August 11 2020 03:06:13
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Krievija 3-5 septembrî atsâks ekspermentus ar jonosfçras sildîðanu.
Uzmanību!Sveiki!
No ðî avota:

Link

ir ziòa, ka septembra sâkumâ ( 3-5 sept.) notiks Krievijas jonosfçras sildîðanas pariktes "SURA" eksperimentâla ieslçgðana. Esot gandrîz likvidçta un izlaupîta pçcperestrojkas gados, bet tagad atkal ðâda tâda zinâtniska darbîba atsâksies.
Tas ( varbût nejauði) sakrît ar IARU R1 144 Mc testu, tâpçc info parâdîjâs Krievijas VHF reflektorâ.
Kaut gan prognozes par iespçjamo ietekmi uz izplatîðanos vairâk tiek attiecinâtas uz dienvidu platuma grâdiem, tomçr varbût ka kâds efekts bûs novçrojams arî pie mums un varbût arî uz îsviïòu diapazoniem.

Savukârt pçc ðîs saites var ielâdçt rakstu ( krievu val.) par ðiem eksperimentiem.

Link

Raksts gan ir referâts zinâtnieku konferencç, un ne viss ir viegli saprotams ( arî man paðam :)) , bet starp tîri zinâtniskâm, teorçtiskâm lietâm ir daudz vçsturiskas informâcijas par ðiem eksperimentiem.

Tâ ka, ja kâds pa brîvdienâm ko interesantu manîs, kas lec ârâ no parastâs izplatîðanâs ainas - bûtu interesanti pavçstît arî pârçjiem. Pçc pagaidâm pieejamajâm prognozçm nekâdas izplatîðanâs anomâlijas saules dçï it kâ gaidâmas nav.

73! Zigis / YL2PJ
Komentāri
2 #1 princ_fm
on August 31 2010 23:01:36
Ðajâs dienâs der pamçìinât uztvert tâdas stacijas kuras fiziski pie normâliem apstâkïiem , var neizdoties uztvert nekad!!!!!
73
217 #2 Ainars
on September 09 2010 23:26:13
Savâ laikâ jau esot uzsildîjuði arî kâdu no Shuttle Columbia, kurð
ðpionçjis virs PSRS. Sagriezuði uz to vairâkus lielos lokatorus un
amerikâòiem sâkuðâs galvassâpes, pazuduði visi sakari, sâkusi niíoties visa borta elektronika. Pçc tam gan pieòemts kaut kâds lîgums lai tâ nedarîtu.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 5

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM