December 13 2018 13:09:28
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija presei par sçdi.
NEPLP ziņas
Nacionâlâ radio un televîzijas padome (turpmâk - Padome) 7.maija sçdç izsludinâja konkursus apraides atïaujas saòemðanai vietçjâs radio programmas apraidei Saldû, Kuldîgâ, Talsos, Cesvainç, Viesîtç, Bauskâ un Valkâ. Pieteikumu iesniegðanas termiòð ir 2009.gada 18.jûnijs.

Padome lçma arî par konkursu dalîbas maksu, paredzot, ka dalîbas maksa konkursâ apraides atïaujas saòemðanai vietçjam radio un televîzijai ir 750 Ls, bet reìionâlajam, Rîgas reìionâlajam un nacionâlajam radio un televîzijai ? 1500 Ls.

Padome konceptuâli vienojâs atbalstît izmaiòas vietçjo un reìionâlo raidorganizâciju vispârçjâs programmu koncepcijâs, saglabâjot tos programmas veidoðanas un izplatîðanas nosacîjumus, kas bija bûtiski, saòemot apraides atïauju. Kâ jau ziòots, Padome 9.aprîïa sçdç izskatîja SIA ?Saules iela? lûgumu veikt izmaiòas raidorganizâcijas vispârçjâ programmas koncepcijâ. Padome pauda nepiecieðamîbu vispirms konceptuâli vienoties par rîcîbu, izskatot izmaiòas vietçjo un reìionâlo raidorganizâciju vispârçjâs programmu koncepcijâs, lai tiktu saglabâta programmas vietçjâ identitâte. Lçmums SIA ?Saules iela? lietâ tiks pieòemts kâdâ no nâkamajâm Padomes sçdçm.

Vçl sçdç Padome atbalstîja VB SIA ?Latvijas Radio? valdes lçmumu par programmas ?Latvijas Radio 5 ? studentu radio ?Naba?? apraides pârtraukðanu. Lçmuma realizâcija paredzçta no 2009.gada 1.jûnija. Lçmums tika pieòemts, lai optimizçtu Latvijas Radio izdevumus un veiktu finanðu stabilizâcijas pasâkumus. Ðî jautâjuma sakarâ notika arî Padomes tikðanâs ar Latvijas Universitâtes rektoru Mârci Auziòu, Latvijas Radio ìenerâldirektoru Dzintri Kolâtu un radio ?Naba? pârstâvi Madaru Ðtramdieri. Padome atbalstîja, ka studentu radio ?Naba? turpina veidot programmas saturu, sâkotnçji to nodroðinot vismaz internetâ, un rosinâja studentu radio meklçt citus tehniskos risinâjumus programmas raidîðanas nodroðinâðanai.

Sanita Blomniece
Informâcijas centra vadîtâja
67221848
Ziņas birkas:
Tags: NRTP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.