May 27 2020 09:14:35
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Microsoft Windows Vista SP1 ? vai âtrâka?
Datoru programmatūraSâkot no marta, patçrçtâjiem bûs pieejama Microsoft Windows Vista operçtâjsistçmas pirmâ servisa paka, kuras saîsinâjums ir SP1. Ðî servisa paka tiek gaidîta jau ilgu laiku, jo eksperti lçð, ka Windows Vista tâs debijas brîdî vçl nebija lîdz galam gatava, un lîdz ar to, tâs funkcionalitâte daþâdâs situâcijâs nebija tâda kâ tika gaidîts. Vai ðîs problçmas ir atrisinâtas pirmajâ ðîs operçtâjsistçmas servisa pakâ? Par to jûs informçsim ðajâ rakstâ.

Tiek solîts, ka Windows Vista SP1 bûðot ne tikai izlabotas daudzas no sâkotnçjâ versijâ sastopamajâm kïûdâm, bet arî uzlabota âtrdarbîba. To vai tâ ir patiesîba centîsimies noskaidrot, piedâvâjot jums nelielu ieskatu portâla CNET veiktajos pirmâs servisa pakas testos...

Jâsaka, ka CNET iegûtie rezultâti nav viennozîmîgi vçrtçjami, jo daïâ gadîjumu operçtâjsistçmas âtrdarbîba uzlabojâs, bet citâs situâcijâs tâ samazinâjâs.

Servisa pakâ ir iekïautas daudzu ierîèu draiveru (dziòu) jaunas versijas, kas ievçrojami uzlabo to âtrdarbîbu, tomçr lielâkâ daïa no tiem bija pieejami jau iepriekð, tâdçï tie lietotâji, kuri ir ieslçguði Automatic updates, uz draiveru rçíina atðíirîbu âtrdarbîbâ nejutîs. Ðeit gan jâuzslavç kompânija Microsoft, jo tâ ir ieguldîjusi lielus lîdzekïus ierîèu draiveru uzlaboðanâ.

Testos vislielâkais âtrdarbîbas pieaugums bija novçrojums failu kopçðanâ, kas ir paðsaprotams iznâkums, jo failu kopçðana ðîs operçtâjsistçmas pamatversijâ bija salîdzinoði lçna, tomçr tagad tâs âtrums ir pieaudzis par 40 lîdz 50 procentiem... Interesanti gan, ka failu kopçðanas âtrums uz USB 2.0 ierîcçm ir pat nedaudz sarucis, taèu kopumâ operçtâjsistçma ar ðo uzdevu galâ tiek âtrâk. Pie kam Microsoft sola jau tuvâkajâ laikâ novçrst problçmu ar kopçðanu uz USB ierîcçm.

Kopumâ portâls CNET secinâjis, ka reti kurð pamanîs âtrdarbîbas atðíirîbu starp Windows Vista sâkotnçjo versiju un pirmo servisa paku, jo vienîgâ manâmâ atðíirîba ir novçrojama failu kopçðanas procesâ. No otras puses, portâls norâda uz to, ka servisa pakâ ir novçrstas daudzas kïûdas, lîdz ar to sistçma darbojas daudz stabilâk... Ar testa rezultâties iepazîties iespçjams ðeit.

Avots: www.delfi.lv
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 8

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM