April 22 2019 23:20:30
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

LTV7 nâkamgad raidîs tikai ciparu formâtâ
Latvijas TelevīzijaLTV7 ir kïuvusi par pirmo televîzijas kanâlu, kas ar nâkamo gadu raidîs tikai ciparu formâtâ, portâlu "Delfi" informçja Nacionâlâ radio un televîzijas padome (NRTP) pârstâve Dârija Juðkevièa. Otrdien NRTP padomç LTV ìenerâldirektors Edgars Kots un "Lattelecom" valdes priekðsçdçtâjs Juris Gulbis parakstîja lîgumu par LTV7 pilnîgu pâreju uz ciparu apraidi sâkot jau ar 2010. gada 1.martu.

NRTP cer, ka pârçjie Latvijas kanâli jau pçc gada sekos LTV7 un arî pilnîbâ pâries uz ciparu apraidi. Lîdz tam ðie kanâli tiks raidîti gan analogajâ, gan ciparu formâtâ.

"Man ir liels prieks, ka tieði sabiedriskâ televîzija ir pirmais karognesçjs, kas iezîmç Latvijas pâreju no analogâs uz ciparu apraidi. Ðis faktiski ir vçsturisks brîdis, jo parasti komerckanâli ir tie, kas pirmie ievieð daþâdus tehnoloìiskos jauninâjumus," pauþ NRTP priekðsçdçtâjs Âbrams Kleckins. Viòð uzsver, ka "mçs ïoti ceram, ka arî pârçjâs televîzijas jau drîz sekos LTV7, un Latvija veiksmîgi noslçgs pâreju uz ciparu TV apraidi."


"LTV7 pârieðana tikai uz ciparu apraidi ir kâ olimpiskâs lâpas iedegðana, kas signalizç, ka process ir sâcies," saka Kots. Viòð uzsver, ka "mums kâ uz sportu orientçtam kanâlam ir ïoti bûtiska attçla un skaòas kvalitâte, ko nodroðinâs apraide ciparu formâtâ, tâdçï es aicinu visus LTV7 fanus jau laikus iegâdâties dekoderi un sekot mums lîdzi uz ciparu apraidi, lai olimpiskâs spçles februârî varçtu skatîties jau labâkâ kvalitâtç." Kots gan piebilst, ka februârî gaidâmâ ziemas olimpiâde LTV7 kanâlâ vçl bûs skatâmas abos formâtos, bet jau no 1.marta LTV7 tiks apraidîta tikai ciparu formâtâ.

Kots norâda, ka svarîga motivâcija atteikties no paralçlas apraides analogajâ formâtâ bijusi arî finansiâlais ietaupîjums 300 000 latu apmçrâ, kas ðajos ekonomiskajos apstâkïos Latvijas Televîzijai ir ârkârtîgi bûtiski.

"Lattelecom", kas Satiksmes ministrijas uzdevumâ realizç Latvijas pâreju no analogâs uz ciparu apraidi, jau gada nogalç piecu çtera televîziju apraidi ciparu formâtâ nodroðinâs visâ valstî. Patlaban Virszemes televîzija ir uztverama 70 kilometru râdiusâ ap Rîgu, iekïaujot arî Jelgavu, Tukumu, Bausku, Saulkrastus un Dobeli. Lîdz ar Virszemes TV ievieðanu visâ valstî, paplaðinâsies arî apraides teritorija ? turpmâk çtera TV signâlu varçs uztvert lîdz pat 99% Latvijas teritorijas, un tas bûs pieejams 99,9% Latvijas iedzîvotâju, norâda Juðkevièa.

Saskaòâ ar Eiropas Savienîbas direktîvu Latvijai vçlâkais lîdz 2012. gadam ir jâpâriet no analogâs uz ciparu apraidi.

Paðlaik Latvijâ pieejamâ dekodera cena ir aptuveni 40 lati, savukârt iebûvçtie dekoderi ir pieejami tikai 2009.gada otrajâ pusç raþotajiem televizoriem.


Avots: www.delfi.lv
Ziņas birkas:
Tags: LTV7 
Komentāri
19 #1 Yahoo
on October 23 2009 20:28:56
Malaèi, pirmie sâks pelnît no tâ Smile)
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.