August 03 2020 20:32:15
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
esuntu
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Izraugâs uzvarçtâjus konkursos par TV un radio raidîjumu veidoðanu Latgales medijos
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 12. janvâra sçdç apstiprinâja konkursu rezultâtus par raidîjumu veidoðanu 2017. gadâ Latgales reìionâlajos un vietçjos plaðsaziòas lîdzekïos, kas raida televîzijas un radio programmas.

Konkursâ par radio programmas veidoðanu par uzvarçtâju tika atzîts producentu grupas SIA "Lietiðíâ Latgale´ piedâvâjums. Konkursâ par TV programmu veidoðanu par uzvarçtâju tika atzîts neatkarîgâs producentu grupas SIA ´Studija 3KM¡ piedâvâjumu.

Katra konkursa finansçjums ir 35 571 eiro. Sabiedriskais pasûtîjums paredzçts reìionâlajiem un vietçjiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem un producentu grupâm Latgales reìionâ.

Konkursâ par TV raidîjumu veidoðanu uzvar Studija 3KM

Par uzvarçtâju konkursâ par TV raidîjumu veidoðanu latvieðu valodâ 2017. gadâ Latgales reìionâlajos un vietçjos elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos NEPLP atzina neatkarîgâs producentu grupas SIA ´Studija 3KM¡ piedâvâjumu.

´Studija 3KM¡ konkursâ piedâvâ veidot 12 izglîtojoðus raidîjumus ciklâ ´Sajûti Latgali¡ (katru – 27 minûðu garumâ), kas lîdz gada beigâm bûs skatâmi Latvijas televîzijâ, Re:TV, Vidusdaugavas televîzijâ un internetâ. Raidîjumos iecerçts atspoguïot ðâdas tçmas: sabiedriski aktuâlie notikumi Latgalç, uzòçmçju veiksmes stâsti, sociâli jautâjumi, daba un vide, izglîtîba u.c. Raidîjumu cikla mçríis ir veicinât sabiedrîbas saliedçðanu un stiprinât valsts valodas pozîcijas, kâ arî iespçjami plaði informçt par Latgali un latgalieðiem.

Raidîjumi ´Sajûti Latgali¡ televîzijâs Re:TV, LTV1 un LTV7, kâ arî internetâ bija skatâms jau 2016. gadâ.

Radio konkursâ uzvar Lietiðíâ Latgale

SIA "Lietiðíâ Latgale" piedâvâjums paredz turpinât veidot raidîjumu ciklu "Pi myusim Latgolâ", kas çterâ dzirdams jau kopð 2012. gada nogales. SIA "Lietiðíâ Latgale" piedâvâ veidot divus raidîjumus nedçïâ ar kopçjo oriìinâlsatura garumu 35 minûtes (20 minûðu un 15 minûðu raidîjumi) latvieðu un latgalieðu valodâs. Kopumâ ðogad sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros plânots izveidot 88 raidîjumus par kultûru, kultûrvçsturi un vçsturi, kâ arî par sabiedriski politiskâm tçmâm. Îpaðu uzmanîbu ðogad iecerçts pievçrst 1917. gada Latgales latvieðu kongresa notikumiem, tâ lçmumu analîzei topoðâs Latvijas kontekstâ, kâ arî paðvaldîbu vçlçðanâm.

Raidîjumi dzirdami radiostacijâs Latgales Radio, radio "Ef-Ei" un Divu Krastu radio, kâ arî Radio Marija. Ðîs radiostacijas sasniedz latviski, latgaliski un arî krieviski runâjoðu auditoriju. Raidîjums sasniedz arî interneta auditoriju, izmantojot portâlus "Lakuga.lv´ (Latgalîðu kulturas gazeta), "Latgale.lv" (Latgales attîstîbas aìentûras vietne), "Pimyusimlatgola.lv" (producentu grupas "Lietiðíâ Latgale" interneta vietne) un citus. Internetâ tiek izplatîti îsi raidîjumu videosiþeti.

Abu minçto konkursu mçríis ir sabiedrîbas saliedçðanas, nacionâlâs identitâtes un valsts valodas pozîcijas nostiprinâðanas pasâkumu îstenoðana, lai panâktu Latvijas identitâtes un piederîbas sajûtas stiprinâðanu caur reìionâlâs un vietçjâs identitâtes apzinâðanos un veicinâðanu, ðajâ procesâ iesaistot Latgales reìiona pârstâvjus kâ mediju satura veidotâjus un izplatîtâjus.

AVOTS: www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 9

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM