April 22 2019 21:31:13
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija presei par sçdi 30.04.2009
NEPLP ziņasInformâcija presei par sçdi 30.04.2009 16:08
Nacionâlâ radio un televîzijas padome (turpmâk - Padome) 30.aprîïa sçdç apstiprinâja Latvijas Televîzijas 2008.gada Nacionâlâ pasûtîjuma izpildi, pozitîvi novçrtçjot Latvijas Televîzijas darbu pagâjuðajâ gadâ.

Padome uzklausîja pretendentus konkursâ apraides atïaujas (licences) saòemðanai reìionâlâs radio programmas apraidei 87,5 ? 108 MHz UÎV diapazonâ Ventspilî. Konkursam bija pieteikuðies trîs pretendenti: Ilze Meiere, SIA ?City Holding? un AS ?News Media Group?. Padome par uzvarçtâju konkursâ atzina Ilzi Meieri, kura Ventspilî plâno veidot radiostaciju ar programmas nosaukumu ?Latvieðu Radio Ventspils?. Padome savu izvçli pamatoja ar to, ka pretendentam ir skaidrs biznesa modelis, programmas veidoðanas principi, mûzikas plûsma, labi izvçlçta tirgus niða un Ventspils pilsçtas un novada ziòu îpatsvars programmâ. Izvçlçtais mûzikas formâts ? Latvijâ pçdçjâ desmitgadç radîtâ populârâ mûzika, ir atbalsts vietçjiem autoriem un izpildîtâjiem. Pretendentei ir arî 12 gadu pieredze ziòu veidoðanâ, kâ arî pieredze biznesa vadîbâ.

Padome izskatîja SIA ?Latvieðu Radio? iesniegumu par brîvo frekvenèu pieðíîrumu un konceptuâli nolçma sludinât konkursus uz brîvajâm frekvencçm, kas pçc VAS ?Elektronisko sakaru direkcija? datiem pieejamas Saldû, Talsos, Viesîtç, Bauskâ, Valkâ un Kuldîgâ.

Vçl Padomes sçdç tika atjaunota SIA ?DAUTKOM TV? izsniegtâ apraides atïauja.

Sanita Blomniece
Informâcijas centra vadîtâja
67221848

Ziņas birkas:
Tags: NRTP 
Komentāri
84 #1 Dexs
on May 06 2009 15:05:27
Nç... tikai ne Viesîtç to Latvieðu radio...
Latvieðu mûzikas te jau ir lîdz kaklam... Radio 2, Divu Krastu Radio, tagad vçl ðitas... Cik var...

Ârzemes gan no leiðiem jâklausâs, un drîz jau tos laikam arî vairs nedzirdçs - jau tagad "jâcînâs" ar vietçjâm radiostacijâm lai normâli bez traucçjumiem paklausîtos citas frekvences... 99,3 FM vietâ Latvijas Radio 1 un 2 sajaukums un tamlîdzîgi stiíi...
84 #2 Dexs
on May 06 2009 15:06:28
...atliek vienîgi SAT... Labi, ka ir BBC Radio 1...
1 #3 Norm
on May 06 2009 22:35:53
Nu jaa, laikam jau mums nevienam nav ko klausiities Smile . Man BBC1 gan patiik tikai briivdienaas, jo iisti neuzbudina RNB... .
Vispaar jau te sitaacija ir taada pati, visas stcijas, taapat kaa EHR, drellee desmit dziesmas uz rinkji visu laiku. MAnaa krajaa ir divas tikai sakariigas stacijas, OAK, kursh ir no muusu miesta, bet nu arii speelee dazhaadu muuziku un ljoti biezhi dziesmas neatkaarto. Ir ari Smooth Fm, kursh speelee pamataa vieglu, pluustoshu (kaa jau nossaukums izsaka) muuziku no sesdesmitajiem liidz pat muusdienaam. Ja visu dienu, katru dienu jaaklausaas radio, tad shis mums ir labaakais, manaa uztveree. Shii meenesha laikaa, klausoties vinju dien, dienaa, ljtoi nedaudz atkaartojas dziesmas, un arii tikai lielaakie hiti.
Lielaakais drakjis mums ir Leicester Sound, tos nepaarspeet nevienam. sajuuta ka ir tikai viens playlists, tas pats divas stundas garsh... .

