May 31 2020 18:28:52
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
wily
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

EIPI radio uz bankrota sliekðòa.
e-radio eipiEIPI Radio meklç sponsoru!


EIPI Radio
Ceturtdiena, 15. janvâris (2009)Interneta radiostacija ?EIPI Radio?, sakarâ ar spiedîgo finansiâlo situâciju, aicina atsaukties tos uzòçmumus, kas varçtu bût ieinteresçti atbalstît radiostaciju un kïût par tâs sponsoru.

?Skumji, ka ir pienâcis tâds laiks, kad vienîgâ iespçja, lai ïautu ðim projektam izdzîvot un pacelt to jaunâ kvalitâtç, valsts nesakârtotâs kultûrpolitikas dçï, ir, mçìinot piesaistît sponsoru, kas, protams, daïçji nozîmç arî zinâmu neatkarîbas zaudçðanu un atteikðanos no mûsu lîdz ðim postulçtajiem nekomerciâlajiem principiem?, tâ situâciju skaidro radiostacijas vadîtâjs Eduards Ozoliòð.

Lai EIPI Radio spçtu turpinât darboties ne tikai eksperimentâlâ reþîma ietvaros, bet arî attîstît raidîjumu programmu un izstrâdât jaunu mâjas lapu, radiostacijai 2009.gadâ ir nepiecieðami aptuveni 10 000 latu.

?Ja mçs nespçsim atrast mums idejiski tuvu uzòçmumu, kas bûs gatavs mums pieðíirt summu ðâdâ apmçrâ, tas nozîmçs, ka radiostaciju jau tuvâko nedçïu laikâ nâksies slçgt. Tajâ paðâ laikâ es esmu pârliecinâts, ka ðâda formâta projekts sabiedrîbai ir vajadzîgs un var eksistçt, jautâjums ir tikai par to, kad, kur un kâdâ veidâ ? to, vai nâkotnç beidzot tiks sakârtots Latvijas sabiedriskais radio un mçs varçsim runât par ðâda projekta ievieðanu tur, vai arî mums izdosies iegût finansçjumu citâ veidâ, mçs varam tikai minçt?, turpina vadîtâjs.

Atgâdinâm, ka EIPI Radio savu darbîbu uzsâka 2008.gada 3.februârî, klausîtâjiem piedâvâjot eklektisku mûzikas salikumu (klasika, dþezs, folks un indie ir tikai daþi no radiostacijâ atskaòotajiem mûzikas þanriem) un inteliìenta satura raidîjumus par kultûru, filozofiju, zaïo dzîvesveidu u.c. tçmâm. Radiostacijas veidotâji un visu raidîjumu vadîtâji darbojâs un vçljoprojâm darbojas pçc brîvprâtîbas principa un materiâlu atalgojumu par savu darbu nav saòçmuði.

Tuvâko dienu laikâ radiostacijas veidotâji plâno individuâli uzrunât vairâkus uzòçmumus, kâ arî ikvienam interesentam radiostacijas mâjas lapâ http://eipiradio.eipi.org , ïaut iepazîties iepazîties ar EIPI Radio vîziju un darbîbas plânu 2009.gadam.

Eduards Ozoliòð
Komentāri
5 #1 Daniel
on January 15 2009 15:20:01
Nu ko lai saka! Zheel jau Zheel Eduard ka taa bet laikam jau tomeer maaciiba buusss !!!
Atgriezhoties pie diskusijas kas noriteej pirms gada shajaa pashaa web lapaa Kur tad iisti pazuda SPOZHAA INTERNET RADIO NAAKOTNE? IIPASHAA PROGRAMMA? DAUDZIE KLAUSIITAAJI? PELJNJA? NEBIJUSI KVALITAATE? un taa vareeetu turpinaat ilgi jo ilgi. Stuurgalviiba gada garumaa = rezultaats nu ir redzams Radio ar vienu Dj un "iipasho programmu"!!!!
Taads viena aktiera teaatris ko FM nekad nepieljautu un galu galaa ja ar tas buutu FM dziive raadiitos savaadaak.
Runaajot par tiem 10 000 - pa taadu naudu EIPI kungs var iekaartot 5 praatiigas Studijas!
Ja shis projekts NAV sevi pieraadiijis itin NEKAA liidz shim
Tad kapeec kaadam buutu jaainvestee mirushaa Net radio???
EIPI peec atpaziistamiibas un iestraadneem atrodas tuvu tam 2008 gada 3. februaarim!
1 #2 Norm
on January 15 2009 17:20:38
Tieshi taa, ja nav smadzenju, llai izciiniitu savu vietu zem saules, tad nu nekaa.
19 #3 Yahoo
on January 16 2009 18:18:02
losis
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM