33 raidîjumos fiksçto valodas un domâðanas stratçìiju analîze (Prof., Dr. phil. Daina Teters, 02.04.2014.)

Mediju apraide Latvijâ
Nacionâlo mediju apraides stratçìija Latvijâ. Kopsavilkums. (2012-12-27)

Prezentâcija "Tendences patçrçtâju lietoðanas paradumos. Mediju industrijas prioritâtes" (2012-12-27)

Prezentâcija "Mediju apraide Latvijâ" (2012-12-07)

Pçtîjumi par mediju lietoðanas paradumiem
SIA "Factum" Mediju lietoðanas paradumu pçtîjums Latgales reìionâ. Galvenie rezultâti. (NEPLP, Latgale 2012)

SIA "Factum" Sabiedribas vajadzibu un mediju lietoðanas paradumu izpçte. Galvenie rezultâti. (NEPLP, 2012)

Atzinums

J.Dombura atzinums saskaòâ ar 2012.gada 27.februâra lîgumâ noteiktajiem NEPLP padomnieka pienâkumiem

Saistîbu izpildes akts

Pçtîjums

Situâcijas izpçte elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu nozares attîstîbas Nacionâlâs stratçìijas 2012. – 2017. gadam izstrâdei

Pçtîjums

Socioloìiskais pçtîjums
Nacionâlâs radio un televîzijas padomes pasûtîtais socioloìiskais pçtîjums par Latvijas televîziju raidorganizâciju programmâm (vietçjâm, reìionâlajâm, nacionâlajâm, sabiedriskajâm) un Latvijas radio raidorganizâciju programmâm (vietçjâm, reìionâlajâm, nacionâlajâm, sabiedriskajâm).

Radio

Televîzija

Ziòas Latvijas televîzijâs
Sergejs Kruks, Jânis Juzefoviès, Elena Kikuste un Gusts Kikusts "Ziòas Latvijas televîzijâs" (LTV1, LTV7, TV3, LNT, TV5 un PBK ziòu raidîjumu satura analîze 2007. gada 16.-27. aprîlis).

Pçtîjums

Vidzemes augstskolas pçtîjums
Gunitas Beríes un Vinetas Silkânes pçtîjums "Ziòu atlases un ziòu izlaiduma veidoðana Latvijas nacionâlajâs televîzijâs" (Valmiera 2005).

Pçtîjums

Pçtîjums

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
· Roland, pēc maniem d...
· Aa, 2012 gadaa. Te...
· [quote]Man te ar paz...
· Izrāvums no LSM: --...
· Man te ar paziņu bij...
· AMB (MTG) nolaida LN...
· Ghe ghe. bet ja nopi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Roland, pēc maniem dat...
Star FM visā pilsētā u...
Jaunākās Bildes

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.