A pa teemu, Polja pirksts tur ir pielikts, tad vajadzeetu jau visam notikties pareizi un kvalitatiivi. Kaut gan LV muuzika diezko nepatiik, Latvieshu radio paaris stundas paklausiijos un ne ar sakostiem zobiem, kaa tas ir ar LR2 vai Siguldas radio... .
84 #4 Dexs
on May 06 2009 23:21:07
Jap, Polis to visu dara kvalitatîvi, tur gan cepuri nost..
Gan RDS, gan skaòas kvalitâte...

BBC Radio 1 nav vienîgais, kuru klausos (kâ teiktu Dþeremijs Klârksons no Top Gear - BBC Radio 1 is rubbish), tâpçc ðad tad paklausos arî BBC Radio 2 - UK populârâko staciju. Spçlç mûziku no 60 - mûsdienâm (bez RnCool. Stacija laba, tikai ïoti daudz skan UK vecie mâkslinieki, par kuriem bieþi vien nekas nav dzirdçts ðeit Eiropâ...
Vçl no SAT klausos Deluxe Radio (uz 19E), ïoti laba lounge, chill-out mûzikas radiostacija... Vçl arî neslikti ir poïi - RMF FM un Radio ZET no 13E... tikai debîlâs poïu reklâmas... Grin
1 #5 Norm
on May 07 2009 00:22:20
BBC R2 jaa, ir arii labs un populaars. Vispaar jau galvenaa patiikamaa lieta ieksh BBC ir ka nav reklaamas. Par to gan varat pateikties UK rezidentiem, kuri maksaa 120 maarcinjas gadaa... . Iznjemot reklaamu nebuushanu, pluss, protams, ir liels, pat ljoti liels.

Muus, komunisma beernus gan laikam par to neizdosies paarliecinaat, bet uz to vajadzeetu iziet. saapiiga lieta taa ir arii sheit daudziem, pamataa gan jaunatnei, bet rezultaats ir BBC... . Kopveerteejumaa TV un Radio.

Iisteniibaa, klusaam gaidu kad apvienos LTV un LR... . Un tad ieviesiis TV icensi arii LV. Tie aaksti, kas meegjina ko noorganizeet, ne tikai TV un radio jomaas, vareetu atbraukt pieredzes apmainjaa uz UK. Sheit tas viss ir ljoti labi nostraadaats, no atkritumu savaakshanas liidz TV licensei Smile
84 #6 Dexs
on May 07 2009 00:37:18
Tieði tâ. Abonentmaksu atbalstu...
Mûsu valsts televîzija nemaz 16:9 nav sâkusi raidît, nu bâc... ir 2009.gads, bet... nav jau naudas...

Kautkur lasîju, ka lai LTV varçtu skaisti attîstîties, nodroðinât normâli kanâlu darbîbu bez reklâmâm no skatîtâjiem vajadzçtu iekasçt ap 1,60Ls mçnesî... tâtad, ap 20Ls gadâ... Kas tas vispâr ir? Nekas...
2 #7 princ_fm
on May 10 2009 21:32:32
16:9 tas itkâ pat nav analogâs tv standarts ,laigan daudzi raidîjumi tv tiek filmçti tieði ðinî - "KINO" formâtâ ,viòi pçc montâþas tiek izeksportçti 4:3, jo visa LV tauta nav pârgâjusi uz LCD kastçm. Paradoksâli arî ir betacam formâts kurð iedzîvojies daudzu valstu tv ,kurð pçc savas bûtîbas ir novecojiis ,bet visi strâdâ tajâ! Un pat lielas TV kompânijas kâ BBC(UK) un ORT (RUS) strâdâ vçl jo projâm ðajâ standartâ....iemesls 100%aparatûras maina no montâþas ,pat no kamerâm lîdz raidîtâja modulatoriem - nesavietojamîba.
84 #8 Dexs
on May 11 2009 15:57:07
Aha, kâ reiz Britains Got More Talent ITV2 ðovâ ðie râdîja aizkulises kâ ðie uzòem BGT... Ar tâm paðâm Betacam (tiesa, klât bija DIGITAL)... Grin
2 #9 princ_fm
on May 11 2009 20:56:25
LTV Panorâma arî tiek filmçta un sagatavota Digital Betacam formâtâ! Bet çters vienalga Betacam SPGrin
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.