April 22 2019 23:51:00
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Ko slçpj LTV un NRTP?
NEPLP ziņasKrista Burâne, Zane Kreicberga:
Ko slçpj LTV un NRTP?
4. decembris 2008 21:47
www.delfi.lv

Latvijas Televîzija (LTV) aicina lîdz 5. decembrim iesûtît konstruktîvus priekðlikumus tâs mâjas lapâ publiskotajam dokumentam "VB SIA Latvijas Televîzija Nacionâlâ pasûtîjuma projekts 2009. gadam", kurâ iekïauta arî "Latvijas Televîzijas attîstîbas stratçìija 2009.-2011. gadam". Jau 8. decembrî plânota Nacionâlâs Radio un televîzijas padomes (NRTP) sçde, kurâ paredzçts atkârtoti skatît un, iespçjams, apstiprinât, LTV Nacionâlo pasûtîjumu (NP). Ðo divu faktu sastatîjums kârtçjo reizi norâda, ka arî pçc vairâkkârtçjiem sabiedrîbas aicinâjumiem padarît LTV NP izskatîðanas un pieòemðanas procesu atklâtu un òemt vçrâ sabiedrîbas viedokli, LTV un NRTP vadîba turpina ignorçt LR likumdoðanâ nostiprinâtos informâcijas atklâtîbas un labas pârvaldîbas principus.


LTV publiskotais dokuments ir deklaratîvs, un tas nesatur bûtisku informâciju par LTV programmas veidoðanu, saturu un finansu izlietojumu 2009. gadâ. Lîdz ar to formâlai sabiedriskai apsprieðanai LTV vadîba ir nodevusi nepilnîgu dokumentu, kas neatbilst Radio un televîzijas likuma 53. panta prasîbâm un tâpçc nav definçjams kâ nacionâlais pasûtîjums. Tâtad nacionâlais pasûtîjums nav nodots sabiedriskai apsprieðanai, un NRTP grasâs apstiprinât nepubliskotu un nepubliskojamu, pçc viòu domâm, dokumentu (publiskotajam dokumentam ir pielikumi, kas netiek atklâti, aizbildinoties ar komercnoslçpumu).

Neskatoties uz to, ka LTV publiskotais dokuments ir nepilnîgs, tomçr esam veikuði tâ analîzi, kas atklâj teju skandalozu ainu, jo LTV paredzçtais raidlaiku sadalîjums 2009. gadâ ir kardinâlâ pretrunâ ar NP projektâ vârdos paustajâm prioritâtçm.

Slçpðanâs aiz skaistiem vârdiem

NP projekts un LTV attîstîbas stratçìija ir pârpilni ar sabiedrîbai tîkamiem jçdzieniem un formulçjumiem, kuriem bûtu grçks piesieties, ja vien tie neizklausîtos pçc tukðâm frâzçm, kas tiek lietotas bez satura un izpratnes. Piemçram, LTV misija esot "uzlabot Latvijas iedzîvotâju dzîves kvalitâti, veidojot jçgpilnu programmu saturu, kas informç, iesaista un iedvesmo". Diemþçl nekur netiek paskaidrots, ko tieði LTV saprot ar dzîves kvalitâti, kas ir tâs râdîtâji un kâ LTV varçtu tos ietekmçt. Nav skaidrs arî tas, kâdiem darbiem vai rîcîbai LTV vçlas iedvesmot Latvijas iedzîvotâjus un ar kâdu jçgu tiks piepildîts programmu saturs.

