April 22 2019 23:49:27
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Circene: Elektronisko mediju likums vçl bûs jâuzlabo.
NEPLP ziņasSaeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisija ceturtdien pabeidza izskatît iesniegtos priekðlikumus Elektronisko mediju likumprojekta treðajam galîgajam lasîjumam, taèu komisijas vadîtâja Ingrîda Circene (JL) pieïauj, ka likumam vel bûs nepiecieðami vairâki uzlabojumi, informçja Saeimas Preses dienests.

"Saeimas komisija jau kopð pagâjuðâ gada oktobra ir strâdâjusi ïoti intensîvi, lai, izskatot vairâkus simtus likumprojektam iesniegto priekðlikumu, to sagatavotu galîgajam lasîjumam. Nenoliedzami, likumam bûs nepiecieðami vairâki uzlabojumi, tomçr ir svarîgi lîdz Jâòiem panâkt likumprojekta pieòemðanu Saeimâ. Tas ïautu izbeigt Eiropas Komisijas ierosinâto pârkâpuma procedûru par Audiovizuâlo mediju pakalpojumu direktîvas nepâròemðanu un izvairîties no soda sankcijâm," pauþ Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijas priekðsçdçtâja Ingrîda Circene.

Likumprojekts paredz, ka elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem, kuri retranslç televîzijas programmas, izmantojot kabeïtelevîziju, bûs jânodroðina sabiedrisko plaðsaziòas lîdzekïu televîzijas programmu pievadîðana kabeïtelevîzijas abonentiem.

Ðî prasîba attieksies arî uz tâm nacionâlo elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu televîzijas programmâm, kuras, izmantojot zemes apraides tehniskos lîdzekïus, galalietotâjam ir pieejamas bez maksas. Tâpat ar likumu plânots noteikt, ka vismaz viena Latvijas Televîzijas programma bûs jâpârraida bezmaksas uztverðanai vismaz vienâ satelîtâ - ðis noteikums stâsies spçkâ 2012.gada 1.janvârî.

Saskaòâ ar likumu turpmâk nacionâlajiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem bûs jânodroðina, lai to veidotajâs programmâs vismaz 65 procenti no visiem raidîjumiem bûtu valsts valodâ, kas veidotu vismaz 65 procentus no raidlaika.

Tâpat komisija piedâvâ reglamentçt Eiropas audiovizuâlo darbu lietoðanu elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos. Ar Eiropas audiovizuâlajiem darbiem ðajâ likumprojektâ tiek saprasti Latvijâ un citâs Eiropas Savienîbas dalîbvalstîs veidotie literâri dramatiskie darbi, seriâli, filmas, dokumentâlie, mâkslas, izglîtojoðie un citi radoðie darbi.

Turpmâk elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu veidotajâs programmâs bûs jânodroðina, lai vismaz 51 procents no visiem raidîjumiem nedçïas laikâ bûtu Eiropas audiovizuâlie darbi. Ðis nosacîjums neattieksies uz ziòâm, sporta sacensîbâm, spçlçm, reklâmu, televîzijas veikalu raidîjumiem. Savukârt nacionâlajiem plaðsaziòas lîdzekïiem bûs jânodroðina, lai vismaz 40 procenti no ðiem darbiem bûtu veidoti valsts valodâ un tiktu izplatîti laikâ no pulksten 19.00 lîdz 23.00. Arî televîzijas raidîjums sveðvalodâ, ja tas tiek dublçts vai ieskaòots valsts valodâ, bûs uzskatâms par raidîjumu valsts valodâ.

Savukârt, lai nodroðinâtu vietçjo un reìionâlo televîziju saglabâðanu pçc pilnîgas pârejas uz apraidi ciparu formâtâ, komisija rosina noteikt, ka ðîs televîzijas, izmantojot savus tehniskos lîdzekïus, varçs turpinât savu programmu apraidi analogajâ formâtâ. Ðâdu apraidi televîzijas varçs turpinât ne ilgâk kâ lîdz 2013.gada 31.decembrim, ja tas tehniski attiecîgajâ frekvencç ir iespçjams un netraucç televîzijas programmu apraidi ciparu formâtâ.

Komisija tâpat vienojâs, ka valdîbai Saeimâ jâiesniedz likumprojekts, kas regulçs apraidi ciparu formâtâ pçc 2014.gada 1.janvâra, elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem paredzot iespçju paðiem nodroðinât savu programmu apraidi ciparformâtâ vai arî izvçlçties komersantu to veidoto programmu izplatîðanai. Lîdz 2013.gada 31.decembrim televîzijas programmu apraidi ciparu formâtâ veic Ministru kabineta izvçlçtais komersants - SIA "Lattelecom".


Paredzams, ka Saeima Elektronisko mediju likumprojektu treðajâ galîgajâ lasîjumâ varçtu skatît 17.jûnijâ.
Avots: www.DELFI.lv
Komentāri
217 #1 Ainars
on June 11 2010 01:20:03
Beidzot mums uzspîdçs zvaigznes!
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.