July 10 2020 23:20:16
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Nikola Tesla
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Nacionâlâs radio un televîzijas padomes informâcija presei par 2007. gada 6.decembra sçdi.
NEPLP ziņasNacionâlâs radio un televîzijas padomes 6.decembra sçdç Padome uzklausîja VB SIA ?Latvijas Televîzija? ìenerâldirektora Jâòa Holðteina paskaidrojumu sakarâ ar dokumentâlâs filmas ?Putina sistçma? 1.daïas çtera demonstrçðanas laika pârcelðanu un pieòçma ìenerâldirektora iesniegumu ar lûgumu pârtraukt darba attiecîbas ar ð.g. 17.decembri. Lîdz jauna ìenerâldirektora apstiprinâðanai amatâ VB SIA ?Latvijas Televîzija? ìenerâldirektora pienâkumus pildîs lîdzðinçjais ìenerâldirektora vietnieks Edgars Kots.
Sçdç tika atvçrti pieteikumi konkursam ?Par novadu ziòu siþetu veidoðanu 2008.gadâ?. Konkursa mçríis ir iepirkt novadu televîzijas ziòu siþetus Nacionâlâ pasûtîjuma realizâcijai Latvijas Televîzijâ 2008.gadâ. Pieteikums veidot novadu televîzijas ziòas Vidzemes novadâ saòemts no SIA ?Valmieras TV?, Zemgales novadâ no SIA ?Ogres Televîzija? un SIA ?Televîzijas studijas ?TV Spektrs?, Latgales novadâ no SIA ?Latgales Reìionâlâ Televîzija?, Kurzemes novadâ no SIA ?TV Dzintare? un kopîgs pieteikums no SIA ?Talsu televîzija?, SIA ?Skrundas TV?, SIA ?Aizputes TV? un SIA ?Ventspils televîzija?. Nâkamajâ sçdç Padome plâno uzklausît visus pretendentus un lemt par konkursa uzvarçtâjiem.
Padome pârreìistrçja apraides un retranslâcijas atïaujas sekojoðâm televîzijas raidorganizâcijâm: apraides atïauju SIA ?TV Rîga?, apraides un retranslâcijas atïaujas Dagdas pilsçtas paðvaldîbas iestâdei televîzijas studijai ?Ezerzeme? un SIA ?Viïânu TV?. Kabeïtelevîzijas raidorganizâcijâm SIA ?Kopideja?, SIA ?ZS Lagzdiòas?, SIA ?JL BALTS? un SIA ?Radoðâ apvienîba ?Modçms?? tika pârreìistrçtas speciâlâs atïaujas (licences) kabeïtelevîzijas darbîbai. Savukârt, kabeïtelevîzijas raidorganizâcijai SIA ?Salive? izsniegtâ speciâlâ atïauja (licence) kabeïtelevîzijas darbîbai tika atzîta par spçkâ neesoðu.
Padome apstiprinâja arî konkursa ?Gadskârtçjâs prçmijas televîzijâ un radio? tâmi.

Sanita Blomniece
Informâcijas centra vadîtâja
7221848

www.nrtp.lv
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM