April 24 2019 19:13:29
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Par jauno nosaukumu.
NEPLP ziņasInformâcija presei par sçdi.

Nacionâlâ radio un televîzijas padome kopð 11.augusta ieguvusi jaunu nosaukumu – NACIONÂLÂ ELEKTRONISKO PLAÐSAZIÒAS LÎDZEKÏU PADOME (NEPLP / Padome). Izmaiòas saistîtas ar nozares „Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumu”, ko Saeima galîgajâ lasîjumâ pieòçma 12.jûlijâ. Ðîsdienas sçdç NEPLP locekïi vienojâs izveidot detalizçtu rîcîbas plânu par veicamajâm darbîbâm saistîbâ ar jaunâ likuma ievieðanu. Lçmumu par ðo darbîbu sarakstu, atbildîgajiem un konkrçtiem izpildes termiòiem Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome pieòems nâkamajâ sçdç.

Ðodien Padome izskatîja administratîvâs lietas par pârkâpumiem vairâkâs televîzijas un radio raidorganizâcijâs.

Òemot vçrâ to, ka vecais Radio un televîzijas likums vairs nav spçkâ, bet jaunajam nepiecieðams papildus skaidrojums, lai medijiem bûtu vieglâk to izprast un apgût, Padome ðobrîd pretrunîgi interpretçjamâs administratîvâs lietas izbeidza vai atlika.

Savukârt A/S „Latvijas Neatkarîgâ Televîzija” (programma LNT ) saòçma sodu 500 latu apmçrâ par neatdalîtu reklâmu 19.jûnija raidîjumâ „Rîta mikslis”. Raidorganizâcijas vadîtâjs Andrejs Çíis, kurð piedalîjâs sçdç, viennozîmîgi uzskata, ka sods jâsedz konkrçtâ raidîjuma producentam.

Arî SIA „TV Rîga” par neatdalîtu reklâmu pasâkuma „Jaunais Vilnis” laikâ bûs jâmaksâ 500 lati.

Vçl, Padome, pamatojoties uz Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma 8.panta pirmo daïu, nolçma izsniegt pârrobeþu atïauju programmai TV 5- Latvija.

Tâpat pârrobeþu raidîðanas atïauja tika izsniegta arî SIA „Mûzikas Video Kanâls” programmas „Latvijas Ðlâgerkanâls” apraidei.

Bez tam Padome izskatîja SIA „Lattelecom” iesniegumu un nolçma – pamatojoties uz Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma 73.panta pirmâs daïas 2.punktu, izsniegt retranslâcijas atïaujas konkrçto programmu retranslâcijai, apstiprinot retranslçjamo maksas programmu sarakstu zemes apraidei ciparu formâtâ. Atïauja derîga lîdz 2013.gada 31.decembrim.

Avots: www.nrtp.lv
Komentāri
19 #1 Yahoo
on August 16 2010 09:00:05
www.neplp.lv Grin
19 #2 Yahoo
on August 16 2010 19:43:26
Jaunais padomes links jau strâdâ Grin Grin Grin

Nevaru beigt òirgt Grin Grin Grin
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.