May 27 2020 08:47:47
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Ja nebûs naudas, atkâpðoties NRTP un ìenerâldirektori.
NRTPJa nâkamâ gada budþetâ netiks saòemts pietiekams finansçjums sabiedriskajiem medijiem, lai nodroðinâtu normâlu to darbu, atkâpties vajadzçtu visai Nacionâlajai radio un televîzijas padomei (NRTP), kâ arî Latvijas Radio un Latvijas Televîzijas ìenerâldirektoram.
Ðâdu viedokli intervijâ aìentûrai BNS pauda NRTP priekðsçdçtâjs Âbrams Kleckins.
"Es jau uzskatîtu (es gan uz to neprovocçðu nevienu), ka gadîjumâ, ja nekas netiks izdarîts ar nâkamâ gada finansçðanu, ja mçs vçlreiz pârliecinâsimies, pârskaitîsim visu, ka tâdâ veidâ nevar pildît savus uzdevumus un jçga nav tam visam, tad vajadzçtu iet un atsaukt savu lîdzdalîbu visai padomei kopâ un ìenerâldirektoriem. Es domâju, ka tas bûtu ïoti pareizi," sacîja Kleckins.
Viòð uzskata, ka tas bûtu veids, kâ liktu vismaz sabiedrîbai, ja ne politiíiem saprast situâcijas nopietnîbu, ka ar plânoto finansçjumu radio un televîzija normâli darboties nespçs.
"Ïoti pareizi izteicâs Dzintris Kolâts. Viòð paziòoja, ka, nespçjot nodroðinât normâlu darbîbu nâkamajâ gadâ, viòð ies prom. Es domâju, ka tâ varçtu bût pozîcija, kas attiektos ne tikai uz viòu, bet arî uz mani, uz [LTV ìenerâldirektoru Edgaru] Kotu un pat varbût uz padomi kopâ. Mçs nevaram uzòemties atbildîbu. Ja mçs piekrîtam [samazinâtam finansçjumam], tad tas nozîmç, ka mums jânodroðina darbs. Bet par to piedâvâto naudu mçs darbu nodroðinât nevaram," sprieda padomes vadîtâjs.
Âbrams Kleckins piekrita, ka aizieðana no amatiem nav risinâjums, taèu izeja no situâcijas nav redzama. Viòð uzsvçra, ka tâ nekâdâ gadîjumâ nav ðantâþa.
Padomes priekðsçdçtâjs runâja arî par personîgiem iemesliem, norâdot, ka viòð jau sasniedzis cienîjamu vecumu, bet vçl daudz ko dzîvç grib paveikt.
"Es esmu vecs cilvçks, man tûlît bûs 76 gadi. Man nav daudz laika, bet man ir daudz visâdu plânu, tîri personisku. Man vajag uzrakstît daudz ko, izdot. Daudz kas man ir, ir tâdi sapòi nerealizçti, kurus man vairs nav, kur atlikt. Lûk, tâpçc man ir tâda riebîga sajûta, ka es sev bendçju laiku, kaut es cenðos turçties, nedzenu cilvçkus izmisumâ, cenðos kaut ko darît un dot cilvçkiem sajûtu, ka viòi arî kaut ko dara, ne tikai sçþ un nodarbojas ar velns viòu zina ko, lai tikai kâdam uzrakstîtu papîru atkal kâdu," teica Kleckins.
NRTP ceturtdien spriedîs par rîcîbu saistîbâ ar sabiedrisko mediju nâkamâ gada finansçjumu un uzklausîs radio un televîzijas ìenerâldirektorus.

Avots: www.apollo.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
10 #1 Sarkangalvīte
on September 10 2009 19:07:46
Nu ko, moð sâkam investçt? Cool

"...es gan uz to neprovocçðu nevienu..."
Nu protams ka neprovacçs un neviens jau arî nekur prom neies pat ja sabiedriskie radio/TV nobankrotçs, ðito midzeni tak vienalga ir kas baro un "strâdâjot" tur, nu pavisam noteikti badâ neviens nemirs un iepirkties Maximâ uzskatîs par apkaunojumu.

P.S. Boldâ ieliktu teksts kuru domâju ka nevar neizcelt, patîk ironizçt mûsu NRTP priekðsçdim Cool
1 #2 Norm
on September 11 2009 16:21:41
Eleganti, ja visi pashi aizvaaksies no saviem siltajiem kreesliem, kaut gan neticu taadam briinumam, NRTP varees mieriigi beidzot likvideet.
Varbuut arii beidzot mirstiigie iedziivotaaji varees tikt pie frekvenceem, nevis tikai tie, kas atnes biezaaku aplauksni, kandideejot uz briivo frekvenci.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 5

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM