April 22 2019 23:20:25
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Latvijas televîzijâ bûs pirmizrâde filmai "Runâ Strazdumuiþas radio".
Latvijas TelevīzijaLatvijas TV pirmajâ kanâlâ, 23.decembrî plkst. 17:00 pirmizrâdi piedzîvos jaunâ dokumentâlâ filma "Runâ Strazdumuiþas radio", portâlam DELFI ziòo filmas veidotâji producentu apvienîba "Hansa Media".

Producentu apvienîbas "Hansa Media" veidotâ dokumentâlâ filma stâsta gan par unikâlu radio, gan par neredzîgajiem cilvçkiem. Filma atklâj ðo cilvçku ikdienu, par kuru tik maz zinâm. Sabiedrîba ir pelnîjusi iespçju ieskatîties neredzîgo dzîvçs un apjaust arî neredzîgo cilvçku eksistenci un vajadzîbas.


"Filma ir stâsts par Strazdumuiþas neredzîgo cilvçku ciemata radio, kas dienâ skan daþas stundas. Tieði un tikai neredzîgiem cilvçkiem, kuri nevar skatîties televîziju un lasît avîzes, bet viòiem ir jâzina, kas notiek apkârt," stâsta þurnâliste un filmas autore Krista Vâvere.

Vismaz piecus gadus desmitus Strazdumuiþas neredzîgo ciemata iemîtniekus uzrunâ savs radio. Vietçjais ? tâ to dçvç klausîtâji neredzîgo ciematâ. Savas darbîbas laikâ radio, tâpat kâ Strazdumuiþas iemîtnieki, piedzîvojis gan ziedu laikus, gan brîþus, kad josta jâsavelk cieðâk. Lielâkajâ bezcerîbas brîdî, kad bankrota dçï darbîbu apturçja Strazdumuiþas raþotne, kuras telpâs agrâk mitinâjâs radio mezgls, pateicoties Rîgas domes atbalstam, radio atkal varçja iegâdâties tehniku un turpinât raidîðanu.

Katru darbadienas rîtu radio telpâs pulcçjas gan redzîgie, gan neredzîgie brîvprâtîgie, lai pârraidîtu sludinâjumus par ciematâ notiekoðo un lasîtu interesantâkos rakstus no þurnâliem un avîzçm. Pusotru stundu garâ pârraide pulcç vismaz 700 klausîtâju, kuriem ðî ir vienîgâ iespçja saòemt svarîgâkâs ziòas par to, kas notiek viòu tuvâkajâ apkârtnç.

Filmas autores ir þurnâliste Krista Vâvere un reþisore Daina Raðenbauma. Viòas veido arî raidîjumu "Kopâ" par cilvçkiem ar invaliditâti. Raidîjums "Kopâ" ir vienîgais televîzijas raidîjums Latvijâ, kura pamattçma ir invaliditâte, ar to saistîtâs problçmas un izaicinâjumi. Latvijâ ir aptuveni 120 tûkstoði cilvçku ar îpaðâm vajadzîbâm. Raidîjumâ tiek runâts par spçcîgâm personîbâm, kuras ar savu attieksmi pret dzîvi spçj iedroðinât un sniegt pozitîvu impulsu citiem.


www.delfi.lv
Komentāri
1 #1 Norm
on December 21 2007 14:44:44
eh neredzeeshu. varbuut kaads var vinju ierakstiit digitaalaa formaataa? Labpraat noskatiitos... .
19 #2 Yahoo
on December 21 2007 18:34:33
es redzeeju fragmentu, ja pareizi atceros... priekð mums tur nenkâ interesanta nav! Viens mammîts pie pults un runâ pa visu mâju, savukârt pârçjie jûsmo..., tas laikam arî viss ja pareizi zinu, ja ne tad palabojiet!Wink
19 #3 Yahoo
on December 21 2007 18:34:51
bet ja interesç, ierakstît varu!
1 #4 Norm
on December 23 2007 19:15:38
DOP, nu jau laikam pa veelu....
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.