July 16 2019 13:25:31
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Miltaine
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija presei par sçdi 21.01.2010.
NEPLP ziņasNacionâlâ radio un televîzijas padome ( Padome ) ðodien, 21.janvârî tikâs ar Latvijas Radio ( LR ) ìenerâldirektoru Dzintri Kolâtu, lai vienotos par dâvinâjumu LR korim. Ðî dâvinâjuma mçríis ir Latvijas Radio Teodora Kalniòa kora turpmâkâs darbîbas nodroðinâðana. Atgâdinâm, ka jau pagâjuðajâ gadâ, pçc tam, kad LR saskârâs ar nopietnâm finanðu problçmâm, daþâdos lîmeòos noritçja sarunas par kora tâlâko likteni. No 2010.gada 1.janvâra Latvijas Radio koris ir Kultûras ministrijas padotîbâ un iekïauts valsts sabiedrîbâ ar ierobeþotu atbildîbu „Latvijas Koncerti”.
Finanðu ministrija, saskaòâ ar esoðo likumdoðanu, nolçma atbalstît LR lûgumu, vienlaikus pieprasot iesniegt papildus dokumentus lîdz 2010.gada 25.janvârim, kas apliecinâtu, ka darîjums (ziedojums) tiks veikts likumîgi. Dâvinâjuma sarakstâ ietilpst pamatlîdzekïi, inventârs un CD ieraksti.
Bez tam Padome tikâs arî ar Latvijas Televîzijas ( LTV )ìenerâldirektoru Edgaru Kotu, viòa vietnieci – finanðu direktori Agnesi Mamaju, lai uzklausîtu un analizçtu NRTP revîzijas komisijas ziòojumu par LTV saimniecisko darbîbu novembrî un decembrî. Kopumâ rezultâti ir apmierinoði. Arî Edgars Kots uzsvçra, ka 2009.gads, òemot vçrâ vides situâciju, tomçr aizritçjis pietiekoði veiksmîgi.
Tâpat Padome apstiprinâja grozîjumus LTV apraides atïaujâ, jo pçdçjâ gada notikumi ieviesuði daudzas korekcijas programmu jomâ. Ðis jautâjums iepriekðçjâ sçdç tika atlikts, lai varçtu uzklausît televîzijas programmu vadîtâjus. Ðodien raidorganizâciju pârstâvçja LTV 1 galvenâ satura redaktore Sarmîte Plûme un LTV 7 programmu direktore Ija Circene – Groða. Pirmajâ kanâlâ palielinâjies informatîvi – dokumentâlo programmu, ziòu, dokumentâlo, mâkslas un animâcijas filmu kopapjoms. Samazinâjies kultûras, mûzikas un izklaides raidîjumu klâsts. Savukârt – LTV 7 izmaiòas galvenokârt saistîtas ar sporta un izklaides raidîjumu palielinâjumu.
Vçl Padome pieòçma lçmumu par reìionâlâs radio raidorganizâcijas SIA „Daugavpils Media Grupa” apraides atïaujas pârreìistrâciju, par grozîjumiem SIA „Mîts LV” izsniegtajâ speciâlajâ kabeïtelevîzijas licencç, saistîbâ ar retranslçjamo kanâlu skaita palielinâðanu, kâ arî atjaunoja izsniegto kabeïtelevîzijas apraides atïauju SIA „Namsaimnieks”, kas darbojas Limbaþu pilsçtâ.
Savukârt pret SIA „TV 3 Latvia” tika izbeigta lietvedîba un izteikts brîdinâjums par seriâla „Sasisto lukturu ielas” vienas sçrijas tulkojuma nenodroðinâðanu. Kïûme notikusi tehnisku iemeslu dçï.

AVOTS: www.nrtp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NRTP 
Komentāri
1 #1 Norm
on January 28 2010 19:19:27
PIe TV3 piesienas, kur kaut kas meedz nobrukt, atceros, laiku atpakalj "Kobra" bija jaakataas paaris reizes vaaciski. TAs gan jau pasen. Toties TV5 ir taa paarkrieviejies, ka sen jau aizmirsts kanaals.
NAv ko vinjus zheelot, vai nu atgriezhas atpakalj latviski vai ziepeejas uz krieviju, kur vinjiem patreiz iistaa vieta.
Kaada jeega no kanaala, kursh ir domaats tikai krieviem? PIrms gadiem trim, chetriem man patika shis kanaals, vairs nee. Krievu seriaali, raidiijumi un veel Mr. Biins... .
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· DAB + Radio dipoli.
· Nu skumji sakarīgs r...
· Suns zin ko ēdis...
· Skats tāds, ka NEPLP...
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 9

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
DAB + Radio dipoli.
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
Jaunākās Bildes

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM

Bauska - TET (Lattel...

Bauska - TET (Lattel...

Bauska - TET (Lattel...

Wisbech(e) transmitt...

Wisbech(e) transmitt...
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.