Tomçr daudz bûtiskâks ir definçtais princips "visaptveroða pieejamîba", kurð jau ðî dokumenta ietvaros tiek pârkâpts, plânojot ieviest LTV 3. kanâlu "LTV Kultûra", kuru paredzçts translçt kabeïtelevîzijâ, tâ pieejamîbu saðaurinot lîdz 70 % no Latvijas iedzîvotâjiem. Tâtad jaunâ stratçìija paredz diskriminçt 30 % no sabiedrîbas (galvenokârt lauku rajonu iedzîvotâjus un maznodroðinâtos), kuri pielieto analogâs uztveres tehnoloìijas (vismaz lîdz 2011. gadam, kad paredzçta visas valsts digitalizâcija), izslçdzot viòus no kultûras informâcijas aprites. Arî LTV deklarçtâ "nacionâlas un pilsoniskas sabiedrîbas veidoðana" nav iespçjama bez nopietnâm izglîtîbas un kultûras programmâm, kuras ðobrîd stratçìiski tiek plânots novirzît no centrâlâ LTV 1. kanâla uz vçl neeksitçjoðu un visiem nepieejamu 3. kanâlu.Cik uzticams var bût ðis dokuments, ja, sâkumâ deklarçjot par galveno mçríi "kalpot Latvijas sabiedrîbas interesçm", turpmâk LTV attîstîbas stratçìija paredz vienas sabiedrîbas daïas intereðu neievçroðanu?

Projektâ tiek apgalvots, ka LTV programmu veidoðana jâbalsta uz demokrâtiskas sabiedrîbas pamatprincipiem. Òemot vçrâ to, ka pati projekta sagatavoðana un apstiprinâðana NRTP neatbilst ðiem principiem (tiek sagalabâta dokumentu pielikumu slepenîba, dokuments neatbilst likumâ noteiktajam, sabiedriskâ apsprieðana tiek organizçta formâli), LTV vadîbas izpratne par to, kas ir demokrâtija un kâdi ir tâs principi, ðíiet vismaz apðaubâma.To, kâ LTV definçtie uzdevumi tiks îstenoti realitâtç, nav iespçjams noteikt, jo publiskotais NP projekts neietver informâciju par programmu plânojumu un finanðu izlietojumu. Tâ kâ saskaòâ ar Radio un televîzijas likumu tikai konkrçtais programmu un raidîjumu plânojums, kura realizâciju ar savu naudas maku atbalsta ikviens nodokïu maksâtâjs, ir uzskatâms par nacionâlo pasûtîjumu, tad jâsecina, ka NRTP un LTV apzinâti maldina sabiedrîbu, piedavâjot apspriest nevis Nacionâlâ pasûtîjuma projektu, bet sacerçjumu ar daiïrunîbas elementiem.

LTV deklarçtâs un reâlâs prioritâtes

LTV 1. kanâla 2009. gada projekta aprakstâ tiek uzsvçrts, ka tas lielu vçrîbu veltîs kultûras raidîjumiem, bçrnu un jaunieðu raidîjumiem, ziòâm un informatîvi dokumentâlajiem raidîjumiem. Balstoties uz projektâ atklâto raidlaiku sadalîjumu, jâsecina, ka no kopçjâ raidlaika LTV 1 bçrnu un jaunieðu programmas aizòems 3,3%, kultûras un izglîtîbas programmas - 8,7%, izklaidçjoðâs programmas - 9,1%, ziòas un informatîvi analîtiskâs programmas - 21,5%, ekranizçjumi - 44,1%, reliìijai veltîti raidîjumi - 1,3%, reklâmas, paðreklâma, rezerve - 11,8%.

Òemot vçrâ to, ka zem "ekranizçjumiem" slçpjas arî visa veida TV seriâli un filmas, kas lielâkoties ir izklaidçjoða rakstura, var teikt, ka LTV 1 reâlâ prioritâte ir izklaide, kas aizòem 53,2 % no raidlaika.

Vçl iespadîgâka patieso prioritâðu aina atklâjas, ja lîdzîgai anlîzei pakïauj kopçjo LTV 1 un LTV 7 kanâlu raidlaika sadalîjumu. Atliek secinât, ka NP projektâ vârdos par prioritâtçm atzîtajâm sabiedrîbai svarîgajâm tçmâm darbos tiks atvçlçts - ziòâm un analîtiskajiem raidîjumiem - 14,46%, kultûrai un izglîtojoðajiem raidîjumiem - 4,3%, bçrnu un jaunieðu raidîjumiem - 1,6%.

