May 31 2020 18:20:39
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
wily
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

"Baltkom": pâreju uz ciparu TV apraidi ierobeþo kanâlu trûkums.
Baltcom"Baltkom" uzskata, ka pâreju uz ciparu televîzijas apraidi, kura Latvijâ pilnîbâ jâpabeidz lîdz 2011. gada beigâm, ierobeþo ðim mçríim atvçlçtais nepietiekamais decimetru kanâlu skaits, kas liegs visiem iedzîvotâjiem vienlîdz labâ kvalitâtç nodroðinât visu programmu uztverðanu.

Ðî problçma ir saasinâjusies, telekomunikâciju uzòçmumam "Baltkom" veicot ciparu televîzijas testus, informçja uzòçmuma preses sekretârs Lauris Kïâviòð.

"Baltkom" norâda, ka iepriekðçjâ Nacionâlâs Radio un televîzijas padome un Elektronisko sakaru direkcija samazinâja ciparu TV apraides ievieðanai pieejamo kanâlus, izdalot ciparu televîzijas apraidei plânotos frekvenèu kanâlus citiem, pagaidâm neizplatîtiem un neapgûtiem apraides veidiem ? mobilajiem telefoniem paredzçtâ DVB-H tehnoloìija. ''Turpinot ciparu televîzijas ievieðanu Latvijâ, mums beidzot ir reâla iespçja pârliecinâties par savu tehnisko varçðanu un prasmçm, lai nodroðinâtu pçc iespçjas plaðâka programmu piedâvâjuma kvalitatîvu apraidi. Esmu sarûgtinâts, ka mûsu iespçjas ðajâ etapâ bûtiski saðaurina jau tâ ierobeþoto frekvenèu resursu netâlredzîgâ sadale. Jaunajam pakalpojumu standartam DVB-H vajadzçtu atrast jaunus frekvenèu kanâlus testiem, nevis lietot jaudîgâkos," uzsver "Baltkom" valdes priekðsçdçtâjs Pçteris Ðmidre.

Ciparu apraidei ir izdalîtas 43, 44, 45, 48, 59, 66 kanâla frekvences, no kurâm tikai puse ir ar maksimâlo saskaòoto jaudu, kas ïauj noklât teritoriju lîdz 90 kilometru râdiusâ, bet pârejâs frekvences ir ar lîdz pat desmitkârt mazâku jaudu, kura nodroðina uztverðanu tikai lîdz 30 kilometru râdiusâ ap Rîgu, norâda uzòçmums.

"Baltkom" uzskata, ka ciparu apraides ierobeþoðana ir izdevîga vienîgajam satelîttelevîzijas operatoram "Viasat". Ciparu televîzijas testu programmas ir iespçjams uztvert 90 kilometru râdiusâ ap Zaíusalas televîzijas torni, bet signâla izplatîbu un kvalitâti ietekmç arî virkne citu faktoru. Testu gaitâ pârraidâmâs televîzijas programmas ziemeïu virzienâ no Rîgas var bût uztveramas lîdz Salacgrîvai, austrumu virzienâ - lîdz Siguldai un Aizkrauklei, dienvidu virzienâ - lîdz Lietuvas robeþai (ietverot Bausku, Jelgavu un Dobeli), bet rietumu virzienâ - lîdz Kandavai. Tâ kâ pagaidâm programmas tiek raidîtas testa reþîmâ un tiek mainîti tehniskie parametri, programmu darbîbâ var bût vçrojami pârtraukumi vai traucçjumi.

Avots: www.delfi.lv
Komentāri
19 #1 Yahoo
on November 06 2007 18:53:03
nu smalki gan.... viasats pret baltkom Grin
84 #2 Dexs
on November 06 2007 21:34:11
Viasat darîs VISU lai aizkavçtu digitâlo televîziju Grin
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole




Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM