December 10 2018 18:12:02
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija presei par sçdi 01.07.2010
NEPLP ziņasNacionâlâ radio un televîzijas padome (Padome) ðodien, 1.jûlijâ, atsaucoties uz Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera pamatojumu otrreizçjai „Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma” (Likums) caurskatîðanai, nolçma nosûtît vçstuli visâm Saeimas frakcijâm par Likuma 71.panta 2.daïas redakciju, kas paredz obligâtu nosacîjumu - 15 % no sabiedriskâ pasûtîjuma finansçjuma nodot citiem nacionâlajiem, reìionâlajiem un vietçjiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem.
Padome kategoriski iebilst ðâdam risinâjumam, ja vienlaicîgi netiek konkrçti definçta speciâla, papildus budþeta mçría dotâcija. Pretçjâ gadîjumâ likuma normas realizâcijai bûtu jânotiek uz, jau tâ kritiski zemâ, sabiedrisko raidorganizâciju budþeta rçíina. Tas nav pieïaujams ne tikai sabiedrisko raidorganizâciju zemâ finansçjuma dçï, bet arî no Likuma gara viedokïa, jo tâda rîcîba nevar veicinât vienlîdzîgu mediju attîstîbu, un ir pretrunâ ar Padomes stratçìiju 2009. – 2011.gadam.
Iepriekðçjâ ðî likuma normas redakcija paredz iespçju - daïu no sabiedriskâ pasûtîjuma konkursa kârtîbâ nodot citiem elektroniskajiem medijiem. Minçtâ iespçja atbilst Likuma garam un Padomes „Elektronisko sabiedrîbas saziòas lîdzekïu attîstîbai koncepcijai 2009. – 2011.” Paðlaik ðâda prakse jau tiek pielietota reìionâlo ziòu veidoðanâ, ko veic vairâkas Latvijas novadu televîzijas sabiedriskâs televîzijas vajadzîbâm. Attiecîgi, finansçðanas modelis ir valsts budþeta mçría dotâcija.
Sabiedrisko mediju finansçjums, attiecîbâ pret vienu iedzîvotâju, ðobrîd ir pats zemâkais starp Eiropas Savienîbas dalîbvalstîm. Pçdçjo gadu laikâ tas ir samazinâts lîdz minimumam, un esoðâs Likuma redakcijas mçríis ir papildinât sabiedriskâ pasûtîjuma apjomus nevis vçl samazinât sabiedrisko raidorganizâciju finansçjumu.
Vçl Padome apstiprinâja Valsts bezpeïòas SIA "Latvijas Televîzija” (LTV) 2009.gada darbîbas pârskatu, ko pozitîvi novçrtçja arî neatkarîgie revidenti no SIA Potapovièa un Andersone.
LTV ir sabiedriska raidorganizâcija, kuras pamatuzdevums ir Nacionâlâ pasûtîjuma îstenoðana. Izvçrtçjot pagâjuðâ gada darbîbu, LTV savâ pârskatâ atzîmç, ka tâ kopumâ bijusi veiksmîga vairâku iekðçjo faktoru uzlaboðanas dçï – sakârtota atalgojumu, projektu un finanðu vadîbas, dokumentu aprites, iekðçjâs kontroles sistçma u.c. optimizâcijas pasâkumi.
Tomçr, neraugoties uz 2009.gada stabilajiem râdîtâjiem, esoðais zemais finansçjums un neskaidrâ nâkotnes finanðu situâcija ðobrîd liedz uzòçmumam plânot ilgtermiòa projektus un veikt stratçìiskas izmaiòas. Bez tam, bûtiska LTV problçma ir tehnoloìiskâ parka neatbilstîba mûsdienu prasîbâm un starptautisko programmu licenèu cenu bûtisks pieaugums.
Tâpat NRTP noklausîjâs Latvijas televîzijas revîzijas komisijas ziòojumu par LTV saimniecisko darbîbu 2010.gada maijâ un atzina, ka virzîba ir pozitîva un râdîtâji apmierinoði.
Lîdzîgs atzinums tika izteikts arî par Latvijas Radio saimniecisko darbîbu maijâ.
Bez tam Padome veica vairâkus grozîjumus speciâlajâs atïaujâs kabeïtelevîzijas raidîðanai, atïaujot papildinât jau esoðo televîzijas programmu klâstu ar jauniem kanâliem:

* SIA "LIVAS KTV";
* SIA "Olaines KTV";
* SIA "KTV Universs";
* SIA "Elektrons & K";

Speciâlâs atïaujas kabeïtelevîzijas darbîbai pârreìistrâcija un grozîjumi raidîðanai – SIA "SKATVIS".
Apraides atïauja savas programmas "TV 9" veidoðanai izsniegta kabeïtelevîzijas organizâcijai SIA "Olaines KTV”.

AVOTS: www.nrtp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NRTP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.