Kopçjais proporcionâlais raidlaika sadalîjums norâda uz patiesajâm LTV prioritâtçm, kuras ir pretrunâ ar deklarçtajâm. Ðajâ gadîjumâ atrunas par plânoto 3. kultûras kanâlu, kas îstenotu kultûras un bçrnu raidîjumu prioritâtes, ir absurdas un nepamatotas, jo par to pilnîgi nekas nav zinâms - ne kopçjais plânotais raidlaiks un tâ sadalîjums, ne raidîjumu plânojums, ne finansçjums. No LTV vadîbas publiskiem izteikumiem secinâms, ka tai nav skaidrs pat tas, kad tieði plânots izveidot 3. kanâlu. Lîdz ar to jâuzskata, ka ðî kanâla izveide 2009. gadâ nav iekïauta Nacionâlajâ pasûtîjumâ, kuram pçc likuma ir jâbût garantçtam valsts finansçjumam.

Vai LTV melo?LTV attîstîbas stratçìijâ, kas balstâs uz trîs kanâlu koncepciju, vçrojamas dziïas pretrunas ar NP projektâ rakstîto, lai gan NP projekts un LTV attîstîbas stratçìija tiek pasniegti kâ vienots dokuments.

Pirmkârt, pretrunas attiecas uz LTV 1 saturu. Ja, runâjot par 2009. gada plânu, kultûras un izglîtojoðie, bçrnu un jaunieðu raidîjumi tika uzsvçrti kâ LTV 1 prioritâte, tad no kopçjâ 2009.-2011. gada stratçìijas apraksta ðie jçdzieni ir pazuduði pavisam. Toties tiek pieminçti izklaides raidîjumi un ekranizçjumi. Tieði ðî tendence atklâjâs arî 2009. gada programmu raidlaika analîzç. Tas nozîmç, ka dokumenta saturs, kas nosaka LTV prioritâtes 2009. gadâ, ir melîgs. Ðâds apgalvojums bûtu apgâþams vienîgi ar uzskatâmiem programmu un raidîjumu plâniem, kas diemþçl nav pieejami.

Aizbildinâðanâs ar kultûras, izglîtojoðo un bçrnu raidîjumu pârcelðanu uz potenciâlo 3. kanâlu nav nopietni òemama, jo ðâda kanâla nodroðinâðana ekonomiskâs krîzes apstâkïos pie esoðâ LTV finansçjuma neatbilst LTV reâlajâm iespçjâm un netiek ekonomiski pamatota arî NP projektâ. Turklât iekïaut Nacionâlajâ pasûtîjumâ 3. kanâlu, kurð nevar tikt finansçts no valsts budþeta lîdzekïiem, jo esoðais finansçjums paliek lîdzðinçjâ apjomâ un lîdz ðim tikai daïçji ir sedzis divu pastâvoðo kanâlu darbîbu, ir pretlikumîgi.

Kopumâ vçrtçjot LTV Nacionâlâ pasûtîjuma projektu 2009. gadam un stratçìiju 2009.-2011. gadam nâkas atzît, ka tas ir ïoti nepilnîgs, pretrunîgs un pretlikumîgs dokuments, kas ðâdâ redakcijâ nebûtu akceptçjams.
1 "53. pants: Nacionâlais pasûtîjums ir Nacionâlajâ radio un televîzijas padomç apstiprinâtais programmu un raidîjumu kopums, kurâ ievçrotas ðâ likuma prasîbas un kuram ir nepiecieðamais finansiâlais nodroðinâjums."

Avots: www.delfi.lv
Autori:Krista Burâne, Zane Kreicberga


Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.