April 10 2020 02:20:55
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Paziòojums presei 04.02.2010 13:29
NEPLP ziņasNacionâlâ radio un televîzijas padome (Padome) un VB SIA „Latvijas Televîzija” (LTV) var droði apgalvot, ka pâreja uz zemes apraidi ciparu formâtâ ir iegâjusi finiða taisnç. Un skatîtâjus, protams, interesç - kas un kâdos termiòos notiks ar Latvijas sabiedrisko televîziju.

LTV jau pagâjuðâ gada oktobrî parakstîja lîgumu ar elektronisko sakaru komersantu Lattelecom, kas mûsu valstî nodroðinâs jaunâs, modernâs tehnoloìiskâs pârmaiòâm un tâdçjâdi:

LTV 7 no ðâ gada 1.marta pilnîbâ pâries uz ciparu apraidi. Savukârt, LTV 1.kanâls analogo apraidi Rîgâ un 70 km râdiusâ ap Rîgu pârtrauks no 1.aprîïa, bet visâ Latvijâ - no 1.jûnija.

Viens no iemesliem, kâpçc tieði sabiedriskâ televîzija to darîs âtrâk, protams, saistîts ar to, ka ciparu apraides izmaksas ir proporcionâli zemâkas nekâ analogâs apraides izmaksas.

Padome 2010.gada 28.janvâra sçdç apstiprinâja LTV finansçjuma pârdali, lai nodroðinâtu Latvijas Televîzijas analogo apraidi pârejas periodâ lîdz 1.jûnijam.

Par ciparu jeb digitâlo televîziju ir runâts un diskutçts jau ilgâku laiku. Sabiedrîbas izpratne no ðaubâm un neziòas lçnâm mainâs par labu jaunâm iespçjâm un kvalitâtei, gluþi tâpat, kâ savulaik tas notika brîdî, kad melnbaltos ekrânus nomainîja krâsainie. Analogâ televîzija ir tehnoloìiski novecojusi un progress ðajâ jomâ - neizbçgams. Jâsaprot, ka ciparu apraides ievieðana nav valdîbas vai kâda uzòçmuma vçlme. Tas notiek saskaòâ ar Eiropas Savienîbas likumdoðanu, un Latvijâ, tâpat kâ pârçjâ Eiropâ, pilnîbâ jâpâriet uz ciparu apraidi. Konkrçti, tas attiecas uz 27% Latvijas iedzîvotâju jeb 220 000 mâjsaimniecîbu, kuras ðobrîd skatâs televîziju ar istabas, jumta vai kolektîvo antenu. Pârçjiem iedzîvotâjiem, kuri izmanto kabeïtelevîzijas, satelîttelevîzijas vai interneta pakalpojumus, nekas nemainâs un pâreja uz apraidi ciparu formâtâ uz viòiem neattiecas.

Informâciju sagatavoja:
Dârija Juðkevièa
Sabiedrisko attiecîbu konsultante
Tâlr. 67 221 848
Ziņas birkas:
Tags: NRTP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
· Roland, pēc maniem d...
· Aa, 2012 gadaa. Te...
· [quote]Man te ar paz...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.