April 24 2019 19:30:09
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija presei par sçdi 29.04.2010.
NEPLP ziņasNacionâlâ radio un televîzijas padome (Padome) ðodien, 29.aprîlî, apstiprinâja Valsts bezpeïòas SIA "Latvijas Radio” (LR) atskaiti par Nacionâlâ pasûtîjuma izpildi 2009.gadâ.
Ir gandarîjums, ka 2009.gadâ, strâdâjot ïoti sareþìîtos apstâkïos, Latvijas Radio ir izdevies ne tikai noturçt, bet arî palielinât klausîtâju skaitu un îpatsvaru visu radiostaciju klausîtâju kopumâ. Tas ir galvenais apliecinâjums mûsu darba atdevei un valsts dotâcijas lîdzekïu pietiekami efektîvai izmantoðanai”. Tâds bija Latvijas Radio ìenerâldirektora Dzintra Kolâta galvenais secinâjums.
Organizçjot darbu neskaidros un grûti prognozçjamos apstâkïos, sabiedriskais radio, pirmkârt, ievçroja sabiedrîbas intereses – nodroðinot plaðu informâciju par notikumiem un procesiem valstî, sniedzot atbalstu arî morâles un çtikas vçrtîbu stiprinâðanâ.
Vienlaicîgi, neraugoties uz darbinieku skaita un algu samazinâðanu, daudzajâm strukturâlajâm reformâm un optimizçðanas procesiem, radio ïaudis ar izpratni un bez liekiem sociâliem sasprindzinâjumiem, darîjuði visu iespçjamo un brîþiem arî neiespçjamo, lai izpildîtu Nacionâlâ pasûtîjuma apjomu un programmu kvalitâti, atbilstoði sabiedriskâs raidorganizâcijas misijai.
Tiesa, kopçjais plânotais raidstundu apjoms ir mazâks par 430 stundâm. Iemesls – LR 3 un LR 4 uz laiku pârtrauca raidîðanu naktî.
Trûkstoðais finansçjums rosinâja aktîvâk meklçt iespçjamos sadarbîbas partnerus, diskutçt par nepiecieðamajâm izmaiòâm satura prioritâtçs un ìenerçt jaunas idejas LR 1 formâtam 2010.gadâ”, atzîst kanâla programmu direktore Inese Matjuðonoka. Lîdzîgâs domâs ir arî citu LR kanâlu vadîtâji.
Latvijas Radio kopumâ ir saglabâjis lîdera pozîcijas pârçjo Latvijas raidstaciju vidu. Pirmajâ vietâ joprojâm LR 2, ko ikdienu klausâs vairâk kâ 500 000 klausîtâju jeb 24 %, LR 1 stabili otrajâ vietâ – ar 12 %. Savukârt, LR 4 nostiprinâja savu vietu krievu radiostaciju vidû ar 6% valstî un 9% Rîgâ. Daudziem cilvçkiem brauciens uz Rîgu pçc kultûras ðobrîd ir kïuvis neiespçjams, tâpçc îpaði nozîmîgi ir tas, ka LR 3 "Klasika" joprojâm dzirdama Latvijas novados.
Jâuzteic Radioteâtra aktivitâtes, kura iestudçjumi tapuði tikai ar piesaistîtajiem lîdzekïiem un dâvinâjumiem.
Bez tam, jau otro gadu ir apzinâta Latvijas Radio mâjas lapas apmeklçtâju un interneta radio klausîtâju statistika. Visvairâk klausîtâju ir Latvijâ – 57%, taèu arî citâs valstîs ir interese par LR programmâm. Piemçram, Lielbritânijâ tie ir 11% interesentu, Norvçìijâ -7%, tostarp Îrijâ – tikai 2%.
Padomes locekïi , atzinîgi novçrtçjot LR paveikto, vienlaikus ieteica vairâk pievçrst uzmanîbu ziòu pasniegðanas kvalitâtei, pirmâ kanâla mûzikas izvçlei un valodas kvalitâtei kopumâ.
Tâpat Padomes ðodienas darba kârtîbâ bija LR revîzijas komisijas ziòojums par uzòçmuma saimniecisko darbîbu martâ, kas arî tika novçrtçta atzinîgi.
Vçl Padome veica vairâkas apraides atïauju pârreìistrâcijas:
televîzijas raidorganizâcijam – SIA "TV 11.kanâls" un SIA "Lîvânu Televîzija", radio raidorganizâcijâm – SIA "Baltkom Radio", SIA "AD SERVISS" un SIA "RNR LTD".
Savukârt, SIA "Vidusdaugavas Televîzijai" turpmâk bûs reìionâlâs televîzijas statuss, jo Jçkabpils pilsçta ir iekïauta Latvijas Republikas nozîmes pilsçtu sarakstâ. Bez tam, gan "Vidusdaugavas Televîzijai", gan SIA "Sçlijas Novada Televîzijai" turpmâk bûs tiesîbas izplatît veidoto programmu ciparu formâtâ atbilstoði izsniegtajai apraides atïaujai SIA "Lattelecom" tîklâ.
Padome izskatîja SIA "Krebs TV" iesniegumu par "BBC World Service" retranslâciju Latvijâ, kuras termiòð beigsies ðî gada augustâ. Padome nolçma izsludinât jaunu konkursu.
Padome iepazinâs arî ar Ilzes Meieres iesniegumu par radio apraides uzsâkðanas pagarinâðanu Ventspilî tehnisku iemeslu dçï un nolçma – atïaut apraidi uzsâkt pçc trim mçneðiem.
Ziņas birkas:
Tags: NRTP 
Komentāri
84 #1 Dexs
on May 02 2010 00:32:50
Padome izskatîja SIA "Krebs TV" iesniegumu par "BBC World Service" retranslâciju Latvijâ, kuras termiòð beigsies ðî gada augustâ. Padome nolçma izsludinât jaunu konkursu.

Ko tad tas nozîmç?
BBC WS arî atòems? Vai vienkârði formalitâte pagarinât?
19 #2 Yahoo
on May 02 2010 01:42:31
domâju, ka to frekvenci dod uz laiku, un lai pagarinâtu jârîko konkurss! Bet nu vis kas var bût Smile
84 #3 Dexs
on May 02 2010 02:53:19
Manuprât parasti vienkârði pagarina un viss. Lai gan, velns viò' zin.
2 #4 princ_fm
on May 10 2010 12:21:05
Parasti pagarina ,konkurs jauns nav jariko!Cool
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.