April 22 2019 21:28:17
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija presei par sçdi 27.05.2010
NEPLP ziņasNacionâlâ radio un televîzijas padome (Padome) ðodien, 27.maijâ, lçma par Latvijas Radio (LR) programmas LR 2 turpmâko darbîbu. Atgâdinâm, ka ðâ gada 22.aprîlî ar Ministru Kabineta (MK) rîkojumu, Finanðu ministrijai tika uzdots no valsts budþeta lîdzekïiem neparedzçtiem gadîjumiem pieðíirt 183 tûkstoðus seðdesmit deviòus latus LR 2 darbîbas nodroðinâðanai lîdz 2010.gada beigâm, tâdçjâdi atrisinot problçmu îstermiòâ.
„Tomçr Finanðu ministrijas piedâvâtâ kopçjâ budþeta bâze nâkamajam gadam ir nepietiekama, lai LR varçtu nodroðinât visu paðreizçjo programmu skaitu un kvalitâti. Lîdz ar to uzskatâm, ka atliktais jautâjums par LR 2 nodoðanu koncesijâ vistuvâkajâ laikâ ir jâaktualizç un jâbût skaidram lçmumam par veidu, kâ nodroðinât ðîs programmas nepârtrauktu un lîdzsvarotu darbîbu”, uzskata LR ìenerâldirektors Dzintris Kolâts. Tâpçc Padome vçlreiz vçrsîsies pie MK cerîbâ, ka valdîba atkârtoti lems par privâtâs un publiskâs partnerîbas procedûras uzsâkðanu attiecîbâ uz LR 2. Pretçjâ gadîjumâ jâpârskata jautâjums par papildus finansçjumu LR.
Vçl Padome uzklausîja Monitoringa centra ziòojumu par SIA "TV 3 Latvia" programmâ konstatçtiem pârkâpumiem. Tâ, pârbaudot 12.aprîïa diennakts reklâmas izvietojumu un apjomu, izrâdîjâs, ka raidorganizâcija pârsniegusi likumâ noteikto kvotu no pl.10.00 – 11.00 par 22.36 %, bet no pl.12.00 – 13.00 par 24.78 %. Savukârt, 1.maija interaktîvâ raidîjuma "Chill" laikâ nav reklâmas atdalîjuma un pârkâpts arî reklâmai atvçlçtais laiks. Abos gadîjumos Padome nolçma ierosinât administratîvo lietu.
Savukârt, izskatot administratîvo lietu pret SIA "TV Rîga" par tulkojuma nenodroðinâðanu animâcijas filmai "TV 5" programmâ, Padome nolçma - sodît raidorganizâciju 150 latu apmçrâ par izdarîto pârkâpumu.
Tika atvçrts vienîgais pieteikums konkursâ uz atïaujas saòemðanu radio programmas retranslâcijai 100,5 MHz frekvencç Rîgâ. Potenciâlais pretendents ir SIA "RNI RADIO", kas vçlçtos retranslçt radio BBC programmu.

AVOTS: www.nrtp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NRTP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.