December 10 2018 17:53:03
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija presei par sçdi 17.06.2010
NEPLP ziņasNacionâlâ radio un televîzijas padome (Padome) ðodien, 17.jûnijâ, apstiprinâja Valsts bezpeïòas SIA "Latvijas radio" (LR) 2009.gada darbîbas pârskatu. Pozitîvi par LR pârskatu izteicâs arî SIA "Dzilve" zvçrinâtâ revidente Velta Dziïuma.
Latvijas Radio kâ sabiedriskas raidorganizâcijas pamatuzdevums ir Nacionâla pasûtîjuma izpilde atbilstoði sabiedrîbas interesçm.
Tomçr darbs pagâjuðâ gada Nacionâlâ pasûtîjuma veikðanâ notika sareþìîtos apstâkïos. Ðo apstâkïu cçloòus noteica ne tikai kopçjâ ekonomiskâs situâcijas kritiska pasliktinâðanâs pasaulç un Latvijâ, bet arî virkne saimniekoðanas neveiksmju paðâ uzòçmumâ. Kâ zinâms, 2008.gads raidorganizâcijai beidzâs ar finansiâliem zaudçjumiem un parâdiem, vienlaicîgi, ievçrojami samazinâjâs valsts dotâcijas apjoms un reklâmas ieòçmumi.
2009.gada sâkumâ par LR ìenerâldirektoru tika ievçlçts Dzintris Kolâts, kuram jau bija iepriekðçjâ darba pieredze radio vadîbâ. Ðodien viòð Padomei pastâstîja par tiem pagâjuðâ gada pasâkumiem, kas, bûtîbâ, novçrsa uzòçmuma maksâtnespçju. Par aptuveni 30% samazinot izmaksas un veicot bûtiskus darba optimizâcijas pasâkumus, t.sk. – darbinieku skaita samazinâðanu, ârpakalpojumu veikðanu, darba intensificçðanu, neizmatotu aktîvu pârdoðanu u.c.
Neskatoties uz ðiem piespiedu pasâkumiem un radio programmu kvalitâtes apdraudçjumu, mûsu klausîtâji palika uzticîgi Latvijas Radio un kopskaitâ sasniedza 42% no visu radio klausîtâju skaita. Vienlaicîgi, ar zinâmâm baþâm domâjam par nâkoðâ gada finansçjumu un iespçjâm kvalitatîvi pildît Nacionâlo pasûtîjumu 2011.gadâ”, tâ Padomei teica Dzintris Kolâts.
Tâpat NRTP noklausîjâs Latvijas Radio revîzijas komisijas ziòojumu par LR saimniecisko darbîbu 2010. gada aprîlî un atzina, ka virzîba ir pozitîva un finanðu râdîtâji apmierinoði.
Vçl Padome izskatîja Latvijas Televîzijas ( LTV ) iesniegumus par SIA "Televîzijas studija „TV Spektrs”” un SIA "Talsu televîzija" sagatavoto ziòu siþeta atbilstîbu lîguma nosacîjumiem. Noskatoties video ierakstus, Padomes locekïi piekrita, ka ziòâs nav pieïaujami materiâli ar vienpusîgiem viedokïiem. Visâm televîzijas raidorganizâcijâm, kas veido siþetus LTV vajadzîbâm, tiks izsûtîta NRTP vçstule ar atgâdinâjumu par konkrçtâm saturiskajâm lîgumsaistîbâm. Bet septembrî Padomç paredzçts organizçt radoðâs, profesionâlâs tikðanâs ar „mazajâm” televîzijâm.
Padome veica arî virkni pârreìistrâciju, raidîðanas atïauju un retranslâciju atjaunoðanas, un grozîjumus.
Sakarâ ar TV 5 pârieðanu maksas paketç programmu apraidç ciparu formâtâ, Padome nolçma- papildinât lçmumu "Par programmu saskaòojumu un retranslâcijas atïauju izsniegðanu SIA "Lattelecom”” par TV 5 retranslâciju.
Savukârt, Ventspils reìionâlajai televîzijai SIA "SkaTVis" un SIA "Ogres televîzija” turpmâk bûs tiesîbas izplatît veidoto programmu ciparu formâtâ atbilstoði izsniegtajai apraides atïaujai SIA "Lattelecom" tîklâ.
Bet radio vispârçjâs programmas koncepcijas un nosaukuma maiòa tika atïauta SIA "Radio Trîs” programmai "Capital FM Vidzeme". Turpmâk raidstacija darbosies ar nosaukumu "Open RADIO 101 Vidzeme". Iesniegumâ Padomei SIA "Radio Trîs" valdes loceklis Edgars Mencis raksta: „Galvenâ prioritâte ir oriìinâls un unikâls radio formâts, kas paver iespçjas daudz vispusîgâkam un interaktîvâkam saturam.
Tieðsaistes iespçjas dos iespçju iedzîvotâjiem pat visattâlâkajâs Vidzemes reìiona vietâs „on-lainâ” vçrot intervijas ar novada ekonomikas un kultûras cilvçkiem. Tas bûs vistuvâkais radio klausîtâjam!


AVOTS: www.nrtp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NRTP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.