December 10 2018 17:31:44
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija par NEPLP sçdi 12. janvârî
NEPLP ziņasUzklausa Monitoringa centra atskaiti, apstiprina darbîbas plânu

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 12. janvâra sçdç apstiprinâja NEPLP Monitoringa centra atskaiti par darbu 2016. gada ceturtajâ ceturksnî, kâ arî apstiprinâja Monitoringa centra darbîbas plânu ðâ gada pirmajam ceturksnim.

2016. gada pçdçjos trîs mçneðos ir veicis radio un TV raidîjumu monitoringu 2848 stundu apjomâ, sagatavojot kopumâ 148 pârbaudes un monitoringa ziòojumus. Ðajâ laikâ konstatçti 16 daþâda veida pârkâpumi (administratîvie, reklâmas u.c.). Sankcijas ceturtajâ ceturksnî piemçrotas SIA "Star FM" (piemçrots administratîvais sods 1000 eiro apmçrâ par slçptas reklâmas izvietoðanu programmâ), SIA "Mans Radio" (piemçrots administratîvais sods 1000 eiro apmçrâ par reklâmas izvietoðanu ârpus reklâmas bloka), SIA "TV3 Latvia" (piemçrots administratîvais naudas sods 1250 eiro apmçrâ par vispârpieòemtu þurnâlistikas un çtikas principu pârkâpumu ziòu raidîjumu veidoðanu), AS "Latvijas Neatkarîgâ televîzija" (piemçrots administratîvais naudas sods 800 eiro apmçrâ par programmâ demonstrçtas filmas nenodroðinâðanu ar tulkojumu valsts valodâ), SIA "Voxell Baltic" (piemçrots administratîvais naudas sods 2000 eiro apmçrâ par likuma un apraides atïaujas pârkâpumiem, nenodroðinot latvieðu valodas apjomu programmâ), SIA "Radio Rçzekne" (piemçrots administratîvais sods 1000 eiro apmçrâ par raidstundâ pieïaujamâ reklâmas apjoma pârkâpumiem).

2016. gada ceturtajâ ceturksnî Monitoringa centrs turpinâja veikt Krievijas Federâcijâ veidotu programmu pârbaudes. Monitoringa centrs apkopojis informâciju par iespçjamajiem Elektronisko plaðsaziòas likuma pârkâpumiem programmas "NTV Mir Baltic" 2016. gada oktobra un novembra raidîjumos. Monitoringa centrs apkopojis informâciju nosûtîðanai Lielbritânijas elektronisko mediju regulatoram "Ofcom", kuras jurisdikcijâ atrodas programmas "NTV Mir Baltic".

2016. gada novembrî tika veiktas kabeïtelvîzijas pakalpojumu sniedzçju pârbaudes, vairâkiem operatoriem konstatçtas retranslçto programmu neatbilstîbas izsniegto retranslâcijas atïauju programmu sarakstam.

Izsludina konkursu par radio programmas veidoðanu Bauskâ

NEPLP 12. janvâra sçdç izsludinâja konkursu par apraides tiesîbu pieðíirðanu komerciâla vai nekomerciâla radio darbîbai Bauskâ 98,8 MHz frekvencç latvieðu valodâ. Pretendentiem iesniegumi jâiesniedz NEPLP lîdz 10. februârim.

Nodod LTV raidîjumus Dautkom TV, groza apraides atïauju

NEPLP atbalstîja VSIA "Latvijas Televîzija" (LTV) priekðlikumu 2017. gadâ nodot SIA "Dautkom TV" bezatlîdzîbas lietoðanâs programmas LTV7 ziòas krievu valodâ.

NEPLP apstiprinâja grozîjumus SIA "Solergo" (programma "Radio Capital FM" izsniegtajâ apraides atïaujâ).

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.