October 21 2019 18:54:07
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Veidos piekto - reìionu TV kanâlu
NEPLP ziņasPagaidâm nacionâlâ apraide ir tikai Latvijas televîzijas 1. un 7. kanâlam, Latvijas Neatkarîgajai televîzijai un TV3. Reìionu kanâla izveide dotu vairâkus ieguvumus mazajâm TV: tâm bûtu iespçja raþot vairâk oriìinâlraidîjumu, un tos redzçtu visâ Latvijâ bezmaksas pakâ.

"Reìionâlo televîziju vçlme ir bût tâ sauktajâ sociâlajâ jeb bezmaksas brîvi pieejamajâ pakâ," stâsta Latvijas Ziòu kanâla (LZK) galvenais redaktors Andrejs Filipovs. Vairâkas vietçjâs TV jau spçruðas pirmo soli un diennakts apraides izmantoðanai retranslç LZK veidoto saturu. "Gatavîbu apvienoties izteikuðas lielâkâs reìionâlâs TV – Vidzemes (Valmieras), Ventspils, Vidusdaugavas (Jçkabpils), Dzintare (Liepâja), Ogres, Jûrmalas un citas. Tâ, piemçram, Vidzemes TV raida ne tikai Valmierâ, bet tai ir toròi Madonâ, Cçsîs un Limbaþos, kas faktiski nozîmç, ka tâs ir èetras vietçjâs TV. Katru dienu vietçjo TV sagatavotos siþetus mçs izmantojam novadu ziòâs. Mums ir diennakts raidlaiks, jo ziòas atkârtojas un visu laiku rotç, nodroðinot raidîðanu visu laiku, nevis vienu vai divas stundas dienâ vai pat nedçïâ. Televîzijas piepilda çteru ar savâm pârraidçm un pârçjâ laikâ retranslç LZK," skaidro A. Filipovs. "Novados ir tas spçks – informâcija. Kurð gan cits, ja ne, piemçram, Dagdas TV ir vietçjâs komûnas informâcijas lîderis. Ja uz turieni aizbrauc kâda lielâ TV, tâ nevar iedziïinâties problemâtikâ tik ïoti, kâ to spçj vietçjie," ir pârliecinâts LZK pârstâvis.

Tam piekrît arî Valmieras Vidzemes TV valdes priekðsçdçtâjs Ingemârs Vekteris, kurð norâda, ka faktiski citas izvçles iespçjas, kâ veidot atseviðíu vienotu kanâlu ar pârçjâm vietçjâm TV, nav.

Savukârt Lattelecom, kas atbild par jaunâs apraides formâta ievieðanu, skaidro: Latvijas apraide ciparu formâtâ ir iedalîta astoòâs apraides zonâs. "Esam aprçíinâjuði katras apraides zonas cenu, òemot vçrâ trîs parametrus – tehnisko jaudu un risinâjumus, kas tiek izmantoti, lai nodroðinâtu apraidi, teritoriju (platîbu), kas tiek apraidîta un iedzîvotâju skaitu konkrçtajâ teritorijâ [potenciâlo Virszemes TV skatîtâju skaitu]," stâsta Lattelecom komercdirektore Kerli Gabrilovièa.

Viòa precizç, ka ðâds izmaksu sadalîjums esot optimâls, jo nebûtu godîgi kopçjo apjomu (54 000 latu – ðâds apraides tarifs ir gan sabiedriskajiem, gan komerckanâliem) vienkârði izdalît ar astoòi, jo teritorijâs, kur iedzîvotâju skaits ir lielâks, piemçram, Rîgâ, un tiek apraidîtas ievçrojami plaðâkas teritorijas, TV ir lielâkas iespçjas gût ieòçmumus, pârdodot reklâmas, nekâ teritorijâs ar mazâku iedzîvotâju skaitu un apraides platîbu.

NRTP priekðsçdçtâja vietniece Dace Buceniece Neatkarîgajai apgalvo, ka, visticamâk, lîdz marta beigâm padome izsludinâs konkursu par nacionâlâs apraides tiesîbu iegûðanu reìionâlo TV satura pârraidîðanai.

http://zinas.nra.lv/latvija/17686-veidos-piekto-regionu-tv-kanalu.htm
Komentāri
2 #1 princ_fm
on March 05 2010 11:42:24
"Iespçjams" kad veidos! Tas ir tikai vienas puses viedoklis ,un ir tikai projekts, kuram liela daïa mazo TV nepiekrît!Cool
217 #2 Ainars
on March 06 2010 02:34:38
Ja jau vietçjâs televîzijas arî pâriet uz ciparu apraidi,
tad tâm bûs straumçðanas aparatûra, un viòas
varçtu paòemt pie sevis arî citus kanâlus (tv3, LTV utt.)
2 #3 princ_fm
on March 06 2010 13:00:26
Cik man zinâms daþâm jau aperatûra ir . Cool Bet noteikti bûs pieòemtas tâdas direktîvas lai tpo juridiski nevarçtu darît!Cool
217 #4 Ainars
on March 07 2010 01:57:22
Tâda nojauta jau ir Smile , bet principâ
Ja kanâls pieðíirts un lîgumi par retranslâciju noslçgti...
Vienîgais laikam jâbût latvieðu valodas attiecîbai.
19 #5 Yahoo
on March 07 2010 02:03:23
laiks râdîs.. bardaks jau liels pagaidâmGrin
2 #6 princ_fm
on March 07 2010 22:47:07
Nu nav tik vienkârði , apraides atïauja ,neatïauj retranslçt kanâlu. Retranslâcijai cita atïauja.Cool
217 #7 Ainars
on March 27 2010 19:09:30
Ir jau divas lietas: kanâla apraides paplaðinâðana un kanâla retranslâcija. Retranslâcija ir no telekompânijâm, kas neatrodas Latvijâ. Bet visi kanâli, kas nâk no Latvijâ esoðâm kompânijâm (gan kodçti, gan nekodçti) ir tikai apraides paplaðinâðana. Tâ, ka mierîgi var laist nekodçtus TV6, LTV, TV5, TV3+ u.t.t. Ja var sarunât. Wink
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Pareizi ir, ka sodu ...
· Nja, 500eiri par max...
· Tas "pakalpojums" iz...
· Cik man stāstīja eso...
· Pārāk maz info lai e...
· Nu prats raidit ,ja ...
· Tad nu gan loms :)
· Star FM visā pilsētā...
· Pateicoties torņa at...
· Šī ir otra (pirmā vi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Star FM visā pilsētā u...
Pateicoties torņa atra...
Šī ir otra (pirmā viet...
Teikšu godīgi, no visā...
Paldies! 73!
Jaunākās Bildes

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.