April 24 2019 19:13:04
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija presei par sçdi 08.07.2010
NEPLP ziņasNacionâlâ radio un televîzijas padome (Padome) ðodien, 8.jûlijâ, klausîjâs Latvijas Radio (LR) ìenerâldirektora Dzintra Kolâta un Finanðu direktora Jura Gavara ziòojumu par izmaiòâm VB SIA "Latvijas Radio" 2010.gada budþetâ un apstiprinâja tâs.
Nepiecieðamie grozîjumi naudas lîdzekïu sadalîjumâ nâkamajam gadam jâveic vairâku iemeslu dçï – gan valsts papildus dotâcijas pieðíîruma LR 2 darbîbas nodroðinâðanai, gan paðu ieòçmumu un sadarbîbas lîgumu palielinâjuma, veiksmîgu iepirkumu sakarâ un citâm pozîcijâm, kas saistîtas ar optimizâciju.
Bez tam Padome izskatîja administratîvo pârkâpumu pret Latvijas radio saistîbâ ar iespçjamo slçpto reklâmu LR raidîjumâ "Sievieðu klubs", kur sarunas laikâ tika reklamçts medikaments DETRALEX. Dzintris Kolâts atzina, ka konkrçtajâ pârraidç var atrast slçptâs reklâmas pazîmes un solîja turpmâk lîdzîgus precedentus nepieïaut. Padome nolçma izbeigt administratîvo lietu un izteikt LR aizrâdîjumu par Radio un televîzijas likuma 2.panta 13.punkta un 22.panta pârkâpumu.
Vçl Padome uzklausîja SIA "TV 3 Latvia" pârstâvju Evijas Tigules un Lindas Lejiòas skaidrojumu par lîdzîga rakstura pârkâpumiem TV 3 seriâlâ "UgunsGrçks". Arî tajâ Padomes Monitoringa centrs konstatçja slçptâs reklâmas pazîmes par jau minçto medikamentu un par apdroðinâðanas kompâniju "SEESAM". Pçc ilgstoðas savstarpçjâs diskusijas Padome nolçma – izbeigt administratîvâs lietas, bet izteikt raidorganizâcijai brîdinâjumus par Radio un televîzijas likuma 2.panta 13.punkta un 22.panta pârkâpumu.
Tâpat radio "Star FM" 3.jûnija raidîjumâ "Zoopasta" reklamçts medikaments DETRALEX un Veselîbas centrs 4. Arî ðajâ gadîjumâ Padome nolçma izbeigt administratîvo lietu, bet izteikt SIA "Star FM" brîdinâjumu par Radio un televîzijas likuma 2.panta 13.punktaun 22.panta pârkâpumu.
Savukârt ðai paðai raidorganizâcijai par 9.aprîïa raidîjumâ "Zoopasta” reklamçto apìçrbu veikalu "Braks", attiecîgi - par Radio un televîzijas likuma 2.panta 13.punkta un 22.panta pârkâpumu sodît raidorganizâciju ls.-500 latu apmçrâ.
Òemot vçrâ to, ka visiem nosauktajiem medijiem ir lîdzîgi pârkâpumi, un, ka ir vçrojamas daþâdas likuma interpretâcijas, Radio un televîzijas padome nosûtîs kopîgu vçstuli visâm raidorganizâcijâm ar brîdinâjumu un atgâdinâjumu par striktu likuma normu ievçroðanu.
Tuvâkajâ laikâ tiks izsûtîta vçl viena vçstule visiem Latvijas elektroniskajiem medijiem ar atgâdinâjumu par Radio un televîzijas likuma 22.panta ceturto daïu, kas nosaka – „reklâmâ, izòemot paðreklâmu, un televeikalâ nedrîkst izmantot tâdu personu tçlus un balss materiâlu, kuras regulâri vada ziòu vai sabiedriski aktuâlu problçmu raidîjumus”.
Iemesls ðâdai vçstulei tapis saistîbâ ar LR un Latvijas Neatkarîgâs Televîzijas (LNT) programmu vadîtâja Haralda Burkovska piedalîðanos arî komercreklâmâs. Padomes nostâja ir viennozîmîga - þurnâlistam ir jâizdara skaidra izvçle, kâ rîkoties. Vai vadît raidîjumus, vai tikai piedalîties reklâmas klipos.
Sçdes nobeigumâ padome veica grozîjumus SIA "Scintlla" speciâlajâ atïaujâ kabeïtelevîzijas darbîbai, atïaujot esoðo programmu klâstu papildinât ar vienpadsmit jaunu televîzijas kanâlu iekïauðanu kopçjâ paketç.

AVOTS: www.nrtp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NRTP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.