August 03 2020 20:12:06
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
esuntu
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija presei par sçdi 13.08.2009 16:04
NEPLP ziņasNacionâlâ radio un televîzijas padome (turpmâk - Padome) 13.augusta sçdç noteica rezultâtus konkursâ par apraides atïaujas saòemðanu vietçjâs radio programmas apraidei 87.5-108 MHz diapazonâ Saldû, Kuldîgâ, Talsos, Cesvainç, Viesîtç, Bauskâ un Valkâ, par uzvarçtâju atzîstot vienîgo pretendentu Ivo Baumani.

Padome izskatîja administratîvâs lietas pret radio raidorganizâcijâm SIA ?Krievijas Hitu Radio? un SIA ?RNR Ltd? saistîbâ ar abu raidorganizâciju programmâs izplatîto raidîjumu ?Mums ir tiesîbas?, kurâ tika konstatçts iespçjamais slçptâs reklâmas fakts. Administratîvâ lieta pret SIA ?Krievijas Hitu Radio? tika izbeigta, jo pârkâpums netika konstatçts. Savukârt, no SIA ?RNR Ltd? tika pieprasîti papildus paskaidrojumi, un lçmumu attiecîbâ uz ðo raidorganizâciju Padome pieòems nâkamajâ sçdç.

Izskatot Padomes Monitoringa centra ziòojumus par a/s ?Latvijas Neatkarîgâ Televîzija? (LNT) izplatîtâs programmas pârbaudi, Padome nolçma uzsâkt administratîvo lietvedîbu pret LNT par reklâmas noteikumu pârkâpumiem ð.g. 24. un 25.jûlija izplatîtajâ programmâ.

Padome arî izskatîja Latvijas Radio iesniegumu par 2010.gada Nacionâlâ pasûtîjuma apjomu. Padome atbalstîja Latvijas Radio Valdes pozîciju, kas paredz trîs programmu (LR1, LR3 un LR4) un Latvijas Radio kora un Radioteâtra darbîbu 2010.gadâ, kâ arî LR2 veidoðanu un apraidi lîdz tâs nodoðanas koncesijâ brîdim.

Vçl sçdç Padome veica izmaiòas a/s ?Radio SWH? programmas ?SWH Rock? vispârçjâ programmas koncepcijâ, mainot formâtu no Rock uz Rokmûzikas radio, kâ arî veicot izmaiòas saistîbâ ar programmas valodu, mûzikas, izklaides, informâcijas un paðreklâmas apjomu. Turpmâk programmâ ?SWH Rock? ir atïauts lîdz 5% no kopçjâ raidlaika raidît krievu valodâ.

Sanita Blomniece
Informâcijas centra vadîtâja
67221848


Avots: www.nrtp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NRTP 
Komentāri
84 #1 Dexs
on August 14 2009 20:07:15
Here we go... Vçlviena radiostacija, kura raidîs LV mûziku... Un diapazons vçl pied****âks...
Þçl... Sad Laikam jau jâsaka ardievas tâluztverðanai...
10 #2 Sarkangalvīte
on August 15 2009 13:19:57
Nç Dexs, taisni sâc bûvçt 20 elemtnieces lai sâktu kaut ko uztvert no Zviedrijas (lai gan par uztverðanas iespçjamîbu ðodienas apstâkïos, ðaubos), jo no Rîgas tieðâm vairs nav jçgas neko sakarîgu gaidît.
Drîz izslçgsim arî valsts radio un TV... Cool
84 #3 Dexs
on August 15 2009 14:05:31
Es no Rîgas nemazz neko neklausos... Grin
Man Lietuvas radiostacijas tuvâkas...
Vienîgais uz ko varu cerçt, ka traucçjumi pârvirzîsies uz citâm frekvencçm, jo pagaidâm - 99,3 - 99,8, kur skan divas spçcîgas leiðu stacijas skan slikti dçï LR-1, LR-2, LR-3 vietçjâ "miksa"... Grin
Izklausâs interesanti kopâ... Grin
170 #4 Carlos3
on August 18 2009 11:28:14
Kâdam no jums ir informâcija kas tas varçtu bût par jaunu râdio Valmierâ 97,0?
19 #5 Yahoo
on August 18 2009 12:48:01
cik labs signâls ir? un cik regulâri skan?
170 #6 Carlos3
on August 18 2009 13:01:26
signâls ir diezgan labs, skan jau no vakardienas bet paðlaik tur skan kautkâdi remontdarbi fonâ.
19 #7 Yahoo
on August 18 2009 22:41:50
nu paklausies, kas tur ir. Dzingli ir nav, stereo, rds? Nosaukums, kâda mûzika?
170 #8 Carlos3
on August 18 2009 23:19:13
pagaidâm tur nekas neskan tikai vîrieða balss atskan pa brîdim ka ar rîtdienu viss sâks skançt
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM