December 13 2018 13:44:10
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija presei par sçdi 09.04.2009
NEPLP ziņasInformâcija presei par sçdi 09.04.2009 16:25
Nacionâlâ radio un televîzijas padome (turpmâk - Padome) 9.aprîïa sçdç izskatîja administratîvâ pârkâpuma lietas pret televîzijas raidorganizâcijâm a/s ?Latvijas Neatkarîgâ Televîzija? (LNT), SIA ?TV Rîga? (TV Rîga) un SIA ?TV 3 Latvia? (TV 3).

Pret LNT bija ierosinâtas èetras administratîvâ pârkâpuma lietas par noteiktâs kârtîbas pârkâpðanu reklâmas sniegðanâ vai izplatîðanâ, no kurâm trîs lietâs tika piemçrots naudas sods Ls 1000,- apmçrâ un vienâ lietâ izteikts brîdinâjums.

Pret TV Rîga bija ierosinâtas divas administratîvâ pârkâpuma lietas. Abâs lietâs raidorganizâcijai tika izteikts brîdinâjums.

Pret TV 3 bija ierosinâtas èetras administratîvâ pârkâpuma lietas, no kurâm viena tika atlikta, divas tika izbeigtas un vienâ izteikts brîdinâjums.

Lai arî pçdçjâ laikâ novçrojama tendence, ka pârkâpumu skaits televîzijas raidorganizâciju programmâs samazinâs, Padome 15.aprîlî rîko tikðanos ar Latvijas Televîziju, LNT, TV3, TV Rîga un Pirmo Baltijas Kanâlu par Radio un televîzijas likuma ievçroðanu programmâs un tâ korektu interpretâciju. Padome ir principiâli mainîjusi savu rîcîbas politiku attiecîbâ uz raidorganizâcijâm par to, kâ tâs ievçro Radio un televîzijas likumu. Ja Padomes lîdzðinçjâ darbîba vairâk tika orientçta uz skaidrojoðo darbu un pârkâpumu profilaksi, administratîvos sodus piemçrojot vienîgi gadîjumos, kad pârkâpumi bija bûtiski vai atkârtoti, tad turpmâk Padome piemçros sankcijas par katru Padomes Monitoringa centra veikto ziòojumu, kurâ tiks konstatçts jebkâds likuma pârkâpums.

Padome deleìçja priekðsçdçtâja vietnieci Daci Bucenieci iekïauðanai VAS ?Latvijas Valsts radio un televîzijas centrs? padomes sastâvâ.

Padome arî izskatîja SIA ?Saules iela? lûgumu veikt izmaiòas raidorganizâcijas vispârçjâ programmas koncepcijâ. Uz nâkamo Padomes sçdi Padome izstrâdâs kritçrijus, uz kuriem tâ balstîsies, izskatot izmaiòas vietçjo un reìionâlo raidorganizâciju vispârçjâs programmu koncepcijâs, lai tiktu saglabâta programmas vietçjâ identitâte. Pçc ðo kritçriju apstiprinâðanas Padome pieòems lçmumu SIA ?Saules iela? lietâ.

Vçl Padomes sçdç tika uzklausîti SIA ?MG Latgolas Bolss? pârstâvji par Latgales Radio turpmâko darbîbu.

Sanita Blomniece
Informâcijas centra vadîtâja
67221848

www.nrtp.lv

Ziņas birkas:
Tags: NRTP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.