April 22 2019 23:52:47
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

LTV pârtrauc demonstrçt raidîjumu 'Zebra'.
Latvijas TelevīzijaZilajos ekrânos vairs nebûs redzams Paula Timrota ilggadçji vadîtais automobiïu un ceïu satiksmes raidîjums "Zebra", portâlu "Delfi" informçja Latvijas Televîzijâ (LTV), kas pârtraukusi sadarbîbu ar "Zebra" veidotâjiem, kuri raidîjumâ bija izvietojuði Rîgas domes apmaksâtus siþetus.

Ðî gada 11. janvârî LTV konstatçjusi, ka raidîjumâ "Zebra" ir izvietota Rîgas domes apmaksâta informâcija atbilstoði iepirkumam "Nodroðinât sabiedrîbas informçjoðu siþetu par aktuâlâm tçmâm satiksmes nozarç pârraidîðanai televîzijas kanâlâ LTV1 pârraidç "Zebra''. SIA "Âtruma cilts'', lîguma izpildes termiòð 10.11.2016. – 07.12.2016.''.

Lîdz ar to ir pârkâpts starp LTV un neatkarîgo producentu SIA "Zebra TV" noslçgtâ Raidîjuma raidtiesîbu licences lîgums, kurð nosaka, ka "Producentam nav tiesîbu prasît un saòemt no fiziskâm vai juridiskâm personâm samaksu par piedalîðanos raidîjumâ. Producents nepieïauj raidîjumâ slçptâs reklâmas izvietoðanu un izvairâs Raidîjumâ iekïaut tâdu personu, preèu vai pakalpojumu, preèu raþotâju vai pakalpojumu sniedzçju vârda, firmas zîmes vai darbîbas attçlojumu, kas varçtu maldinât auditoriju. Visa apmaksâtâ informâcija uzskatâma par reklâmu."

Òemot vçrâ iepriekðminçto, LTV pieòçmusi lçmumu izbeigt sadarbîbu ar SIA "Zebra TV" un pârtraukt raidîjuma demonstrçðanu.

LTV savâ preses paziòojumâ neprecizç, par kuriem tieði siþetiem ir runa. Domâjams, ka viens no tiem bija par "kapu tramvaju", kas tika pasniegts Rîgas domei labvçlîgâ gaismâ, bet otrs: par sniega tîrîðanu Rîgâ, kur "Zebra" siþetâ pie sniega tîrîtâja stûres sçdâs Satiksmes departamenta vadîtâjs Emîls Jakrins, bet viòam blakus – Rîgas mçrs Nils Uðakovs (S).

Atgâdinâm, ka "Zebra" bija redzama LTV pirmajâ kanâlâ katru treðdienu, pulksten 22.30. "Zebra" LTV çterâ bija no 1994. gada.

Avots: www.delfi.lv
Ziņas birkas:
Tags: LTV Zebra 
Komentāri
81 #1 marsinsh
on January 16 2017 17:19:58
Exx bçdîgi ... viens no raidîjumiem kas tika aktîvi skatîts...
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.