June 19 2019 23:17:16
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Nacionâlâs radio un televîzijas padomes informâcija presei par 2007. gada 6.decembra sçdi.
NEPLP ziņasNacionâlâs radio un televîzijas padomes 6.decembra sçdç Padome uzklausîja VB SIA ?Latvijas Televîzija? ìenerâldirektora Jâòa Holðteina paskaidrojumu sakarâ ar dokumentâlâs filmas ?Putina sistçma? 1.daïas çtera demonstrçðanas laika pârcelðanu un pieòçma ìenerâldirektora iesniegumu ar lûgumu pârtraukt darba attiecîbas ar ð.g. 17.decembri. Lîdz jauna ìenerâldirektora apstiprinâðanai amatâ VB SIA ?Latvijas Televîzija? ìenerâldirektora pienâkumus pildîs lîdzðinçjais ìenerâldirektora vietnieks Edgars Kots.
Sçdç tika atvçrti pieteikumi konkursam ?Par novadu ziòu siþetu veidoðanu 2008.gadâ?. Konkursa mçríis ir iepirkt novadu televîzijas ziòu siþetus Nacionâlâ pasûtîjuma realizâcijai Latvijas Televîzijâ 2008.gadâ. Pieteikums veidot novadu televîzijas ziòas Vidzemes novadâ saòemts no SIA ?Valmieras TV?, Zemgales novadâ no SIA ?Ogres Televîzija? un SIA ?Televîzijas studijas ?TV Spektrs?, Latgales novadâ no SIA ?Latgales Reìionâlâ Televîzija?, Kurzemes novadâ no SIA ?TV Dzintare? un kopîgs pieteikums no SIA ?Talsu televîzija?, SIA ?Skrundas TV?, SIA ?Aizputes TV? un SIA ?Ventspils televîzija?. Nâkamajâ sçdç Padome plâno uzklausît visus pretendentus un lemt par konkursa uzvarçtâjiem.
Padome pârreìistrçja apraides un retranslâcijas atïaujas sekojoðâm televîzijas raidorganizâcijâm: apraides atïauju SIA ?TV Rîga?, apraides un retranslâcijas atïaujas Dagdas pilsçtas paðvaldîbas iestâdei televîzijas studijai ?Ezerzeme? un SIA ?Viïânu TV?. Kabeïtelevîzijas raidorganizâcijâm SIA ?Kopideja?, SIA ?ZS Lagzdiòas?, SIA ?JL BALTS? un SIA ?Radoðâ apvienîba ?Modçms?? tika pârreìistrçtas speciâlâs atïaujas (licences) kabeïtelevîzijas darbîbai. Savukârt, kabeïtelevîzijas raidorganizâcijai SIA ?Salive? izsniegtâ speciâlâ atïauja (licence) kabeïtelevîzijas darbîbai tika atzîta par spçkâ neesoðu.
Padome apstiprinâja arî konkursa ?Gadskârtçjâs prçmijas televîzijâ un radio? tâmi.

Sanita Blomniece
Informâcijas centra vadîtâja
7221848

www.nrtp.lv
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Suns zin ko ēdis...
· Skats tāds, ka NEPLP...
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 17

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

GPS antenna

Sabiles RRL

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.