May 27 2020 09:36:16
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Telekompânija "TV5" pâriet uz ciparu televîzijas apraidi.
TV5 LVNo 1.decembra telekompânija "TV5" pârtrauc savu programmu raidît analogajâ apraidç un ir pirmâ televîzija Latvijâ, kas pâriet uz digitâlo jeb ciparu televîzijas apraidi, biznesa informâcijas portâlu "Nozare.lv" informçja "TV5" ìenerâldirektors Mihails Ðeitelmans.

"Kanâls "TV5" ir pasaulslavenâ mediju koncerna "NewsCorp" paspârnç strâdâjoða raidorganizâcija. "NewsCorp" vienmçr un visos mediju tirgos ir bijis pionieris pârejâ uz digitâlo formâtu un jaunu ekonomisko mediju modeïu izstrâdâðanâ. "NewsCorp" to ir paveicis Lielbritânijâ un Itâlijâ, izveidojot digitâlo platformu "Sky". "NewsCorp" atkârtoja ðo veiksmîgo projektu arî Íînâ un Indijâ. Ðodien pienâcis laiks to paveikt Latvijâ," sacîja Ðeitelmans.
"TV5" ìenerâldirektors atzîst, ka diemþçl Latvijas valsts, kura jau vairâkus gadus sludinâjusi nepiecieðamîbu atbilstoði Eiropas Savienîbas direktîvâm pâriet uz digitâlo apraides formâtu, lîdz ðim brîdim nav spçjusi lîdz galam realizçt savus plânus, kâ to, piemçram, ir paveikuði mûsu kaimiòi Igaunijâ.

"Rezultâtâ translâcijas sistçma Latvijâ darbojas vecajâ, analogajâ formâtâ, kas neatbilst laikmeta garam. Analogâs apraides signâls ir nekvalitatîvs, bet valstij un privâtajâm telekompânijâm tas nes daudzu miljonu zaudçjumus tikai tâdçï, ka tiek izmantotas novecojuðas, bet dârgas datu pârraides tehnoloìijas," norâda Ðeitelmans.

Viòð akcentç, ka paðreiz "TV5" kanâls tiek uztverts 80% Latvijas mâjsaimniecîbu. "Tikai 7% skatîtâju ir spiesti vçrot mûs analogajâ apraidç, turklât mûsu kanâlam nezin kâdçï ir jâmaksâ ðiem 7% skatîtâju 35% no visiem izdevumiem par translâciju. Kâdçï? Tâdçï, ka valsts retranslators, kurð ir valsts monopolists, ir noteicis attiecîgu monopolcenu par translâcijas pakalpojumiem, bet nevis tirgus kritçrijiem. Pârejot uz digitâlo formâtu, translâcijas paðizmaksas samazinâs, kâ minimums, piecas reizes, bet, kâ redzam, valsts monopola pârstâvjiem tas ir mazsvarîgi," atzîst telekompânijas ìenerâldirektors.

Viòð kritizç valsts politiku attiecîbâ uz privâtajiem televîzijas kanâliem. "2010.gadâ, kad kârtçjo reizi tiks paaugstinâti nodokïi un atlaisti daudzi valsts sektorâ strâdâjoðie, valsts ir nolçmusi dotâcijas veidâ pieðíirt 2,8 miljonus latu sabiedriskâs televîzijas - Latvijas Televîzijas 1. un 7. kanâla - translâcijas izmaksâm. "TV5" un LNT ir vçrsuðies pie valsts pârstâvjiem, aicinot pieðíirt dotâcijas arî privâtajiem kanâliem, jo esam spiesti konkurçt ar sabiedriskajâm televîzijâm, tâtad valstij bûtu jânodroðina vienlîdzîgas konkurences noteikumi. Diemþçl mûsu priekðlikumi netika sadzirdçti," norâda Ðeitelmans.

"TV5" ðâ gada laikâ nâcies samazinât izdevumus par 60% "Rezultâtâ bija jâatvadâs no daudziem labiem darbiniekiem, bet tiem, kas palika, nâcâs samazinât atalgojumu. Tanî paðâ laikâ nav samazinâtas translâcijas izmaksas mûsu kanâlam," norâda "TV5" ìenerâldirektors.

AVOTS: www.delfi.lv
Ziņas birkas:
Tags: TV5 
Komentāri
19 #1 Yahoo
on December 01 2009 21:21:16
malaèi, tâ tik turpinaat Wink
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 6

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM