August 03 2020 21:02:19
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
esuntu
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NRTP ierosina lietu pret TV5 par nacionâlâ naida kurinâðanu.
NEPLP ziņasNRTP ierosina lietu pret TV5 par nacionâlâ naida kurinâðanu.

Nacionâlâ radio un televîzijas padome pirmo reizi ierosinâjusi lietu pret telekanâlu TV5 par nacionâlâ naida kurinâðanu un nacionâlâ goda un cieòas pazemoðanu, konkrçti pret raidîjumu ?Bez cenzûras?. Par to portâlam TVNET ziòojis programmas autors un vadîtâjs Andrejs Mamikins.

Kâ noskaidroja TVNET, apsûdzîbas saistîtas ar 18.novembra TV5 "Bez cenzûras" çterâ izskançjuðajiem skatîtâju zvaniem. Çterâ izskançjuðos viedokïus NRTP vçrtç kâ nacionâlâ naida kurinâðanu.

Kâ TVNET skaidroja Nacionâlâs radio un televîzijas padomes priekðsçdçtâja vietniece Dace Buceniece lieta ierosinâta, balstoties uz Âbrama Kleckina un Dzintras Gekas ziòojumu. "Viòi bija redzçjuði ðo 18.novembra raidîjumu, un uzskata, ka tajâ saskatâmas nacionâlâ naida kurinâðanas pazîmes. Ðodien mçs noskatîjâmies kopîgi raidîjumu un izlçmâm ierosinât lietu," saka Buceniece.

Patlaban nekâds sods TV5 vçl nav piemçrots, taèu nelabvçlîga lçmuma rezultâtâ, saskaòâ ar likumu, tas var sasniegt 1500 latu apmçru. Buceniece skaidro, ka otrdien uz tikðanos ar Nacionâlo radio un televîzijas padomi ieradîsies TV5 pârstâvji, kuriem bûs iespçja vai nu uzreiz vai vçlâk rakstiski sniegt skaidrojumu par raidîjumâ notikuðo. "Ja telekompânija savu pozîciju varçs labi paskaidrot, tad mûsu viedoklis vçl var mainîties. Nekas nav galîgs," saka Buceniece. Galîgo lçmumu NRTP saistîbâ ar ðo lietu varçtu pieòemt nâkam ceturtdien gaidâmajâ sçdç.

TV5 "Bez cenzûras" vadîtâjs Andrejs Mamikins sarunâ ar TVNET norâda, ka pagaidâm nevçlas sniegt nekâdus komentârus, jo ar NRTP izvirzîtajiem pârmetumiem vçl nav iepazinies. "Es vçl neesmu redzçjis nekâdas apsûdzîbas un nevaru neko komentçt, kamçr neesmu iepazinies ar oficiâliem dokumentiem. TVNET ir pirmais, kas man par to ziòo, un atbildçt man paðreiz nav ko," saka Mamiks.

Atgâdinâsim, ka ðâ raidîjuma laikâ bija runa par Latvijas neatkarîbas izsludinâðanas dienu. NRTP uzskatîjis, ka iedzîvotâju atbildes interaktîvâs aptaujas laikâ bijuðas tendenciozas.

Nacionâlâ Radio un televîzijas padome nosûtîjusi TV5 oficiâlu ziòojumu. Mamikins paudis, ka NRTP locekïi izteikuði vçlmi satikties un uzklausît viòa viedokli.

Administratîvâ lieta pret TV5 ierosinâta par radio un televîzijas likuma pârkâpumu, saskaòâ ar to raidîjumos aizliegts kurinât nacionâlo, rasu, dzimumu vai reliìisko naidu, kâ arî pazemot nacionâlo godu un cieòu.

Ðî ir pirmâ lieta pçdçjo gadu laikâ, kas rosinâta par ðâdiem pârkâpumiem. Juridiska persona par likumpârkâpumu var saòemt 1500 latu sodu.

www.delfi.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 5

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM