August 03 2020 20:19:03
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
esuntu
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija presei par sçdi 24.02.2010.
NEPLP ziņasNacionâlâ radio un televîzijas padome (Padome) ðodien, 24.februârî, uzklausîja Monitoringa centra ziòojumu par veiktajâm pârbaudçm A/S „Latvijas Neatkarîgâ TelevîzijaLNT programmâ. Tika konstatçts, ka raidorganizâcija ir pârkâpusi Radio un televîzijas likuma 22.panta pirmo daïu par neatïautu reklâmas izvietojumu. Padome nolçma ierosinât administratîvo lietvedîbu.
Bez tam Monitoringa centrs pârbaudîja skatîtâju telefoniskâs sûdzîbas par LNT demonstrçtâm daþâm filmâm attiecîbâ uz ainâm, kas varçtu kaitçt bçrnu un pusaudþu auditorijai. Padome nolçma pieprasît raidorganizâcijai paskaidrojumu.
Padome atbalstîja Latvijas Radio (LR) iesniegumu par mantas nodoðanu bezatlîdzîbas lietoðanâ jeb noðu izmantoðanas patapinâjuma lîgumu, kas nodroðinâtu Latvijas Radio Teodora Kalniòa turpmâko darbîbu.
Atgâdinâm, ka Padome jau 21.janvâra sçdç lçma par LR dâvinâjumu korim, kas ietvçra pamatlîdzekïus, inventâru un CD ierakstus, Ðodien ðis saraksts tika papildinâts ar tiesîbâm izmantot LR îpaðumâ esoðâs notis lîdz pieciem gadiem.
Vçl Padome lçma par izmaiòâm Latvijas televîzijas valdes sastâvâ. Turpmâk tajâ vairs nedarbosies Juris Rudzîtis.
Padome arî atjaunoja apraides atïauju raidorganizâcijai – izglîtîbas iestâdei „Valkas ìimnâzija”. „Radio Valka” var dzirdçt Valkas pilsçtas un tuvâkâs apkârtnes iedzîvotâji un tas ir bezpeïòas radio.

AVOTS: www.nrtp.lv
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 8

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM