December 10 2018 17:32:32
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija presei par sçdi 10.03.2010.
NEPLP ziņasNacionâlâ radio un televîzijas padome (Padome) ðodien, 10.martâ,izskatîja A/S "Latvijas Neatkarîgâ Televîzija” administratîvo lietu, kas tika ierosinâta 24.februârî par Radio un televîzijas likuma pârkâpumiem.
Padome iepazinâs ar raidorganizâcijas paskaidrojumu, uzklausîja LNT pârstâvi Jâni Jeronovièu un nolçma izbeigt administratîvo lietvedîbu, vienlaikus izsakot brîdinâjumu.
Vçl tika izskatîts SIA "Latgales reklâma" iesniegums par televîzijas raidorganizâcijas "TV Miljons" paðreizçjo situâciju. Pamatojoties uz Radio un televîzijas likuma 40.panta pirmo punktu, kas pieïauj darbîbas apturçðanu uz laiku, Padome nolçma atïaut televîzijas apraides pârtraukðanu lîdz 2010.gada 27.martam.
Savukârt SIA "Pikal un partneri" iesniegumu par grozîjumiem vispârçjâ programmas koncepcijâ atlika, jo Padome uzskata, ka nepiecieðama papildus informâcija.
Bet SIA "Radio Vidzeme" vçlmi par grozîjumiem apraides atïaujas vispârçjâ programmu koncepcijâ Padome atbalstîja, atïaujot mainît nosaukumu uz "Radio Skonto Vidzeme". Valdes priekðsçdçtâjs Ingemars Vekteris iesniegumâ raksta: "Neskatoties uz 2009.gada sareþìîtajiem apstâkïiem, mums tomçr izdevâs nodroðinât jauna reìionâlâ radio izveidi Vidzemç. Taèu paðlaik ekonomiskâ situâcija turpina pasliktinâties. Un tâpçc mûsu risinâjums ir paplaðinât sadarbîbu ar "Radio Skonto", ko jau pierâda mûsu lîdzðinçjâ veiksmîgâ ðîs programmas retranslâcija. To atzinîgi ir novçrtçjuði arî mûsu klausîtâji."
Bez tam Padome nolçma pârreìistrçt televîzijas raidorganizâcijas SIA "Valmieras TV" izsniegto apraides atïauju, nosakot tiesîbas izplatît "Vidzemes Reìionâlâs Televîzijas" (VTV) veidoto programmu ciparu formâtâ atbilstoði izsniegtajai apraides atïaujai.
Tâpat tika pârreìistrçta SIA "Interneta Pasaule" speciâlâ atïauja kabeïtelevîzijas darbîbai Rîgâ.

AVOTS www.nrtp.lv
Komentāri
217 #1 Ainars
on March 24 2010 01:22:44
Tatad Vidzeme vçl aizvien NAV reìiona radio Sad
Nez vai tam frekvence ir rezervçta?
2 #2 princ_fm
on March 24 2010 10:41:59
Vidzeme pârdevâs jau paðâ sâkumâ, ðitâ radio dçï arî mums konkursu aplauza. Politiskâs spçles kam nauda tas mauc!
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 5

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.