April 22 2019 23:31:17
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija presei par sçdi 14.05.2009
NEPLP ziņasInformâcija presei par sçdi 14.05.2009

Nacionâlâ radio un televîzijas padome (turpmâk - Padome) 14.maija sçdç, klâtesot Latvijas Televîzijas (turpmâk ? LTV) pârstâvjiem, tikâs ar EDSO (Eiropas Droðîbas un sadarbîbas organizâcija) delegâciju, kas ieradusies Latvijâ saistîbâ ar gaidâmajâm Eiropas Parlamenta vçlçðanâm. Delegâcijas vizîtes mçríis ir izvçrtçt vçlçðanu procesu Latvijâ. EDSO pârstâvji ar Padomi pârrunâja tâdus jautâjumus kâ tiesisko ietvaru attiecîbâ uz raidorganizâcijâm priekðvçlçðanu laikâ, raidorganizâciju uzraudzîbu, kâ arî sankciju piemçroðanu par pârkâpumiem. Delegâcija tika informçta par bezmaksas raidlaika pieðíirðanu priekðvçlçðanu aìitâcijai sabiedriskajos medijos, par vçlçðanu atspoguïoðanu LTV programmâs, kâ arî to, kâ tiek nodroðinâta viedokïu daudzpusîga atspoguïoðana ziòu programmâs priekðvçlçðanu laikâ.

Padome apstiprinâja izmaiòas radio raidorganizâcijas SIA ?Saules iela? vispârçjâ programmas koncepcijâ, programmas nosaukuma maiòu no ?Progressive FM? uz ?Progressive FM / Latvieðu radio 100.9?, kâ arî programmas formâta maiòu no ?Dance-deju mûzika? uz ?Latvieðu populârâs mûzikas radio / Latvijas DJ radîtâ un spçlçtâ mûzika?. Kâ jau ziòots, Padome 9.aprîïa sçdç izskatîja SIA ?Saules iela? lûgumu veikt izmaiòas raidorganizâcijas vispârçjâ programmas koncepcijâ. Padome pauda nepiecieðamîbu vispirms konceptuâli vienoties par rîcîbu, izskatot izmaiòas vietçjo un reìionâlo raidorganizâciju vispârçjâs programmu koncepcijâs, lai tiktu saglabâta programmas vietçjâ identitâte. 7.maija sçdç Padome vienojâs atbalstît izmaiòas vietçjo un reìionâlo raidorganizâciju vispârçjâs programmu koncepcijâs, saglabâjot tos programmas veidoðanas un izplatîðanas nosacîjumus, kas bija bûtiski, saòemot apraides atïauju.

Vçl Padomes sçdç tika izsniegta apraides atïauja radio raidorganizâcijai SIA ?Latvieðu Radio? radio programmas apraidei 92,5 MHz FM frekvencç Liepâjâ ar darbîbas termiòu lîdz brîdim, kad stâsies spçkâ tiesas spriedums, jo Padomes lçmums par apraides atïaujas pieðíirðanu SIA ?Latvieðu Radio? ir pârsûdzçts, bet ne ilgâk kâ lîdz 2010.gada 14.maijam.

Sanita Blomniece
Informâcijas centra vadîtâja
67221848

Ziņas birkas:
Tags: NRTP 
Komentāri
163 #1 Jurijs Dimbovskis
on May 15 2009 19:42:23
"Vçl Padomes sçdç tika izsniegta apraides atïauja radio raidorganizâcijai SIA ?Latvieðu Radio? radio programmas apraidei 92,5 MHz FM frekvencç Liepâjâ"

Laikam tomçr 95.2 MHz.
19 #2 Yahoo
on May 16 2009 19:29:10
kurð tad pârsûdz?
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.